Tympanometria, audiometria tonalna

mt10

Tym­pa­no­me­tria jest nie­in­wa­zyj­nym bada­niem ucha środ­ko­wego, okre­śla­ją­cym impe­dan­cję aku­styczną ucha, a tym samym oce­nia­ją­cym sztyw­ność błony bębenkowej.Wskazania do prze­pro­wa­dze­nia bada­nia:

  • infek­cje ucha środkowego
  • zatkany kanał słuchowy
  • per­fo­ra­cja błony bębenkowej
  • per­lak ucha środkowego
  • nie­droż­ność trąbki słu­cho­wej Eustachiusza
  • oto­skle­roza i inne nie­pra­wi­dło­wo­ści zani­ka­nia odru­chu strzemiączkowego
  • nie­do­słuch przewodzeniowy
  • nie­do­słuch odbiorczy
  • nie­do­wład nerwu twa­rzo­wego i inne scho­rze­nia neurologiczne
Bada­nie tym­pa­no­me­tryczne wyko­nu­jemy na pozio­mie kli­nicz­nym.
W naszej pla­cówce wyko­nu­jemy wyłącz­nie prze­sie­wowe (skri­nin­gowe) bada­nie audiometryczne.Audiometria tonalna jest bada­niem pozwa­la­ją­cym doko­nać subiek­tyw­nej oceny progu sły­sze­nia. Bada­nie umoż­li­wia okre­śle­nie rodzaju i stop­nia upo­śle­dze­nia słuchu.

Bada­nia wyko­nu­jemy tympanometrem-audiometrem cyfro­wym Inte­ra­co­ustics MT10 (Dania).

Nasi lekarze

Dr n. med. Piotr Wardas

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
17-20

Spe­cja­li­za­cje: oto­la­ryn­go­lo­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: chi­rur­gia, mało­in­wa­zyjne lecze­nie endo­sko­powe zatok metodą FEES, far­ma­ko­lo­gia doświad­czalna
Notka bio­gra­ficzna:
Absol­went Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Obec­nie adiunkt Kate­dry i Kli­niki Laryn­go­lo­gii Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Kato­wi­cach. Pro­wa­dzi zaję­cia dydak­tyczne ze stu­den­tami polsko- i anglo­ję­zycz­nymi. Publi­kuje w pol­skich i zagra­nicz­nych perio­dy­kach medycz­nych.
Kie­row­nik Oddziału Oto­la­ryn­go­lo­gii i Onko­lo­gii Laryn­go­lo­gicz­nej w Woje­wódz­kim Szpi­talu Spe­cja­li­stycz­nym im. Św. Bar­bary w Sosnowcu.

Opi­nie zna­le­zione w inter­ne­cie:
opinia2

Scroll To Top