Wyniki ankiety jakości

Sza­now­ni Państwo!
W celu spraw­dze­nia jako­ści obsłu­gi pacjen­tów i jako­ści świad­czo­nych usług w dniu 12 sierp­nia 2011 roku zakoń­czył się w naszej przy­chod­ni audyt w Pro­jek­cie Przy­ja­zna Przy­chod­nia.
Nasza pla­ców­ka zosta­ła oce­nio­na mode­lo­wo we wszyst­kich obsza­rach ana­li­zy i oceny.
app_zasw

Z praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że w dniu 2 stycz­nia 2012 roku Kapi­tu­ła Godła “Przy­ja­zna Przy­chod­nia” przy­zna­ła nam swój cer­ty­fi­kat potwier­dza­jąc wyso­ką jakość obsłu­gi pacjen­ta i świad­czo­nych usług medycznych.
Pra­gnie­my jed­nak poznać rów­nież Pań­stwa zda­nie na temat jako­ści usług medycz­nych świad­czo­nych w naszym cen­trum. Pań­stwa opi­nie posłu­żą kory­go­wa­niu nie­do­cią­gnięć i pozwo­lą nie­ustan­nie popra­wiać jakość naszej pra­cy. Jeste­śmy w trak­cie wdra­ża­nia sys­te­mu zarzą­dza­nia jako­ścią ISO 9001: 2000.

Aktu­al­nie pro­wa­dzi­my kolej­ne bada­nie jakości

Naszej pra­cy dla Pań­stwa towa­rzy­szy motto:

Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszyst­ko jest niczym …

Scroll To Top
Uni-Med