Prawa pacjenta

Prawa pacjenta zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).
Od dnia 01.07.2010 r. w strukturach Oddziałów Wojewódzkich NFZ nie funkcjonuje Rzecznik Praw Pacjenta.
Prezes Rady Ministrów powołał niezależny organ – Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie 01-231, ul. Płocka 11/13
Infolinia dla pacjentów 800-190-590 czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu.
Rzecznik rozpatruje skargi w odniesieniu do:
 • Prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 • Prawa pacjenta do informacji
 • Prawa do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • Prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
 • Prawa pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Prawa do poszanowania intymności i godności pacjenta
 • Prawa pacjenta do dokumentacji medycznej
 • Prawa zgłoszeniu sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia
 • Prawa pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej
 • Prawa pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Skargi i wnioski można składać w formie pisemnej do kierownika medycznego.

Karty szczepień

 • Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 182 poz. 1086) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, w szczególności § 9 – 11, nie jest możliwe przekazanie karty uodpornień rodzicom / opiekunom dziecka
 • Karta uodpornienia przesyłana jest do nowowybranego świadczeniodawcy po otrzymaniu raportu zwrotnego o deklaracjach POZ z systemu informatycznego NFZ. Zwykle następuje do 2 miesięcy od daty podpisania nowej deklaracji wyboru lekarza POZ i nie jest to zależne od NZOZ Uni-Med
 • Możliwe jest przesłanie karty uodpornienia na podstawie pisemnego oświadczenia nowowybranego świadczeniodawcy o złożeniu u niego deklaracji

Monitoring wizyjny

 • Monitoring wizyjny stosowany jest w celu obserwacji pomieszczeń ogólnodostępnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników oraz pomieszczeń i zasobów znajdujących się w budynku
 • Nie jest prowadzony monitoring wizyjny pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne (gabinety konsultacyjne, gabinety zabiegowe) oraz miejsc pobytu pacjentów (pomieszczenia higieniczno-sanitarne, przebieralnie)
 • Monitoring nie obejmuje rejestracji dźwięku
 • Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu zawierające dane osobowe mogą być przechowywane nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia nagrania. Po tym czasie nagrania obrazu z danymi osobowymi zostaną zniszczone, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami
Proces udzielania świadczeń medycznych realizowany jest zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.
Zadzwoń do nas