Tagi: bruksizm

Witamy w Uni-Med!

Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszystko jest niczym … (A. Scho­pen­hauer, 1788–1860, filozof) Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med to naj­lepsi spe­cja­li­ści i sku­teczna pomoc bez bólu. Od lat dia­gno­zu­jemy, leczymy i wspie­ramy nawet w trud­nych przy­pad­kach, wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i nasze doświad­cze­nie. Leczymy zarówno pry­wat­nie, jak i w ramach ubez­pie­czeń zdro­wot­nych, w tym NFZ. Naszą spe­cjal­no­ścią jest głów­nie sto­ma­to­lo­gia – ... Czytaj dalej »

Leczenie bruksizmu

smiling girl with tooth tray

  • lecze­nia dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych
  • radio­lo­giczna dia­gno­styka schorzenia
  • lecze­nie za pomocą szyn nazębnych
  • lecze­nie fizykoterapeutyczne
  • lecze­nie  za pomocą masażów
Scroll To Top