Tagi: protezy NFZ

Leczenie protetyczne

Proteza szkieletowa na modelu anatomicznym

  • mosty, koro­ny por­ce­la­no­we, koro­ny peł­no­ce­ra­micz­ne Lava Cer­cam (tlenk cyrkonu)
  • mosty i koro­ny stilonowe
  • szy­no­wa­nie zębów z wyko­rzy­sta­niem włó­kien szkla­nych, pod­par­cia szklane
  • pro­te­zy szkie­le­to­we standardowe
  • szy­no­pro­te­zy szkieletowe
  • pro­te­zy szkie­le­to­we kom­bi­no­wa­ne (bez­klam­ro­we) wyko­na­ne na ele­men­tach precyzyjnych
  • akry­lo­we pro­te­zy cał­ko­wi­te i częściowe
  • pro­te­zy na implantach
Scroll To Top
Uni-Med