Tagi: rynoskopia

Witamy w Uni-Med!

Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszystko jest niczym … (A. Scho­pen­hauer, 1788–1860, filozof) Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med to naj­lepsi spe­cja­li­ści i sku­teczna pomoc bez bólu. Od lat dia­gno­zu­jemy, leczymy i wspie­ramy nawet w trud­nych przy­pad­kach, wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i nasze doświad­cze­nie. Leczymy zarówno pry­wat­nie, jak i w ramach ubez­pie­czeń zdro­wot­nych, w tym NFZ. Naszą spe­cjal­no­ścią jest głów­nie sto­ma­to­lo­gia – ... Czytaj dalej »

Laryngolog

Ear examining, isolated

  • kon­sul­ta­cje w zakre­sie cho­rób ucha, nosa i jamy ustnej
  • bar­dzo sze­roki zakres dia­gno­styki laryngologicznej
  • mikro­oto­sko­pia ucha, wide­ola­ryn­go­sko­pia, tympanometria
Scroll To Top