Wideodermatoskopia

wideoderma

Wide­oder­ma­to­sko­pia, czy­li cyfro­wa dia­gno­sty­ka czer­nia­ka zło­śli­we­go i zmian barw­ni­ko­wych skó­ry, jest  sys­te­mem dia­gno­stycz­nym łączą­cy optycz­ny układ wide­oka­me­ry (foto­gra­fo­wa­nie w powięk­sze­niu 20-70 -krot­nym) der­ma­to­sko­pu z kom­pu­te­rem i cyfro­wą ana­li­zą obra­zu za pomo­cą alge­bra­icz­nych algorytmów.

Zasto­so­wa­nie tej tech­ni­ki diagnostycznej:

 • wyko­ny­wa­nie der­ma­to­sko­pii w zakre­sie pre­wen­cji raka skóry
 • pro­wa­dze­nie obser­wa­cji makro­sko­po­wych i mikroskopowych
 • cyfro­wa archi­wi­za­cja obra­zów wideo, kon­tro­la zmian barw­ni­ko­wych w czasie
 • porów­ny­wa­nie obra­zów i ich parametrów
 • kom­plet­na doku­men­ta­cja pro­ce­su lecze­nia w pre­zen­to­wa­niu obra­zów “przed po” zabiegu

wideoderma3

Tech­ni­ka bada­nia jest nie­in­wa­zyj­na i nie wyma­ga od pacjen­ta spe­cjal­ne­go przygotowania.

Dia­gno­sty­kę wide­oder­ma­to­sko­po­wą wyko­nu­je­my naj­now­szej gene­ra­cji sys­te­mem Foto­Fin­der der­mo­sco­pe II z opro­gra­mo­wa­niem MoleMap.

ABCDE czerniaka

Ponie­waż czer­niak zło­śli­wy powsta­je na skó­rze, jest więc sto­sun­ko­wo pro­sty do wykry­cia i obser­wa­cji. Po lewej stro­nie pre­zen­tu­je­my kil­ka cech cha­rak­te­ry­stycz­nych, przy­dat­nych przy samo­ba­da­niu skóry.

Bada­nie der­ma­to­sko­po­we i wide­oder­ma­to­sko­po­we prze­zna­czo­ne jest dla wszyst­kich posia­da­ją­cych zmia­ny barw­ni­ko­we na skó­rze, w szcze­gól­no­ści dla:

 • osób o jasnej karnacji
 • ule­ga­ją­cych popa­rze­niom słonecznym
 • osób o obcią­żo­nym w kie­run­ku nowo­two­rów skó­ry w wywia­dzie rodzinnym
 • posia­da­ją­cych licz­ne zna­mio­na barwnikowe
 • czę­sto korzy­sta­ją­cych z sola­riów i kąpie­li słonecznych
 • cho­ru­ją­cych na czerniaka
Co powin­ni­śmy wie­dzieć o czer­niaku, jego dia­gno­styce i ogra­ni­cze­niu ryzy­ka zachorowań:
Ana­li­za przy­pad­ków, dla któ­rych bada­nia histo­pa­to­lo­gicz­ne biop­sji skó­ry (po wycię­ciu chi­rur­gicz­nym) wyka­za­ły czer­nia­ka zło­śli­we­go skó­ry (mela­no­ma mali­gnum):

Film edu­ka­cyj­ny dla uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych przy­go­to­wa­ny przez eks­per­tów Aka­de­mii Czer­nia­ka  “Jak wyko­nać samo­ba­da­nie skó­ry i na co zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę - ABCDE czer­nia­ka”.

Wide­oder­ma­to­skop umoż­li­wia tak­że potwier­dze­nie dia­gno­zy i poka­za­nie pacjen­to­wi innych cho­rób, w tym paso­żyt­ni­czych (wsza­wi­ca, świerzb, liszaj):

Nasi lekarze

Magdalena Datta-Adamczak

specjalista dermatologii-wenerologii

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
16-19
16-19
18-20
16-19
9-12

Spe­cja­li­za­cje: dermatologia-wenerologia

Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: der­ma­to­sko­pia, tri­cho­sko­pia, tera­pia foto­dy­na­micz­na PDT, onko­der­ma­to­lo­gia, der­ma­to­lo­gia dziecięca

Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest absol­wen­tem Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Z Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­nym Uni-Med zwią­za­na nie­prze­rwa­nie od 2008 roku. Szcze­gól­ne zain­te­re­so­wa­nia to der­mo­sko­pia, z któ­rej od kil­ku lat pro­wa­dzi w całej Pol­sce szko­le­nia w zakre­sie dia­gno­sty­ki skó­ry, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem onko­der­ma­to­lo­gii. W tej dzie­dzi­nie jest cenio­nym i uzna­nym eks­per­tem w śro­do­wi­sku der­ma­to­lo­gów. W 2015 roku zaczę­ła się tak­że spe­cja­li­zo­wać w tri­cho­sko­pii. Pod koniec 2016 roku zaczę­ła wyko­ny­wać zabie­gi z wyko­rzy­sta­niem inno­wa­cyj­nej tera­pii foto­dy­na­micz­nej (PDT), w któ­rej osią­ga dosko­na­łe wyni­ki lecz­ni­cze sta­nów przed­no­wo­two­ro­wych, nowo­two­rów skó­ry, rogo­wa­ce­nia sło­necz­ne­go oraz cho­rób bak­te­ryj­nych i wiru­so­wych skó­ry. Uczest­ni­czy­ła w wie­lu kra­jo­wych i zagra­nicz­nych kon­fe­ren­cjach i sym­po­zjach nauko­wych w zakre­sie swo­jej spe­cja­li­za­cji i zain­te­re­so­wań nauko­wych. Pry­wat­nie entu­zjast­ka aktyw­ne­go sty­lu życia (bie­ga­nie, pły­wa­nie, fit­ness, nar­ciar­stwo). Zako­cha­na w Wene­cji. Mąż jest pro­fe­so­rem medy­cy­ny, spe­cja­li­stą cho­rób wewnętrz­nych, nefro­lo­gii i hiper­ten­sjo­lo­gii klinicznej.

Scroll To Top
Uni-Med