Uni-Med Centrum Medyczno-Stomatologiczne - Sosnowiec

Dentysta Uni-Med w Sosnowcu

Zdro­wy i bia­ły uśmiech to wizy­tów­ka każ­de­go z nas. Aby go sobie zapew­nić, war­to pozo­sta­wać pod sta­łą opie­ką den­ty­stycz­ną. Regu­lar­ne wizy­ty w gabi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicz­nym pozwo­lą zapo­biec roz­wi­ja­niu się poważ­niej­szych ubyt­ków oraz scho­rzeń przy­zę­bia i pozwo­lą Pań­stwu cie­szyć się pięk­ny­mi zęba­mi przez lata. Opie­kę sto­ma­to­lo­gicz­ną nad nimi może prze­jąć den­ty­sta z Uni-Med. Ofe­ru­je­my wszech­stron­ną opie­kę od pro­fi­lak­ty­ki, przez lecze­nie implan­to­lo­gicz­ne czy pro­te­tycz­ne. Nasz doświad­czo­ny per­so­nel dba, aby każ­da wizy­ta prze­bie­ga­ła w przy­ja­znej i bez­stre­so­wej atmos­fe­rze oraz była prze­pro­wa­dza­na zgod­nie z naj­now­szą wie­dzą medycz­ną przy wyko­rzy­sta­niu naj­no­wo­cze­śniej­szych na ryn­ku sprzę­tów i materiałów.

Leczenie zachowawcze, protetyczne i implanty dla każdego

Nasi spe­cja­li­ści gwa­ran­tu­ją pomoc w każ­dej dzie­dzi­nie. W ofer­cie znaj­dą Pań­stwo mię­dzy inny­mi usu­wa­nie osa­du nazęb­ne­go, pole­ro­wa­nie zębów, uzu­peł­nia­nie ubyt­ków czy zakła­da­nie licó­wek. Do nie­co poważ­niej­szych pro­ble­mów, takich jak lecze­nie kana­ło­we, wyko­rzy­stu­je­my cyfro­we pomia­ry głę­bo­ko­ści kana­łów na żywo, cyfro­we zdję­cia zębów RVG oraz pre­cy­zyj­ne kąt­ni­ce ze ste­ro­wa­nym nume­rycz­nie sil­ni­kiem kro­ko­wym. Prze­pro­wa­dza­my rów­nież zabie­gi usu­wa­nia óse­mek, zębów cał­ko­wi­cie zatrzy­ma­nych czy tor­bie­li w znie­czu­le­niu ogól­nym prze­pro­wa­dza­nym przez ane­ste­zjo­lo­ga. Pacjen­ci chcą­cy wypeł­nić wystę­pu­ją­ce ubyt­ki w tkan­ce kost­nej powin­ni sko­rzy­stać z lecze­nia pro­te­tycz­ne­go oraz implan­tów, któ­re pozwo­lą im znów cie­szyć się pięk­nym uśmiechem.

Pacjen­ci zain­te­re­so­wa­ni lecze­niem sto­ma­to­lo­gicz­nym w Uni-Med mogą umó­wić się na wizy­tę dro­gą tele­fo­nicz­ną, przez Inter­net lub odwie­dza­jąc naszą pla­ców­kę przy ul. Kuku­łek 45 w Sosnowcu.

Uni-Med to pro­fe­sjo­nal­na sto­ma­to­lo­gia w Sosnow­cu – zawsze bez­bo­le­śnie i w miłej atmos­fe­rze. W naszym Cen­trum Sto­ma­to­lo­gicz­no-Medycz­nym w Sosnow­cu cze­ka na Pań­stwa trzech spe­cja­li­stów z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem, któ­rzy pomo­gą w nawet skom­pli­ko­wa­nych przy­pad­kach. Nasze gabi­ne­ty są wypo­sa­żo­ne w wyso­kiej kla­sy uni­ty sto­ma­to­lo­gicz­ne oraz nowo­cze­sny sprzęt wspo­ma­ga­ją­cy sku­tecz­ne lecze­nie bez bólu, w tym laser sto­ma­to­lo­gicz­ny Siro­na, mikro­skop ope­ra­cyj­ny Leica, znie­czu­le­nie The Wand, apa­rat Gen­dex do cyfro­wych zdjęć zębów. Ofe­ru­je­my usłu­gi w zakre­sie lecze­nia zacho­waw­cze­go, pro­fi­lak­ty­ki i higie­ny, endo­don­cji (lecze­nia kana­ło­we­go), zabie­gów chi­rur­gicz­nych, pro­te­ty­ki, lecze­nia sta­wów żuchwo­wo-skro­nio­wych. Naszą spe­cjal­no­ścią jest rów­nież lecze­nie implan­to­lo­gicz­ne z wyko­rzy­sta­niem naj­lep­szej jako­ści materiałów.
Jeże­li potrzeb­ny jest den­ty­sta w Sosnow­cu, zachę­ca­my do umó­wie­nia się na wizy­tę w Uni-Med. To u nas otrzy­ma­ją Pań­stwo zawsze facho­wą i kom­plek­so­wą obsłu­gę, któ­rej efek­tem będzie olśnie­wa­ją­cy uśmiech. Zapra­sza­my serdecznie!

