Tagi: nerki

Witamy w Uni-Med!

Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszystko jest niczym … (A. Scho­pen­hauer, 1788–1860, filozof) Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med to naj­lepsi spe­cja­li­ści i sku­teczna pomoc bez bólu. Od lat dia­gno­zu­jemy, leczymy i wspie­ramy nawet w trud­nych przy­pad­kach, wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i nasze doświad­cze­nie. Leczymy zarówno pry­wat­nie, jak i w ramach ubez­pie­czeń zdro­wot­nych, w tym NFZ. Naszą spe­cjal­no­ścią jest głów­nie sto­ma­to­lo­gia – ... Czytaj dalej »

Nefrolog, internista

nefrologia

  • kon­sul­ta­cje kli­niczne w zakre­sie interny, nefro­lo­gii i endokrynologii
  • lecze­nie nerek, nad­ner­czy, zabu­rzeń metabolicznych
  • lecze­nie nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego krwi
Scroll To Top