Warunki kontraktu z NFZ

Uni-Med Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ne w od lute­go 2014 roku zapew­nia bez­płat­ne spe­cja­li­stycz­ne lecze­nie pro­te­tycz­ne. Lecze­niem pro­te­tycz­nym w ramach umo­wy z NFZ zaj­mu­je się wyłącz­nie lekarz den­ty­sta spe­cja­li­sta pro­te­ty­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej Krzysz­tof Zie­liń­ski.

NFZ

Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia finan­su­je lecze­nie pro­te­tycz­ne z zasto­so­wa­niem rucho­mych czę­ścio­wych i cał­ko­wi­tych pro­tez akry­lo­wych w szczę­ce i żuchwie raz na 5 lat, oraz odtwo­rze­nie funk­cji żucia przez napra­wę pro­tez rucho­mych czę­ścio­wych i cał­ko­wi­tych w szczę­ce i w żuchwie wyko­na­nych w danym gabi­ne­cie raz na 2 lata:

  • uzu­peł­nie­nie bra­ków zębo­wych przy pomo­cy pro­te­zy czę­ścio­wej wyłącz­nie z pro­sty­mi, dogi­na­ny­mi klam­ra­mi w zakre­sie 5-8 bra­ku­ją­cych zębów w jed­nym łuku zębo­wym
  • uzu­peł­nie­nie bra­ków zębo­wych przy pomo­cy pro­te­zy czę­ścio­wej wyłącz­nie z pro­sty­mi, dogi­na­ny­mi klam­ra­mi w zakre­sie więk­szym niż 8 bra­ku­ją­cych zębów w jed­nym łuku zębo­wym
  • zaopa­trze­nie bez­zęb­nej szczę­ki pro­te­zą cał­ko­wi­tą w szczę­ce, łącz­nie z pobra­niem wyci­sku czyn­no­ścio­we­go na łyż­ce indy­wi­du­al­nej
  • zaopa­trze­nie bez­zęb­nej szczę­ki pro­te­zą cał­ko­wi­tą w żuchwie, łącz­nie z pobra­niem wyci­sku czyn­no­ścio­we­go na łyż­ce indy­wi­du­al­nej
  • odtwo­rze­nie funk­cji żucia przez napra­wę pro­tez rucho­mych w więk­szym zakre­sie z wyci­skiem
  • cał­ko­wi­te pod­ście­le­nie jed­nej pro­te­zy w spo­sób pośred­ni, włącz­nie z ukształ­to­wa­niem obrze­ża - dla szczę­ki
  • cał­ko­wi­te pod­ście­le­nie jed­nej pro­te­zy w spo­sób pośred­ni, włącz­nie z czyn­no­ścio­wym ukształ­to­wa­niem obrze­ża - dla żuchwy

Uję­te w wyka­zie świad­cze­nia i mate­ria­ły są bez­płat­ne dla pacjen­ta.
Pozo­sta­łe świad­cze­nia medycz­ne w zakre­sie pro­te­ty­ki (poza kata­lo­giem świad­czeń okre­ślo­nych przez NFZ) i implan­to­pro­te­ty­ki są udzie­la­ne zgod­nie z cen­ni­kiem umiesz­czo­nym na niniej­szej stro­nie inter­ne­to­wej.

UWAGA !
Od wrze­śnia 2017 roku nie reali­zu­je­my umo­wy w zakre­sie świad­czeń ogól­no­sto­ma­to­lo­gicz­nych lecze­nia doro­słych i dzie­ci (pro­fi­lak­ty­ka i lecze­nie) oraz chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej (eks­trak­cje i zabie­gi). Leka­rze den­ty­ści udzie­la­ją świad­czeń medycz­nych w peł­nym zakre­sie zgod­nie z cen­ni­kiem umiesz­czo­nym na niniej­szej stro­nie inter­ne­to­wej.

Świad­cze­nia sto­ma­to­lo­gicz­ne w ramach pomo­cy doraź­nej świad­czeń medycz­nych, wyko­ny­wa­nych od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 19-7 rano dnia następ­ne­go oraz sobo­ty, dni świą­tecz­ne i inne dni usta­wo­wo wol­ne od pra­cy cało­do­bo­wo wyko­nu­je Ambu­la­to­rium Sto­ma­to­lo­gicz­ne lek. den­ty­sta Kin­ga Doskocz, 41–200 Sosno­wiec, ul. Czar­na 7, tele­fon 32 297 50 81

pdficon Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 6 listo­pa­da 2013 r. w spra­wie świad­czeń gwa­ran­to­wa­nych z zakre­su lecze­nia sto­ma­to­lo­gicz­ne­go

Scroll To Top