Lekarze rodzinni, laryngolog i implanty w Sosnowcu na Śląsku - Centrum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med

Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszyst­ko jest niczym … (A. Scho­pen­hau­er, filozof)

Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ne Uni-Med to dosko­na­li spe­cja­li­ści i sku­tecz­na pomoc bez bólu. Od lat dia­gno­zu­je­my, leczy­my i wspie­ra­my nawet w trud­nych przy­pad­kach, wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i nasze doświad­cze­nie. Leczy­my głów­nie pry­wat­nie oraz w ramach ubez­pie­czeń i pakie­tów zdrowotnych.

Pacjen­tów kon­sul­tu­je­my w gabi­ne­tach i zdal­nie poprzez e-pora­dę, za pomo­cą nasze­go por­ta­lu pacjen­ta lub za pomo­cą apli­ka­cji WhatsApp.
E-pora­da umoż­li­wia, po zalo­go­wa­niu się na por­tal pacjen­ta, za pomo­cą szy­fro­wa­ne­go połą­cze­nia audio-wideo kon­sul­to­wać się z leka­rzem, pro­wa­dzić pisem­ny chat, wymie­niać się z min doku­men­ta­cją medycz­ną. Aby sko­rzy­stać z e-pora­dy nale­ży posia­dać kame­rę inter­ne­to­wą, gło­śnik oraz mikrofon.
Tele­me­dy­cy­na umoż­li­wia kon­sul­to­wa­nie osób, któ­re z róż­nych przy­czyn nie mogą poja­wić się oso­bi­ście w gabi­ne­cie lekar­skim (stan zdro­wia, wyjazd, pil­ny kon­takt z leka­rzem prowadzącym).

Szeroki zakres usług - lekarz rodzinny, dermatolog, stomatolog, laryngolog w Sosnowcu

W Uni-Med od 8 do 18 znaj­dzie­cie Pań­stwo pomoc leka­rza Pod­sta­wo­wej Opie­ki Zdro­wot­nej - spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej, inter­ni­sty i leka­rza pedia­try w ramach umo­wy z NFZ. Kon­sul­ta­cje lekar­skie i dia­gno­sty­kę ofe­ru­ją tak­że leka­rze specjaliści:

Świad­czy­my usłu­gi ambu­la­to­ryj­nej dia­gno­sty­ki medycz­nej, w tym ekg, spi­ro­me­tria, usg i wide­oder­mo­sko­pia oraz tri­cho­sko­pia – zapra­sza­my pacjen­tów z Sosnow­ca i regionu.

Do wszyst­kich naszych leka­rzy i leka­rzy den­ty­stów umoż­li­wia­my wygod­ną reje­stra­cję on-line przez inter­net, a do wybra­nych spe­cja­li­stów rów­nież poprzez popu­lar­ny por­tal ZnanyLekarz.pl.

Dentysta, protetyka i implanty - Najlepsi specjaliści na Śląsku

Naszą spe­cjal­no­ścią jest sto­ma­to­lo­gia – zapra­sza­my przede wszyst­kim miesz­kań­ców Sosnow­ca i oko­lic do dwóch w peł­ni wypo­sa­żo­nych nowo­cze­snych gabi­ne­tów den­ty­stycz­nych z zaple­czem dia­gno­sty­ki obra­zo­wej do punk­to­wych zdjęć RTG i panoramicznych.

Sto­ma­to­lo­dzy z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem słu­żą Pań­stwu zarów­no kon­tro­l­ny­mi kon­sul­ta­cja­mi jak i zabie­ga­mi sto­ma­to­lo­gicz­ny­mi naj­wyż­szej jako­ści. Den­ty­sta w mie­ście Sosno­wiec to dosko­na­ły wybór dla każ­de­go, kto chciał­by w pro­fe­sjo­nal­ny, ale rów­nież bez­stre­so­wy spo­sób zadbać o uśmiech swój oraz swo­jej rodziny.
Cze­ka na Pań­stwa trzech spe­cja­li­stów, a każ­dy nasz den­ty­sta ma w Sosnow­cu wie­lu zado­wo­lo­nych pacjen­tów. Nasza ofer­ta to lecze­nie zacho­waw­cze, pro­fi­lak­ty­ka i higie­ni­za­cja, sto­ma­to­lo­gia este­tycz­na, endo­don­cja, lecze­nie chi­rur­gicz­ne, lecze­nie sta­wów skro­nio­wo-żuchwo­wych, lecze­nie bruk­si­zmu, pro­te­ty­ka, wyko­nu­je­my tak­że implan­ty w kon­ku­ren­cyj­nych cenach w Sosnow­cu i na całym Ślą­sku.
Umów się na wizy­tę do den­ty­sty i ciesz się zdro­wym uśmiechem.

e-spirometr

Porad­nia POZ otrzy­ma­ła z Mini­ster­stwa Zdro­wia grant na wyko­rzy­sta­nie elek­tro­nicz­nych spi­ro­me­trów w pro­gra­mie  Domo­wej Opie­ki Medycznej.

e-spi­ro­metr to pro­jekt MZ do zdal­ne­go moni­to­rin­gu para­me­trów odde­cho­wych pacjen­tów po prze­by­tym COVID-19.

Trudne przypadki stomatologiczne

Nasi leka­rze den­ty­ści podej­mu­ją się lecze­nia rów­nież trud­nych przy­pad­ków, któ­re nie zosta­ły  roz­wią­za­ne w innych gabinetach.

PulsoCare - telemedycyna

Porad­nia POZ uczest­ni­czy w pro­gra­mie tele­me­dycz­nej Domo­wej Opie­ki Medycz­nej Pul­so­Ca­re.

Pul­so­Ca­re to pro­jekt Mini­ster­stwa Zdro­wia do zdal­ne­go moni­to­rin­gu pacjen­tów cho­rych na COVID-19 w izo­la­cji domo­wej za pomo­cą pul­sok­sy­me­tru pod­łą­czo­ne­go za pomo­cą blu­eto­oth do smartphone.

Uni-Med patronem Stawików

Sta­wi­ki mają nowe­go patrona! 
To rodzin­na fir­ma z Sosnow­ca - Uni-Med Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim naszym Pacjen­tom za zaufa­nie przez te wszyst­kie lata współ­pra­cy i gwa­ran­tu­je­my, że zawsze może­cie na nas liczyć. Jeste­śmy dla Was.
Scroll To Top
Uni-Med