Wyniki ankiety jakości

75% BARDZO DOBZE
12.5% DOBRZE
12.5% ŹLE

Sza­nowni Pań­stwo!
W celu spraw­dze­nia jako­ści obsługi pacjen­tów i jako­ści świad­czo­nych usług w dniu 12 sierp­nia 2011 roku zakoń­czył się w naszej przy­chodni audyt w Pro­jek­cie Przy­ja­zna Przy­chod­nia.
Nasza pla­cówka została oce­niona mode­lowo we wszyst­kich obsza­rach ana­lizy i oceny.

app_zasw

 

Z praw­dziwą przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że w dniu 2 stycz­nia 2012 roku Kapi­tuła Godła “Przy­ja­zna Przy­chod­nia” przy­znała nam swój cer­ty­fi­kat potwier­dza­jąc wysoką jakość obsługi pacjenta i świad­czo­nych usług medycz­nych.
Pra­gniemy jed­nak poznać rów­nież Pań­stwa zda­nie na temat jako­ści usług medycz­nych świad­czo­nych w naszym cen­trum. Pań­stwa opi­nie posłużą kory­go­wa­niu nie­do­cią­gnięć i pozwolą nie­ustan­nie popra­wiać jakość naszej pracy. Jeste­śmy w trak­cie wdra­ża­nia sys­temu zarzą­dza­nia jako­ścią ISO 9001: 2000.

Aktu­al­nie pro­wa­dzimy kolejne bada­nie jakości

 

Naszej pracy dla Pań­stwa towa­rzy­szy motto:

Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszystko jest niczym …

Scroll To Top