Wideodermatoskopia

wideoderma

Wide­oder­ma­to­sko­pia, czyli cyfrowa dia­gno­styka czer­niaka zło­śli­wego i zmian barw­ni­ko­wych skóry, jest  sys­te­mem dia­gno­stycz­nym łączący optyczny układ wide­oka­mery (foto­gra­fo­wa­nie w powięk­sze­niu 20-70 -krot­nym) der­ma­to­skopu z kom­pu­te­rem i cyfrową ana­lizą obrazu za pomocą alge­bra­icz­nych algorytmów.

Zasto­so­wa­nie tej tech­niki dia­gno­stycz­nej:

 • wyko­ny­wa­nie der­ma­to­sko­pii w zakre­sie pre­wen­cji raka skóry
 • pro­wa­dze­nie obser­wa­cji makro­sko­po­wych i mikroskopowych
 • cyfrowa archi­wi­za­cja obra­zów wideo, kon­trola zmian barw­ni­ko­wych w czasie
 • porów­ny­wa­nie obra­zów i ich parametrów
 • kom­pletna doku­men­ta­cja pro­cesu lecze­nia w pre­zen­to­wa­niu obra­zów “przed po” zabiegu

wideoderma3

Tech­nika bada­nia jest nie­in­wa­zyjna i nie wymaga od pacjenta spe­cjal­nego przygotowania.

Dia­gno­stykę wide­oder­ma­to­sko­pową wyko­nu­jemy naj­now­szej gene­ra­cji sys­te­mem Foto­Fin­der der­mo­scope II z opro­gra­mo­wa­niem MoleMap.

 

ABCDE czerniaka

Ponie­waż czer­niak zło­śliwy powstaje na skó­rze, jest więc sto­sun­kowo pro­sty do wykry­cia i obser­wa­cji. Po lewej stro­nie pre­zen­tu­jemy kilka cech cha­rak­te­ry­stycz­nych, przy­dat­nych przy samo­ba­da­niu skóry.

Bada­nie der­ma­to­sko­powe i wide­oder­ma­to­sko­powe prze­zna­czone jest dla wszyst­kich posia­da­ją­cych zmiany barw­ni­kowe na skó­rze, w szcze­gól­no­ści dla:

 • osób o jasnej karnacji
 • ule­ga­ją­cych popa­rze­niom słonecznym
 • osób o obcią­żo­nym w kie­runku nowo­two­rów skóry w wywia­dzie rodzinnym
 • posia­da­ją­cych liczne zna­miona barwnikowe
 • czę­sto korzy­sta­ją­cych z sola­riów i kąpieli słonecznych
 • cho­ru­ją­cych na czerniaka
Co powin­ni­śmy wie­dzieć o czer­niaku, jego dia­gno­styce i ogra­ni­cze­niu ryzyka zacho­ro­wań:
Ana­liza przy­pad­ków, dla któ­rych bada­nia histo­pa­to­lo­giczne biop­sji skóry (po wycię­ciu chi­rur­gicz­nym) wyka­zały czer­niaka zło­śli­wego skóry (mela­noma mali­gnum):

Film edu­ka­cyjny dla uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych przy­go­to­wany przez eks­per­tów Aka­de­mii Czer­niaka  “Jak wyko­nać samo­ba­da­nie skóry i na co zwró­cić szcze­gólną uwagę - ABCDE czer­niaka”.

Wide­oder­ma­to­skop umoż­li­wia także potwier­dze­nie dia­gnozy i poka­za­nie pacjen­towi innych cho­rób, w tym paso­żyt­ni­czych (wsza­wica, świerzb, liszaj):

Nasi lekarze

Lekarz Mag­da­lena Datta-Adamczak

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
9-13
16-20
18-21
16-20
9-13

Spe­cja­li­za­cje: dermatologia-wenerologia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: der­ma­to­sko­pia, dia­gno­styka czer­niaka, lecze­nie łusz­czycy
Notka bio­gra­ficzna:
Jest absol­wen­tem Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Z Cen­trum Medyczno-Stomatologicznym Uni-Med zwią­zana od 2008 roku. Szcze­gólne zain­te­re­so­wa­nia to der­mo­sko­pia, z któ­rej pro­wa­dzi szko­le­nia w zakre­sie dia­gno­styki zna­mion, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem nowo­two­rów skóry. W 2015 roku zaczęła się spe­cja­li­zo­wać także w tri­cho­sko­pii. Pod koniec 2016 roku zaczęła wyko­ny­wać zabiegi z wyko­rzy­sta­niem inno­wa­cyj­nej tera­pii foto­dy­na­micz­nej (PDT), w któ­rej osiąga dosko­nałe wyniki lecz­ni­cze sta­nów przed­no­wo­two­ro­wych i nowo­two­rów skóry.
Uczest­ni­czyła w wielu kra­jo­wych i zagra­nicz­nych kon­fe­ren­cjach i sym­po­zjach nauko­wych w zakre­sie swo­jej spe­cja­li­za­cji i zain­te­re­so­wań nauko­wych.
Pry­wat­nie entu­zjastka aktyw­nego stylu życia (bie­ga­nie, pły­wa­nie, fit­ness, nar­ciar­stwo). Zako­chana w Wene­cji. Mąż jest pro­fe­so­rem medy­cyny, spe­cja­li­stą cho­rób wewnętrz­nych, nefro­lo­gii i hiper­ten­sjo­lo­gii.
Opi­nie zna­le­zione w internecie:

opinia1

opinia4

Scroll To Top