Tympanometria, audiometria tonalna

mt10

Tym­pa­no­me­tria jest nie­in­wa­zyj­nym bada­niem ucha środ­ko­we­go, okre­śla­ją­cym impe­dan­cję aku­stycz­ną ucha, a tym samym oce­nia­ją­cym sztyw­ność bło­ny bębenkowej.Wskazania do prze­pro­wa­dze­nia badania:

  • infek­cje ucha środkowego
  • zatka­ny kanał słuchowy
  • per­fo­ra­cja bło­ny bębenkowej
  • per­lak ucha środkowego
  • nie­droż­ność trąb­ki słu­cho­wej Eustachiusza
  • oto­skle­ro­za i inne nie­pra­wi­dło­wo­ści zani­ka­nia odru­chu strzemiączkowego
  • nie­do­słuch przewodzeniowy
  • nie­do­słuch odbiorczy
  • nie­do­wład ner­wu twa­rzo­we­go i inne scho­rze­nia neurologiczne
Bada­nie tym­pa­no­me­trycz­ne wyko­nu­je­my na pozio­mie klinicznym.
W naszej pla­ców­ce wyko­nu­je­my wyłącz­nie prze­sie­wo­we (skri­nin­go­we) bada­nie audiometryczne.Audiometria tonal­na jest bada­niem pozwa­la­ją­cym doko­nać subiek­tyw­nej oce­ny pro­gu sły­sze­nia. Bada­nie umoż­li­wia okre­śle­nie rodza­ju i stop­nia upo­śle­dze­nia słuchu.

Bada­nia wyko­nu­je­my tym­pa­no­me­trem-audio­me­trem cyfro­wym Inte­ra­co­ustics MT10 (Dania).

Scroll To Top
Uni-Med