Teleporady

Porad­nia leka­rzy rodzin­nych świad­czy usłu­gi medycz­ne w zakre­sie Pod­sta­wo­wej Opie­ki Zdro­wot­nej (POZ) od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 8 do 18 rów­nież za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji elektronicznej.

Każ­dy świad­cze­nio­bior­ca zobo­wią­za­ny jest, przed zde­cy­do­wa­niem się na kon­takt z leka­rzem POZ za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej, zapo­znać się z niniej­szym regulaminem.

 • Tele­po­ra­dy w POZ reali­zo­wa­ne są poprzez połą­cze­nia tele­fo­nicz­ne i apli­ka­cję inter­ne­to­wą w ePortalu.
 • Zapi­sy na tele­po­ra­dy odby­wa­ją się w godzi­nach pra­cy POZ, tj. od 8 do 18:
  - poprzez e-Por­tal https://przychodnia.sosnowiec.pl (ter­min tele­po­ra­dy samo­dziel­nie wybie­ra pacjent)
  - tele­fo­nicz­nie (nume­ry są poda­ne w zakład­ce Kontakt)
  - oso­bi­ście i za pośred­nic­twem osób trze­cich w rejestracji
  W dwóch ostat­nich przy­pad­kach ter­min tele­po­ra­dy (dzień, godzi­na) prze­ka­zy­wa­ny jest
  Pacjen­to­wi pod­czas zapi­su tele­fo­nicz­ne­go lub osobistego.
 • Reali­za­cja tele­po­ra­dy przez tele­fon odby­wa się poprzez nawią­za­nie połą­cze­nia tele­fo­nicz­ne­go / ePor­tal przez pra­cow­ni­ka medycz­ne­go: leka­rza / pie­lę­gniar­kę / położ­ną ze świadczeniobiorcą.
 • Reali­za­cja tele­po­ra­dy przez ePor­tal wyma­ga posia­da­nia sta­bil­ne­go łącza inte­ren­to­we­go, kame­ry i mikro­fo­nu, a odby­wa się poprzez nawią­za­nie połą­cze­nia z ePor­ta­lu przez świad­cze­nio­bior­cę lub pra­cow­ni­ka medycz­ne­go: leka­rza / pie­lę­gniar­kę / położną.
 • Pra­cow­nik medycz­ny wery­fi­ku­je toż­sa­mość świad­cze­nio­bior­cy poprzez zada­nie pytań kon­tro­l­nych (np. o numer PESEL, datę ostat­niej wizy­ty, ostat­nio prze­by­te cho­ro­by, wyko­na­ne bada­nia itd). Tyl­ko popraw­na wery­fi­ka­cja toż­sa­mo­ści roz­po­czy­na tele­po­ra­dę medyczną.
 • Jeśli pra­cow­nik medycz­ny nie może pod­jąć roz­mo­wy ze świad­cze­nio­bior­cą, oddzwa­nia do nie­go moż­li­we szyb­ko, podej­mu­jąc jedy­nie trzy pró­by uzy­ska­nia połą­cze­nia tele­fo­nicz­ne­go w odstę­pach nie krót­szych niż 5 minut. Brak uzy­ska­nia połą­cze­nia przy trze­ciej pró­bie skut­ku­je anu­lo­wa­niem ter­mi­nu teleporady.
  Kolej­na tele­po­ra­da może zostać zapla­no­wa­na w kolej­nym wol­nym terminie.
 • Świad­cze­nio­bior­ca ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia ze świad­cze­nia opie­ki zdro­wot­nej udzie­lo­ne­go w bez­po­śred­nim kon­tak­cie z wła­ści­wym pra­cow­ni­kiem medycz­nym, w przy­pad­ku gdy nie­zbęd­ne z uwa­gi na jego stan zdro­wia świad­cze­nie zdro­wot­ne nie jest moż­li­we do zre­ali­zo­wa­nia w for­mie tele­po­ra­dy (np. koniecz­ność wyko­na­nia dia­gno­sty­ki EKG, USG, mar­ke­rów zawa­łu ser­ca, CRP lub wyko­na­nia iniek­cji). Oko­licz­ność ta jest usta­la­na przez leka­rza / pie­lę­gniar­kę / położ­ną w poro­zu­mie­niu ze świad­cze­nio­bior­cą lub jego opie­ku­nem usta­wo­wym.

  Świad­cze­nio­bior­ca rów­nież ma pra­wo do zgło­sze­nia w trak­cie tele­po­ra­dy woli oso­bi­ste­go kon­tak­tu z wła­ści­wym per­so­ne­lem medycznym.

 • Świad­cze­nio­bior­ca ma moż­li­wość realizacji:
  - e-recep­ty – poda­jąc kod PIN wyge­ne­ro­wa­ny przez sys­tem P1 pod­czas wystawiania
  recep­ty (dostęp­ny w naszym e-Por­ta­lu https://przychodnia.sosnowiec.pl, w apli­ka­cji mOby­wa­tel, w sys­te­mie https://pacjent.gov.pl)
  - e-skie­ro­wa­nia – poda­jąc kod PIN lub klucz wyge­ne­ro­wa­ny przez sys­tem P1
  pod­czas wysta­wia­nia skie­ro­wa­nia (jak wyżej)
  - e-zle­ce­nia na wyro­by medycz­ne – poda­jąc numer zle­ce­nia wyge­ne­ro­wa­ny przez sys­tem P1 pod­czas wysta­wia­nia zle­ce­nia (dostęp­ny w rejestracji)
 • Świad­cze­nio­bior­ca ma moż­li­wość za pomo­cą e-Por­ta­lu https://przychodnia.sosnowiec.pl samo­dziel­nie zle­cić e-recep­ty na leki przyj­mo­wa­ne sta­le, bez koniecz­no­ści zapi­sy­wa­nia się na teleporadę.

Pod­sta­wa praw­na: Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 12 sierp­nia 2020 r. (Dz. U. poz. 1395)

Scroll To Top
Uni-Med