Urolog

kon­sul­ta­cje i dia­gno­sty­ka ultra­so­no­gra­ficz­na w zakre­sie:

  • uro­lo­gii
  • cho­rób ukła­du moczo­wo-płcio­we­go
  • kami­cy dróg moczo­wych
  • zabu­rzeń odda­wa­nia moczu
  • cho­rób gru­czo­łu kro­ko­we­go (prze­rost pro­sta­ty, zapa­le­nie, nowo­two­ry)
  • zabu­rzeń erek­cji
  • dia­gno­sty­ka usg w zakre­sie uro­lo­gii
  • kwa­li­fi­ka­cje do zabie­gów ope­ra­cyj­nych komer­cyj­nych i w ramach ubez­pie­cze­nie NFZ
  • wymia­na cew­ni­ka pęche­rzo­we­go (Tim­ma­na lub Foleya)
Lecze­nie pacjen­tów od 18 roku życia.
Nasi lekarze

Godzi­ny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta

Spe­cja­li­za­cje:
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: 
Not­ka bio­gra­ficz­na:

Scroll To Top
Uni-Med