Tagi: dermoskopia kurs

Dermoskopia / trichoskopia - szkolenia

Od pię­ciu lat pro­wa­dzi­my dla leka­rzy der­ma­to­lo­gów, leka­rzy rodzin­nych, onko­lo­gów oraz chi­rur­gów onko­lo­gów i chi­rur­gów pla­stycz­nych warsz­ta­ty z prak­tycz­ne­go wyko­rzy­sta­nia der­mo­sko­pii i tri­cho­sko­pii pt.“Der­ma­to­lo­ga szkieł­ko i oko - doświad­cze­nia wła­sne w der­mo­sko­pii i tri­cho­sko­pii”. W naszych szko­le­niach od 2015 roku uczest­ni­czy­ło już pra­wie tysiąc leka­rzy z całe­go kraju. Warsz­ta­ty, spon­so­ro­wa­ne przez fir­mę far­ma­ceu­tycz­ną Belu­po, odby­ły się w Kra­ko­wie, Lubli­nie, Pozna­niu (2x), ... Czytaj dalej »

Scroll To Top
Uni-Med