Urolog

kon­sul­ta­cje i dia­gno­sty­ka ultra­so­no­gra­ficz­na w zakresie:

  • uro­lo­gii
  • cho­rób ukła­du moczowo-płciowego
  • kami­cy dróg moczowych
  • zabu­rzeń odda­wa­nia moczu
  • cho­rób gru­czo­łu kro­ko­we­go (prze­rost pro­sta­ty, zapa­le­nie, nowotwory)
  • zabu­rzeń erekcji
  • dia­gno­sty­ka usg w zakre­sie urologii
  • kwa­li­fi­ka­cje do zabie­gów ope­ra­cyj­nych komer­cyj­nych i w ramach ubez­pie­cze­nie NFZ
  • wymia­na cew­ni­ka pęche­rzo­we­go (Tim­ma­na lub Foleya)
Lecze­nie pacjen­tów od 18 roku życia.
Scroll To Top
Uni-Med