Urolog

kon­sul­ta­cje i dia­gno­styka w zakre­sie:

  • uro­lo­gii
  • cho­rób układu moczowo-płciowego
  • kamicy dróg moczowych
  • zabu­rzeń odda­wa­nia moczu
  • cho­rób gru­czołu kro­ko­wego (prze­rost pro­staty, zapa­le­nie, nowotwory)
  • zabu­rzeń erekcji
  • dia­gno­styka usg w zakre­sie urologii
Lecze­nie pacjen­tów od 18 roku życia.

Nasi lekarze

lekarz Prze­my­sław Sokołowski

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
18-20

Spe­cja­li­za­cje: uro­lo­gia (w trak­cie)
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe:
Notka bio­gra­ficzna:
Jest absol­wen­tem Wydziału Lekar­skiego w Zabrzu Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Kato­wi­cach. Aktu­al­nie jest pra­cow­ni­kiem MED Hol­ding S.A. NZOZ Szpi­tala Spe­cja­li­stycz­nego im. Prof. E. Micha­łow­skiego w Kato­wi­cach – naj­więk­szego szpi­tała uro­lo­gicz­nego w Pol­sce.
Był uczest­ni­kiem licz­nych szko­leń i kon­fe­ren­cji zarówno w kraju, jak i za gra­nicą. Jest czło­ne­kiem Pol­skiego Towa­rzy­stwa Uro­lo­gicz­nego oraz Society of Aca­de­mic Uro­lo­gist.

Scroll To Top