Zamówienia

2011.08.18 Wyko­na­nie posa­dzek z mate­ria­lu PCV (sys­tem Tar­kett lub podobny)

Poszu­ku­je­my wyko­naw­cy posa­dzek z PCV (sys­tem Tar­kett lub podobny)

Wyma­ga­nia:

  • wykła­dzi­na homo­ge­nicz­na gr.2,0 mm - 2,5mm zabez­pie­czo­na powło­ką ochron­ną nie wyma­ga­ją­cą kon­ser­wa­cji po położeniu
  • wykła­dzi­na odpor­na na ście­ra­nie, na środ­ki che­micz­ne i medyczne
  • wykła­dzi­na bak­te­rio­sta­tycz­na, anty­sta­tycz­na, łatwo­zmy­wal­na, odpor­na na kół­ka fote­li i mebli medycznych
  • wykła­dzi­na anty­po­śli­zgo­wa /klasa R9/, o dużej trwa­ło­ści kolo­ru /6/
  • wykła­dzi­na prze­zna­czo­na do obiek­tów służ­by zdrowia
  • wykła­dzi­na prze­zna­czo­na do sto­so­wa­nia z ogrze­wa­niem podłogowym
  • min. 10 lat gwa­ran­cji pro­du­cen­ta i min. 2 lata gwa­ran­cji wykonawcy
  • wymia­na ist­nie­ją­cych posa­dzek (gres)
  • pra­ce w sobo­ty i w dni powsze­dnie w sys­te­mie pomiesz­cze­nie po pomieszczeniu
  • płat­ność min. 30 dni po odbio­rze robót

 

Ofer­ty pro­si­my prze­sy­łać na adres przychodnia@uni-med.com.pl.
Ocze­ki­wa­ny ter­min wyko­na­nia - do koń­ca 2012 r.

Scroll To Top
Uni-Med