Tagi: RTG

Witamy w Uni-Med!

Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszystko jest niczym … (A. Scho­pen­hauer, 1788–1860, filozof) Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med to naj­lepsi spe­cja­li­ści i sku­teczna pomoc bez bólu. Od lat dia­gno­zu­jemy, leczymy i wspie­ramy nawet w trud­nych przy­pad­kach, wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i nasze doświad­cze­nie. Leczymy zarówno pry­wat­nie, jak i w ramach ubez­pie­czeń zdro­wot­nych, w tym NFZ. Naszą spe­cjal­no­ścią jest głów­nie sto­ma­to­lo­gia – ... Czytaj dalej »

Leczenie implantologiczne

Trzy wszczepione implanty na zdjęciu RVG

 • uzu­peł­nie­nia zębów na poje­dyn­czym implancie
 • uzu­peł­nie­nia bra­ków roz­le­głych lub cał­ko­wi­tego bezzębia
 • augmen­ta­cja mate­ria­łami kościozastępczymi
 • zabiegi wyko­nuje spe­cja­li­sta pro­te­tyki sto­ma­to­lo­gicz­nej i OSIS EDI

Leczenie protetyczne

Proteza szkieletowa na modelu anatomicznym

 • mosty, korony por­ce­la­nowe, korony peł­no­ce­ra­miczne Lava Cer­cam (tlenk cyrkonu)
 • mosty i korony stilonowe
 • szy­no­wa­nie zębów z wyko­rzy­sta­niem włó­kien szkla­nych, pod­par­cia szklane
 • pro­tezy szkie­le­towe standardowe
 • szy­no­pro­tezy szkieletowe
 • pro­tezy szkie­le­towe kom­bi­no­wane (bez­klam­rowe) wyko­nane na ele­men­tach precyzyjnych
 • akry­lowe pro­tezy cał­ko­wite i częściowe
 • pro­tezy na implantach
Scroll To Top