Tagi: wideoderematoskopia

Wideodermatoskopia

dermatoskop1

  • dia­gno­sty­ka czer­nia­ka i zmian barw­ni­ko­wych skó­ry
  • kom­pu­te­ro­wo wspo­ma­ga­na ana­li­za para­me­trów zmia­ny skór­nej
  • obser­wa­cja w cza­sie i porów­ny­wa­nie kolej­nych zdjęć skó­ry
Scroll To Top
Uni-Med