Terapia manualna

Tera­pia manu­al­na zaj­mu­je się bada­niem i lecze­niem zabu­rzeń czyn­no­ści wszyst­kich sta­wów: sta­wów krę­go­słu­pa, koń­czyn dol­nych i gór­nych, mied­ni­cy jak i sta­wów skro­nio­wo-żuchwo­wych. Zabu­rzo­na czyn­ność rucho­wa może mieć swo­je pod­ło­że w nie­pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu róż­nych struk­tur narzą­du ruchu: sta­wów, mię­śni i ukła­du ner­wo­we­go. Pro­wa­dzi to do powsta­wa­nia bólu i ogra­ni­cze­nia ruchu w sta­wach, któ­rym czę­sto nie spo­sób zapo­biec bez ukie­run­ko­wa­ne­go bada­nia fizjo­te­ra­peu­tycz­ne­go i lecze­nia manualnego.

Przed przy­stą­pie­niem do tera­pii manu­al­nej prze­pro­wa­dza się z pacjen­tem dokład­ny wywiad, pod­czas któ­re­go opo­wia­da on o cha­rak­te­rze dole­gli­wo­ści, o cza­sie ich powsta­nia, umiej­sco­wie­niu, naj­bar­dziej pro­ble­ma­tycz­nych pozy­cjach itp., a następ­nie bada się pal­pa­cyj­nie cho­re miej­sce oraz prze­pro­wa­dza testy pro­wo­ku­ją­ce dole­gli­wo­ści, jak i testy funk­cjo­nal­ne (spraw­dza­ją­ce bio­me­cha­ni­kę narzą­du ruchu).

Zabieg tera­pii manu­al­nej jest bez­piecz­ny i bez­bo­le­sny. W zależ­no­ści od zaist­nia­łe­go pro­ble­mu sto­su­je się róż­ne techniki:

  • w przy­pad­ku duże­go bólu wska­za­ne są tech­ni­ki rozluźniająco-relaksujące
  • przy ogra­ni­cze­niach ruchu sta­wów sto­su­je się tech­ni­ki zwięk­sza­ją­ce zakres ruchu, tzw. mobilizacje
  • w sta­wach nie­sta­bil­nych, ze zbyt dużym zakre­sem ruchu wyko­nu­je się tech­ni­ki stabilizujące

Dzię­ki odpo­wied­nim pozy­cjom i dzia­ła­niom w krót­kim cza­sie osią­ga się bar­dzo dobry efekt lecz­ni­czy – znie­sie­nie dole­gli­wo­ści bólo­wych oraz popra­wa rucho­mo­ści dane­go odcin­ka krę­go­słu­pa lub sta­wu obwo­do­we­go. Aby jed­nak ten efekt utrzy­mać, nale­ży w dal­szym eta­pie uspraw­nia­nia wzmac­niać osła­bio­ne gru­py mię­śnio­we dzię­ki indy­wi­du­al­nie opra­co­wy­wa­nym ćwi­cze­niom oraz odtwo­rzyć pra­wi­dło­wy wzo­rzec ruchowy.

Scroll To Top
Uni-Med