Transport sanitarny

Lekarz POZ podej­muje decy­zję o koniecz­no­ści zapew­nie­nia pacjen­towi trans­portu sani­tar­nego. To lekarz oce­nia, czy trans­port będzie bez­płatny, czę­ściowo lub cał­ko­wi­cie odpłatny. Infor­ma­cja o odpłat­no­ści powinna zostać odno­to­wana przez leka­rza na zleceniu.

Usługi w zakre­sie trans­portu sani­tar­nego w POZ reali­zuje dla nas samo­cho­dami marki Mercedes-Benz firma Luxury Medi­cal Care.

DSCN5165

W spra­wie pry­wat­nego trans­portu medycz­nego i sani­tar­nego pro­simy o kon­takt bez­po­śred­nio z Luxury Medi­cal Care pod nume­rami telefonów:

  • 32 291 42 81 czynny w godz. 8-18
  • 795 222 666
  • 605 362 222 czynny całą dobę
Scroll To Top