Tagi: dysfunkcja stawów

Centrum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med

  Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszyst­ko jest niczym … (A. Scho­pen­hau­er, 1788–1860, filo­zof) Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ne Uni-Med to naj­lep­si spe­cja­li­ści i sku­tecz­na pomoc bez bólu. Od lat dia­gno­zu­je­my, leczy­my i wspie­ra­my nawet w trud­nych przy­pad­kach, wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i nasze doświad­cze­nie. Leczy­my zarów­no pry­wat­nie, jak i w ramach ubez­pie­czeń zdro­wot­nych, w tym NFZ. W Uni-Med od 8 ... Czytaj dalej »

Leczenie bruksizmu

smiling girl with tooth tray

  • lecze­nia dys­funk­cji sta­wów skro­nio­wo-żuchwo­wych
  • radio­lo­gicz­na dia­gno­sty­ka scho­rze­nia
  • lecze­nie za pomo­cą szyn nazęb­nych
  • lecze­nie fizy­ko­te­ra­peu­tycz­ne
  • lecze­nie  za pomo­cą masa­żów

Stomatolog Sosnowiec

Dentysta Uni-Med w Sosnowcu Zdro­wy i bia­ły uśmiech to wizy­tów­ka każ­de­go z nas. Aby go sobie zapew­nić, war­to pozo­sta­wać pod sta­łą opie­ką den­ty­stycz­ną. Regu­lar­ne wizy­ty w gabi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicz­nym pozwo­lą zapo­biec roz­wi­ja­niu się poważ­niej­szych ubyt­ków oraz scho­rzeń przy­zę­bia i pozwo­lą Pań­stwu cie­szyć się pięk­ny­mi zęba­mi przez lata. Opie­kę sto­ma­to­lo­gicz­ną nad nimi może prze­jąć den­ty­sta z Uni-Med. Stomatologia to nasza specjalność Sto­ma­to­lo­gia jest ... Czytaj dalej »

Scroll To Top