Zabiegi fizykoterapii

Fizy­ko­te­ra­pia jest jedną z metod fizjo­te­ra­pii lub medy­cyny fizy­kal­nej. W fizy­ko­te­ra­pii wyko­rzy­stuje się różne wła­ści­wo­ści fizyczne oddzia­ły­wu­jące  na ciało czło­wieka: prąd, pole magne­tyczne, ultra­dź­więki, bodźce ter­miczne (cie­pło, zimno), świa­tło (laser, sol­lux) oraz wodę. Fizy­ko­te­ra­pia może być sto­so­wana jako lecze­nie uzu­peł­nia­jące lub jako pod­sta­wowa forma leczenia.

  • lase­ro­te­ra­pia

doris (1)

  • magne­to­te­ra­pia pul­su­ją­cym polem magne­tycz­nym dużych dawek

magcell (1)

  • tera­pia ultra­dź­wię­kami (fala cią­gła i pulsująca)
  • elek­tro­te­ra­pia (20 róż­nych typów prą­dów), prze­ciw­bó­lowe prądy TENS (prze­zskórna sty­mu­la­cja ner­wowa), prądy diadynamiczne
  • jono­fo­reza (wpro­wa­dza­nie sub­stan­cji aktyw­nej: leku, pre­pa­ratu kosme­tycz­nego, wita­min przez skórę przy pomocy prądu stałego)

   combi200 

  • naświe­tla­nie pod­czer­wie­nią lampą z gło­wicą kwarcową

lampa

 

  • naświe­tla­nie lampą solux

 

Nasi lekarze

Lekarz Piotr Kurpas

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
10-14
16-20
12.30-16.30

Spe­cja­li­za­cje: ane­ste­zjo­lo­gia i inten­sywna tera­pia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: ane­ste­zjo­lo­gia w gine­ko­lo­gii i położ­nic­twie, lecze­nie bólu
Zain­te­re­so­wa­nia poza­za­wo­dowe: lot­nic­two, podróże
Inne infor­ma­cje: ordy­na­tor ane­ste­zjo­lo­gii w Mysło­wic­kim Cen­trum Zdro­wia, wice­prze­wod­ni­czący Zarządu Głów­nego Związku Zawo­do­wego Anestezjologów

mgr fizjo­te­ra­pii Mag­da­lena Nowak

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
18-20
14-16
8-12
18-20
Scroll To Top