Tagi: USG

Centrum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med - neurolog, laryngolog i implanty w Sosnowcu na Śląsku

Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszyst­ko jest niczym … (A. Scho­pen­hau­er, 1788–1860, filo­zof) Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ne Uni-Med to dosko­na­li spe­cja­li­ści i sku­tecz­na pomoc bez bólu. Od lat dia­gno­zu­je­my, leczy­my i wspie­ra­my nawet w trud­nych przy­pad­kach, wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i nasze doświad­cze­nie. Leczy­my głów­nie pry­wat­nie oraz w ramach ubez­pie­czeń i pakie­tów zdro­wot­nych. Pacjen­tów kon­sul­tu­je­my w gabi­ne­tach i zdal­nie, za ... Czytaj dalej »

Ortopeda-traumatolog Sosnowiec

Ortopeda

  • kon­sul­ta­cje w zakre­sie orto­pe­dii, trau­ma­to­lo­gii i wad posta­wy
  • oce­na zdjęć RTG i dia­gno­sty­ka USG sta­wów
  • bada­nia USG bio­de­rek u nie­mow­ląt

Endokrynolog

endokrynologia

  • lecze­nie cho­rób endo­kry­no­lo­gicz­nych
  • dia­gno­sty­ka USG i USG color dop­pler
  • biop­sje cien­ko­igło­we tar­czy­cy, węzłów i sut­ka

Nefrolog, internista w Sosnowcu

nefrologia

  • kon­sul­ta­cje kli­nicz­ne w zakre­sie inter­ny, nefro­lo­gii i endo­kry­no­lo­gii
  • lecze­nie nerek, nad­ner­czy, zabu­rzeń meta­bo­licz­nych
  • lecze­nie nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go krwi
Scroll To Top
Uni-Med