Tagi: holter

Centrum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med

  Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszyst­ko jest niczym … (A. Scho­pen­hau­er, 1788–1860, filo­zof) Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ne Uni-Med to naj­lep­si spe­cja­li­ści i sku­tecz­na pomoc bez bólu. Od lat dia­gno­zu­je­my, leczy­my i wspie­ra­my nawet w trud­nych przy­pad­kach, wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i nasze doświad­cze­nie. Leczy­my zarów­no pry­wat­nie, jak i w ramach ubez­pie­czeń zdro­wot­nych, w tym NFZ. W Uni-Med od 8 ... Czytaj dalej »

Kardiolog

Stethoscope on the cardiogram

  • lecze­nie cho­rób ser­ca i naczyń
  • dia­gno­sty­ka spo­czyn­ko­wa EKG i USG ser­ca
  • hol­ter EKG i hol­ter RR
Scroll To Top