Tagi: laryngolog

Centrum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med - neurolog, laryngolog i implanty w Sosnowcu na Śląsku

Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszyst­ko jest niczym … (A. Scho­pen­hau­er, 1788–1860, filo­zof) Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ne Uni-Med to dosko­na­li spe­cja­li­ści i sku­tecz­na pomoc bez bólu. Od lat dia­gno­zu­je­my, leczy­my i wspie­ra­my nawet w trud­nych przy­pad­kach, wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i nasze doświad­cze­nie. Leczy­my głów­nie pry­wat­nie oraz w ramach ubez­pie­czeń i pakie­tów zdro­wot­nych. Pacjen­tów kon­sul­tu­je­my w gabi­ne­tach i zdal­nie, za ... Czytaj dalej »

Laryngolog Sosnowiec

 

kon­sul­ta­cje lekar­skie w zakre­sie lecze­nia cho­rób narzą­dów gło­wy i szyi

dia­gno­sty­ka laryn­go­sko­po­wa i oto­sko­po­wa

bada­nie słu­chu: audio­me­tria tonal­na i impe­dan­cyj­na

płu­ka­nie uszu

 

 

Scroll To Top
Uni-Med