Tagi: mikroskop

Witamy w Uni-Med!

Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszystko jest niczym … (A. Scho­pen­hauer, 1788–1860, filozof) Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med to naj­lepsi spe­cja­li­ści i sku­teczna pomoc bez bólu. Od lat dia­gno­zu­jemy, leczymy i wspie­ramy nawet w trud­nych przy­pad­kach, wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i nasze doświad­cze­nie. Leczymy zarówno pry­wat­nie, jak i w ramach ubez­pie­czeń zdro­wot­nych, w tym NFZ. Naszą spe­cjal­no­ścią jest głów­nie sto­ma­to­lo­gia – ... Czytaj dalej »

Leczenie kanałowe

m320_1cropped

  • nowo­cze­sne lecze­nie kana­łowe pod mikro­sko­pem z torem wizyj­nym HD i oświe­tle­niem LED
  • cyfrowy pomiar głę­bo­ko­ści kana­łów na żywo
  • cyfrowe zdję­cia zębów RVG
  • sto­so­wa­nie pre­cy­zyj­nej kąt­nicy ze ste­ro­wa­nym nume­rycz­nie sil­ni­kiem krokowym
  • usu­wa­nie zła­ma­nych narzę­dzi z kana­łów zębowych
Scroll To Top