Transport sanitarny

Lekarz POZ podej­mu­je decy­zję o koniecz­no­ści zapew­nie­nia pacjen­to­wi trans­por­tu sani­tar­ne­go. To lekarz oce­nia, czy trans­port będzie bez­płat­ny, czę­ścio­wo lub cał­ko­wi­cie odpłat­ny. Infor­ma­cja o odpłat­no­ści powin­na zostać odno­to­wa­na przez leka­rza na zleceniu.

Usłu­gi w zakre­sie trans­por­tu sani­tar­ne­go w POZ reali­zu­je dla nas samo­cho­da­mi mar­ki Mer­ce­des-Benz fir­ma Luxu­ry Medi­cal Care.

DSCN5165

W spra­wie pry­wat­ne­go trans­por­tu medycz­ne­go i sani­tar­ne­go pro­si­my o kon­takt bez­po­śred­nio z Luxu­ry Medi­cal Care pod nume­ra­mi telefonów:

  • 32 291 42 81 czyn­ny w godz. 8-18
  • 795 222 666 
  • 605 362 222 czyn­ny całą dobę
Scroll To Top
Uni-Med