Tagi: czerniak

Witamy w Uni-Med!

Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszystko jest niczym … (A. Scho­pen­hauer, 1788–1860, filozof) Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med to naj­lepsi spe­cja­li­ści i sku­teczna pomoc bez bólu. Od lat dia­gno­zu­jemy, leczymy i wspie­ramy nawet w trud­nych przy­pad­kach, wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i nasze doświad­cze­nie. Leczymy zarówno pry­wat­nie, jak i w ramach ubez­pie­czeń zdro­wot­nych, w tym NFZ. Naszą spe­cjal­no­ścią jest głów­nie sto­ma­to­lo­gia – ... Czytaj dalej »

Wideodermatoskopia

dermatoskop1

  • dia­gno­styka czer­niaka i zmian barw­ni­ko­wych skóry
  • kom­pu­te­rowo wspo­ma­gana ana­liza para­me­trów zmiany skórnej
  • obser­wa­cja w cza­sie i porów­ny­wa­nie kolej­nych zdjęć skóry

Dermatolog-wenerolog

dermatolog

  • der­ma­to­sko­pia i wideodermatoskopia
  • kiro­chi­rur­gia bro­da­wek, włókniaków
  • foto­te­ra­pia łusz­czycy, bie­lac­twa i AZS
Scroll To Top