Tagi: protezy NFZ

Leczenie protetyczne

Proteza szkieletowa na modelu anatomicznym

  • mosty, koro­ny por­ce­la­no­we, koro­ny peł­no­ce­ra­micz­ne Lava Cer­cam (tlenk cyr­ko­nu)
  • mosty i koro­ny sti­lo­no­we
  • szy­no­wa­nie zębów z wyko­rzy­sta­niem włó­kien szkla­nych, pod­par­cia szkla­ne
  • pro­te­zy szkie­le­to­we stan­dar­do­we
  • szy­no­pro­te­zy szkie­le­to­we
  • pro­te­zy szkie­le­to­we kom­bi­no­wa­ne (bez­klam­ro­we) wyko­na­ne na ele­men­tach pre­cy­zyj­nych
  • akry­lo­we pro­te­zy cał­ko­wi­te i czę­ścio­we
  • pro­te­zy na implan­tach
Scroll To Top
Uni-Med