Personel medyczny

Medy­cyna rodzinna
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
Leka­rze rodzinni POZ
14-18
14-18
8-14
wizyty 14-15
14-18
8-14
wizyty 14-15
8-13
wizyty 13-14
8-13
wizyty 13-14
15-18
8-10
USG 10-13
wizyty 13-14
15-18
usługi komer­cyjne 10-18
Pedia­tria
11-13
16-18 (I pią­tek miesiąca)
Gabi­net pie­lęr­nia­rek i zabiegowy

 

 

Lecze­nie specjalistyczne
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
Chi­rur­gia ogólna
Dermatologia-wenerologia
9-13
16-20
18-21
16-20
9-13
Endo­kry­no­lo­gia
Hiper­ten­sjo­lo­gia
Kar­dio­lo­gia
Neu­ro­lo­gia
17-20
17-20
Lecze­nia bólu neurologicznego
10-14
16-20
12.30-16.30
Nefro­lo­gia
Orto­pe­dia, trau­ma­to­lo­gia narządu ruchu
Laryn­go­lo­gia
Pedia­tria
11-13
16-18 (I pią­tek miesiąca)
Uro­lo­gia

 

 

Pra­cow­nie diagnostyczno-zabiegowe
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
Pra­cow­nia ultra­so­no­gra­fii - USG
17-20
17-20
8-13
wizyty 13-14
8-13
wizyty 13-14
15-18
8-10
USG 10-13
wizyty 13-14
15-18
usługi komer­cyjne 10-18
Pra­cow­nia spirometrii
8-13
wizyty 13-14
8-13
wizyty 13-14
15-18
8-10
USG 10-13
wizyty 13-14
15-18
usługi komer­cyjne 10-18
Pra­cow­nia świa­tło­lecz­nic­twa dermatologicznego
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
Pra­cow­nia świa­tło­lecz­nic­twa der­ma­to­lo­gicz­nego - pacjenci NFZ

 

 

Sto­ma­to­lo­gia
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
Sto­ma­to­lo­gia ogólna
15-20
9-14
14-20
9-14
Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza z endo­don­cją - lecze­nie pod mikroskopem
Pro­te­tyka i implan­to­lo­gia stomatologiczna
14-20
14-20
9-13, 15-19
Chi­rur­gia stomatologiczna
Zabiegi sto­ma­to­lo­giczne w znie­czu­le­niu ogól­nym (narkozie)
14-20
14-20
9-13, 15-19
10-14
16-20
12.30-16.30

 

 

Reha­bi­li­ta­cja i fizykoterapia
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
Reha­bi­li­ta­cja i fizykoterapia
18-20
14-16
8-12
18-20
Lecze­nia bólu neurologicznego
10-14
16-20
12.30-16.30
 

 

Die­te­tyka i higiena żywienia
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
Die­te­tyka
Scroll To Top