Tagi: endodoncja

Leczenie kanałowe zębów

m320_1cropped

  • nowo­cze­sne lecze­nie kana­ło­we pod mikro­sko­pem z torem wizyj­nym HD i oświe­tle­niem LED
  • cyfro­wy pomiar głę­bo­ko­ści kana­łów na żywo
  • cyfro­we zdję­cia zębów RVG
  • sto­so­wa­nie pre­cy­zyj­nej kąt­ni­cy ze ste­ro­wa­nym nume­rycz­nie sil­ni­kiem krokowym
  • usu­wa­nie zła­ma­nych narzę­dzi z kana­łów zębowych
Scroll To Top
Uni-Med