Zabiegi fizykoterapii

Fizy­ko­te­ra­pia jest jed­ną z metod fizjo­te­ra­pii lub medy­cy­ny fizy­kal­nej. W fizy­ko­te­ra­pii wyko­rzy­stu­je się róż­ne wła­ści­wo­ści fizycz­ne oddzia­ły­wu­ją­ce  na cia­ło czło­wie­ka: prąd, pole magne­tycz­ne, ultra­dź­wię­ki, bodź­ce ter­micz­ne (cie­pło, zim­no), świa­tło (laser, sol­lux) oraz wodę. Fizy­ko­te­ra­pia może być sto­so­wa­na jako lecze­nie uzu­peł­nia­ją­ce lub jako pod­sta­wo­wa for­ma leczenia.

  • lase­ro­te­ra­pia

doris (1)

  • magne­to­te­ra­pia pul­su­ją­cym polem magne­tycz­nym dużych dawek

magcell (1)

  • tera­pia ultra­dź­wię­ka­mi (fala cią­gła i pulsująca)
  • elek­tro­te­ra­pia (20 róż­nych typów prą­dów), prze­ciw­bó­lo­we prą­dy TENS (prze­zskór­na sty­mu­la­cja ner­wo­wa), prą­dy diadynamiczne
  • jono­fo­re­za (wpro­wa­dza­nie sub­stan­cji aktyw­nej: leku, pre­pa­ra­tu kosme­tycz­ne­go, wita­min przez skó­rę przy pomo­cy prą­du stałego)

   combi200 
  • naświe­tla­nie pod­czer­wie­nią lam­pą z gło­wi­cą kwarcową

lampa

 

  • naświe­tla­nie lam­pą solux

 

Scroll To Top
Uni-Med