Profilaktyka i higiena

 • ultra­dź­wię­ko­we usu­wa­nie kamie­nia nazęb­ne­go z powierzch­ni zębów (ska­ling)
 • pole­ro­wa­nie zębów pastą ścier­ną (poli­shing)
 • usu­wa­nie osa­du nazęb­ne­go meto­dą piaskowania
 • flu­ory­za­cja zębów (wzmoc­nie­nie szkli­wa i odpor­no­ści na próchnicę)
 • lako­wa­nie pierw­szych sta­łych zębów

Leczenie zachowawcze

 • opra­co­wy­wa­nie ubyt­ków zębów
 • wypeł­nia­nie ubyt­ków i odbu­do­wa koron naj­no­wo­cze­śniej­szy­mi materiałami
 • odbu­do­wy koron na wkła­dach z włó­kien szklanych
 • bez­bo­le­sne lecze­nie sie­ka­czy po urazach
 • lecze­nie zgo­rze­li ze zmia­na­mi okołowierzchołkowymi
 • liców­ki

Leczenie kanałowe zębów

 • nowo­cze­sne lecze­nie kana­ło­we pod mikro­sko­pem z torem wizyj­nym HD i oświe­tle­niem LED
 • cyfro­wy pomiar głę­bo­ko­ści kana­łów na żywo
 • cyfro­we zdję­cia zębów RVG
 • sto­so­wa­nie pre­cy­zyj­nej kąt­ni­cy ze ste­ro­wa­nym nume­rycz­nie sil­ni­kiem krokowym
 • usu­wa­nie zła­ma­nych narzę­dzi z kana­łów zębowych

Leczenie chirurgiczne

 • usu­wa­nie zębów jed­no- i wielokorzeniowych
 • usu­wa­nie zębów óse­mek, zwa­nych zęba­mi mądrości
 • chi­rur­gicz­ne usu­wa­nie zębów cał­ko­wi­cie zatrzymanych
 • chi­rur­gicz­ne usu­wa­nie zębów leżą­cych poza łukiem
 • zabie­gi resek­cji wierz­choł­ków korzeni
 • usu­wa­nie torbieli
 • pod­ci­na­nie wędzidełka
 • dłu­to­wa­nie zęba

Implanty – odbudowa uzębienia w Sosnowcu i na Śląsku

 • uzu­peł­nie­nia zębów na poje­dyn­czym implancie
 • uzu­peł­nie­nia bra­ków roz­le­głych lub cał­ko­wi­te­go bezzębia
 • augmen­ta­cja mate­ria­ła­mi kościozastępczymi
 • zabie­gi wyko­nu­je spe­cja­li­sta pro­te­ty­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej i OSIS EDI

Leczenie protetyczne

 • mosty, koro­ny por­ce­la­no­we, koro­ny peł­no­ce­ra­micz­ne Lava Cer­cam (tlenk cyrkonu)
 • mosty i koro­ny stilonowe
 • szy­no­wa­nie zębów z wyko­rzy­sta­niem włó­kien szkla­nych, pod­par­cia szklane
 • pro­te­zy szkie­le­to­we standardowe
 • szy­no­pro­te­zy szkieletowe
 • pro­te­zy szkie­le­to­we kom­bi­no­wa­ne (bez­klam­ro­we) wyko­na­ne na ele­men­tach precyzyjnych
 • akry­lo­we pro­te­zy cał­ko­wi­te i częściowe
 • pro­te­zy na implantach

Leczenie bruksizmu

 • lecze­nia dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych
 • radio­lo­gicz­na dia­gno­sty­ka schorzenia
 • lecze­nie za pomo­cą szyn nazębnych
 • lecze­nie fizykoterapeutyczne
 • lecze­nie  za pomo­cą masażów

Klinika bez bólu

 • wyjąt­ko­we wyni­ki trud­nych zabie­gów przy nad­zwy­czaj­nym gojeniu
 • zna­czą­co mniej­sza opuchlizna
 • mak­sy­mal­na reduk­cja bólu oraz powi­kłań w prze­bie­gu pooperacyjnym
 • atrau­ma­tycz­ne ultra­dź­wię­ko­we opra­co­wy­wa­nie kanałów
 • kom­pu­ter znie­czu­le­nia The Wand
 • nisko­emi­syj­na dia­gno­sty­ka obra­zo­wa punk­to­wa i panoramiczna

Stomatologia bez bólu

Współ­cze­śnie lecze­nie zębów wca­le nie musi koja­rzyć się ze stra­chem przed bólem i dys­kom­for­tem w gabi­ne­cie. Ist­nie­je wie­le moż­li­wo­ści sku­tecz­ne­go znie­czu­la­nia w sto­ma­to­lo­gii: żele, maść, aero­zol sma­ko­wy, zastrzyk kar­pu­lą, poda­nie leku iniek­cją kon­tro­lo­wa­ną kom­pu­te­ro­wo, seda­cja wziew­na czy znie­czu­le­nie ogólne. Usuwanie i leczenie zębów w uśpieniu – sedacji głębokiej lub znieczuleniu ogólnym (narkozie). Seda­cja lub znie­czu­le­nie jest pro­wa­dzo­ne przez leka­rza spe­cja­li­stę

Zadzwoń do nas