Tagi: protetyka

Witamy w Uni-Med!

Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszystko jest niczym … (A. Scho­pen­hauer, 1788–1860, filozof) Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med to naj­lepsi spe­cja­li­ści i sku­teczna pomoc bez bólu. Od lat dia­gno­zu­jemy, leczymy i wspie­ramy nawet w trud­nych przy­pad­kach, wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i nasze doświad­cze­nie. Leczymy zarówno pry­wat­nie, jak i w ramach ubez­pie­czeń zdro­wot­nych, w tym NFZ. Naszą spe­cjal­no­ścią jest głów­nie sto­ma­to­lo­gia – ... Czytaj dalej »

Leczenie protetyczne

Proteza szkieletowa na modelu anatomicznym

  • mosty, korony por­ce­la­nowe, korony peł­no­ce­ra­miczne Lava Cer­cam (tlenk cyrkonu)
  • mosty i korony stilonowe
  • szy­no­wa­nie zębów z wyko­rzy­sta­niem włó­kien szkla­nych, pod­par­cia szklane
  • pro­tezy szkie­le­towe standardowe
  • szy­no­pro­tezy szkieletowe
  • pro­tezy szkie­le­towe kom­bi­no­wane (bez­klam­rowe) wyko­nane na ele­men­tach precyzyjnych
  • akry­lowe pro­tezy cał­ko­wite i częściowe
  • pro­tezy na implantach
Scroll To Top