Tagi: leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe zębów

m320_1cropped

  • nowo­cze­sne lecze­nie kana­ło­we pod mikro­sko­pem z torem wizyj­nym HD i oświe­tle­niem LED
  • cyfro­wy pomiar głę­bo­ko­ści kana­łów na żywo
  • cyfro­we zdję­cia zębów RVG
  • sto­so­wa­nie pre­cy­zyj­nej kąt­ni­cy ze ste­ro­wa­nym nume­rycz­nie sil­ni­kiem krokowym
  • usu­wa­nie zła­ma­nych narzę­dzi z kana­łów zębowych

Dentysta Uni-Med w Sosnowcu

Zdro­wy i bia­ły uśmiech to wizy­tów­ka każ­de­go z nas. Aby go sobie zapew­nić, war­to pozo­sta­wać pod sta­łą opie­ką den­ty­stycz­ną. Regu­lar­ne wizy­ty w gabi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicz­nym pozwo­lą zapo­biec roz­wi­ja­niu się poważ­niej­szych ubyt­ków oraz scho­rzeń przy­zę­bia i pozwo­lą Pań­stwu cie­szyć się pięk­ny­mi zęba­mi przez lata. Opie­kę sto­ma­to­lo­gicz­ną nad nimi może prze­jąć den­ty­sta z Uni-Med. Ofe­ru­je­my wszech­stron­ną opie­kę od pro­fi­lak­ty­ki, przez lecze­nie implan­to­lo­gicz­ne czy ... Czytaj dalej »

Scroll To Top
Uni-Med