Uni-Med Centrum Medyczno-Stomatologiczne - Sosnowiec

Diagnostyka

Nowo­cze­sny sprzęt dia­gno­stycz­ny wio­dą­cych pro­du­cen­tów: bada­nia obra­zo­we USG i USG dop­pler color, RVG sto­ma­to­lo­gicz­ne, bada­nia czyn­no­ścio­we EKG, EKG hol­ter i hol­ter ciśnia­nia 24h, spi­ro­me­tria. Inno­wa­cyj­na vide­oder­mo­sko­pia zmian skór­nych. Vide­odia­gno­sty­ka laryn­go­lo­gicz­na. Peł­no­pro­fi­lo­wa dia­gno­sty­ka analityczna. 

RTG stomatologiczne

 • RTG punk­to­we i pano­ra­micz­ne jako­ści HD
 • zdję­cie wyko­ny­wa­ne pod­czas zabie­gu lub konsultacji
 • natych­mia­sto­wy wynik prze­świe­tle­nia, archi­wi­za­cja wyko­na­nych zdjęć

Wideodermatoskopia

 • dia­gno­sty­ka czer­nia­ka i zmian barw­ni­ko­wych skóry
 • kom­pu­te­ro­wo wspo­ma­ga­na ana­li­za para­me­trów zmia­ny skórnej
 • obser­wa­cja w cza­sie i porów­ny­wa­nie kolej­nych zdjęć skóry

Laboratorium analityczne

 • bada­nia pod­sta­wo­we i spe­cja­li­stycz­ne z krwi, kału, moczu i innych pły­nów ustrojowych
 • pane­le dia­gno­stycz­ne: wątro­bo­wy, pył­ko­wy, pokar­mo­wy i inne
 • pobra­nia tka­nek do badań cyto­lo­gicz­nych i histopatologicznych

Kompleksowe badanie USG w Sosnowcu

 • jama brzusz­na, w tym: ner­ki, wątro­ba, śle­dzio­na, pęcherz moczowy
 • tar­czy­ca, płu­ca i opłuc­na, pier­si, węzły chłon­ne – biopsje
 • mosz­na, pro­sta­ta, sta­wy, bio­der­ka u dzieci

Diagnostyka laryngologiczna

Zapew­nia­my kom­plek­so­wą dia­gno­sty­kę cho­rób nosa, gar­dła i krta­ni. Pod­czas kon­sul­ta­cji wyko­nu­je­my bada­nia gór­nych dróg odde­cho­wych umoż­li­wia­ją­ce wykry­cie nie­pra­wi­dło­wo­ści ana­to­micz­nych (np. poli­pów nosa, skrzy­wio­nej prze­gro­dy nosa, prze­ro­stu mał­żo­win noso­wych, poli­pów krta­ni czy zapa­le­nia migdałków).

Dys­po­nu­jemy tak­że nowo­cze­snym apa­ra­tem QuikRe­ad go do szyb­kiego ozna­cze­nia stę­że­nia biał­ka C-reak­tyw­ne­go (CRP) w krwi peł­nej, suro­wicy i oso­czu oraz szyb­kiego testu wykry­wa­ją­cego w prób­kach wyma­zu z gar­dła obec­ność bak­te­rii pacior­kow­ca (Strep­to­coc­cus pyoge­nes), któ­ra jest czyn­ni­kiem powo­du­ją­cym bak­te­ryjne zapa­le­nie gar­dła. Testy dają wia­ry­godne wyni­ki zale­d­wie w cią­gu kil­ku minut i zna­cząco przy­spie­szają pra­wi­dłową decy­zję co do zasto­so­wa­nia anty­bio­ty­ko­te­ra­pii w wie­lu cho­ro­bach infek­cyj­nych, zaka­że­niach bak­te­ryj­nych, sta­nach zapal­nych dróg odde­cho­wych i ucha.

Spirometria

 • bada­nie czyn­no­ścio­we płuc, nie­zbęd­ne do dia­gno­zy ast­my, POChP
 • pomiar mak­sy­mal­nej ilo­ści powie­trza jaką moż­na nabrać i wypu­ścić z płuc oraz szyb­ko­ści prze­pły­wu powie­trza w dro­gach oddechowych
 • prze­wle­kły, męczą­cy kaszel, dusz­ność pod­czas nawet nie­wiel­kie­go wysił­ku ? to bada­nie jest szyb­kie i nie­in­wa­zyj­ne, nie zwlekaj

Holter ciśnienia tętniczego

 • wyjąt­ko­we wyni­ki trud­nych zabie­gów przy nad­zwy­czaj­nym gojeniu
 • zna­czą­co mniej­sza opuchlizna
 • mak­sy­mal­na reduk­cja bólu oraz powi­kłań w prze­bie­gu pooperacyjnym
 • atrau­ma­tycz­ne ultra­dź­wię­ko­we opra­co­wy­wa­nie kanałów
 • kom­pu­ter znie­czu­le­nia The Wand
 • nisko­emi­syj­na dia­gno­sty­ka obra­zo­wa punk­to­wa i panoramiczna

Holter rytmowy EKG

 • cią­gła reje­stra­cja wie­lo­od­pro­wa­dze­nio­we­go sygna­łu EKG pod­czas całej aktyw­no­ści dobowej
 • wykry­wa­nie zabu­rzeń pra­cy ser­ca, w tym zabu­rzeń ryt­mu i prze­wod­nic­twa lub oce­ny sta­nu rozrusznika
 • reje­stro­wa­nie nie­pra­wi­dło­we­go ukrwie­nia mię­śnia sercowego

EKG spoczynkowe

 • pod­sta­wo­we czyn­no­ścio­we bada­nie mię­śnia sercowego
 • loka­li­za­cja obsza­rów nie­do­krwie­nia bądź zawa­łu serca
 • wykry­wa­nie aryt­mii, zabu­rzeń prze­wod­nic­twa i wie­lu cho­rób serca
Zadzwoń do nas