Tagi: cytologia

Laryngolog Sosnowiec

 

kon­sul­ta­cje lekar­skie w zakre­sie lecze­nia cho­rób narzą­dów gło­wy i szyi

dia­gno­sty­ka laryn­go­sko­po­wa i oto­sko­po­wa

bada­nie słu­chu: audio­me­tria tonal­na i impe­dan­cyj­na

płu­ka­nie uszu

 

 

Scroll To Top
Uni-Med