Terapia manualna

Tera­pia manu­alna zaj­muje się bada­niem i lecze­niem zabu­rzeń czyn­no­ści wszyst­kich sta­wów: sta­wów krę­go­słupa, koń­czyn dol­nych i gór­nych, mied­nicy jak i sta­wów skroniowo-żuchwowych. Zabu­rzona czyn­ność ruchowa może mieć swoje pod­łoże w nie­pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu róż­nych struk­tur narządu ruchu: sta­wów, mię­śni i układu ner­wo­wego. Pro­wa­dzi to do powsta­wa­nia bólu i ogra­ni­cze­nia ruchu w sta­wach, któ­rym czę­sto nie spo­sób zapo­biec bez ukie­run­ko­wa­nego bada­nia fizjo­te­ra­peu­tycz­nego i lecze­nia manualnego.

Przed przy­stą­pie­niem do tera­pii manu­al­nej prze­pro­wa­dza się z pacjen­tem dokładny wywiad, pod­czas któ­rego opo­wiada on o cha­rak­te­rze dole­gli­wo­ści, o cza­sie ich powsta­nia, umiej­sco­wie­niu, naj­bar­dziej pro­ble­ma­tycz­nych pozy­cjach itp., a następ­nie bada się pal­pa­cyj­nie chore miej­sce oraz prze­pro­wa­dza testy pro­wo­ku­jące dole­gli­wo­ści, jak i testy funk­cjo­nalne (spraw­dza­jące bio­me­cha­nikę narządu ruchu).

Zabieg tera­pii manu­al­nej jest bez­pieczny i bez­bo­le­sny. W zależ­no­ści od zaist­nia­łego pro­blemu sto­suje się różne techniki:

  • w przy­padku dużego bólu wska­zane są tech­niki rozluźniająco-relaksujące
  • przy ogra­ni­cze­niach ruchu sta­wów sto­suje się tech­niki zwięk­sza­jące zakres ruchu, tzw. mobilizacje
  • w sta­wach nie­sta­bil­nych, ze zbyt dużym zakre­sem ruchu wyko­nuje się tech­niki stabilizujące

Dzięki odpo­wied­nim pozy­cjom i dzia­ła­niom w krót­kim cza­sie osiąga się bar­dzo dobry efekt lecz­ni­czy – znie­sie­nie dole­gli­wo­ści bólo­wych oraz poprawa rucho­mo­ści danego odcinka krę­go­słupa lub stawu obwo­do­wego. Aby jed­nak ten efekt utrzy­mać, należy w dal­szym eta­pie uspraw­nia­nia wzmac­niać osła­bione grupy mię­śniowe dzięki indy­wi­du­al­nie opra­co­wy­wa­nym ćwi­cze­niom oraz odtwo­rzyć pra­wi­dłowy wzo­rzec ruchowy.

Scroll To Top