Tagi: protetyka

Lekarze rodzinni, laryngolog i implanty w Sosnowcu na Śląsku - Centrum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med

Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszyst­ko jest niczym … (A. Scho­pen­hau­er, filozof) Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ne Uni-Med to dosko­na­li spe­cja­li­ści i sku­tecz­na pomoc bez bólu. Od lat dia­gno­zu­je­my, leczy­my i wspie­ra­my nawet w trud­nych przy­pad­kach, wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i nasze doświad­cze­nie. Leczy­my głów­nie pry­wat­nie oraz w ramach ubez­pie­czeń i pakie­tów zdrowotnych. Pacjen­tów kon­sul­tu­je­my w gabi­ne­tach i zdal­nie poprzez e-pora­dę, ... Czytaj dalej »

Leczenie protetyczne

Proteza szkieletowa na modelu anatomicznym

  • mosty, koro­ny por­ce­la­no­we, koro­ny peł­no­ce­ra­micz­ne Lava Cer­cam (tlenk cyrkonu)
  • mosty i koro­ny stilonowe
  • szy­no­wa­nie zębów z wyko­rzy­sta­niem włó­kien szkla­nych, pod­par­cia szklane
  • pro­te­zy szkie­le­to­we standardowe
  • szy­no­pro­te­zy szkieletowe
  • pro­te­zy szkie­le­to­we kom­bi­no­wa­ne (bez­klam­ro­we) wyko­na­ne na ele­men­tach precyzyjnych
  • akry­lo­we pro­te­zy cał­ko­wi­te i częściowe
  • pro­te­zy na implantach
Scroll To Top
Uni-Med