Zamówienia

2011.08.18 Wyko­na­nie posa­dzek z mate­rialu PCV (sys­tem Tar­kett lub podobny)

Poszu­ku­jemy wyko­nawcy posa­dzek z PCV (sys­tem Tar­kett lub podobny)

Wyma­ga­nia:

  • wykła­dzina homo­ge­niczna gr.2,0 mm - 2,5mm zabez­pie­czona powłoką ochronną nie wyma­ga­jącą kon­ser­wa­cji po położeniu
  • wykła­dzina odporna na ście­ra­nie, na środki che­miczne i medyczne
  • wykła­dzina bak­te­rio­sta­tyczna, anty­sta­tyczna, łatwo­zmy­walna, odporna na kółka foteli i mebli medycznych
  • wykła­dzina anty­po­śli­zgowa /klasa R9/, o dużej trwa­ło­ści koloru /6/
  • wykła­dzina prze­zna­czona do obiek­tów służby zdrowia
  • wykła­dzina prze­zna­czona do sto­so­wa­nia z ogrze­wa­niem podłogowym
  • min. 10 lat gwa­ran­cji pro­du­centa i min. 2 lata gwa­ran­cji wykonawcy
  • wymiana ist­nie­ją­cych posa­dzek (gres)
  • prace w soboty i w dni powsze­dnie w sys­te­mie pomiesz­cze­nie po pomieszczeniu
  • płat­ność min. 30 dni po odbio­rze robót

 

Oferty pro­simy prze­sy­łać na adres przychodnia@uni-med.com.pl.
Ocze­ki­wany ter­min wyko­na­nia - do końca 2012 r.

Scroll To Top