Tagi: czerniak

Centrum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med - neurolog, laryngolog i implanty w Sosnowcu na Śląsku

Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszyst­ko jest niczym … (A. Scho­pen­hau­er, 1788–1860, filo­zof) Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ne Uni-Med to dosko­na­li spe­cja­li­ści i sku­tecz­na pomoc bez bólu. Od lat dia­gno­zu­je­my, leczy­my i wspie­ra­my nawet w trud­nych przy­pad­kach, wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i nasze doświad­cze­nie. Leczy­my głów­nie pry­wat­nie oraz w ramach ubez­pie­czeń i pakie­tów zdro­wot­nych. Pacjen­tów kon­sul­tu­je­my w gabi­ne­tach i zdal­nie, za ... Czytaj dalej »

Wideodermatoskopia

dermatoskop1

  • dia­gno­sty­ka czer­nia­ka i zmian barw­ni­ko­wych skó­ry
  • kom­pu­te­ro­wo wspo­ma­ga­na ana­li­za para­me­trów zmia­ny skór­nej
  • obser­wa­cja w cza­sie i porów­ny­wa­nie kolej­nych zdjęć skó­ry

Dermatolog-wenerolog Sosnowiec

dermatolog

  • der­ma­to­sko­pia i wide­oder­ma­to­sko­pia
  • kiro­chi­rur­gia bro­da­wek, włók­nia­ków
  • foto­te­ra­pia łusz­czy­cy, bie­lac­twa i AZS
Scroll To Top
Uni-Med