DiLO

Pacjen­ci cho­rzy onko­lo­gicz­nie – ze wzglę­du na rodzaj scho­rze­nia – muszą być oto­cze­ni szcze­gól­ną opie­ką. W ich przy­pad­ku czas ma bar­dzo duże zna­cze­nie. To, czy pacjent cho­ry na nowo­twór zło­śli­wy prze­ży­je, zale­ży przede wszyst­kim od wykry­cia cho­ro­by w jak naj­wcze­śniej­szym sta­dium. Dla­te­go od 1 stycz­nia 2015 r. pacjen­ci z podej­rze­niem nowo­two­ru będą lecze­ni w ramach szyb­kiej tera­pii onko­lo­gicz­nej.

dilo

W naszej przy­chod­ni Szyb­ką tera­pię onko­lo­gicz­ną pro­wa­dzi­my w porad­niach:

  • Pod­sta­wo­wej Opie­ki Zdro­wot­nej (POZ), gdzie spe­cja­li­ści medy­cy­ny rodzin­nej, w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach, po wyko­na­niu nie­zbęd­nych badań dia­gno­stycz­nych i posta­wie­niu wstęp­nej dia­gno­zy mogą zało­żyć kar­tę dia­gno­sty­ki i lecze­nia onko­lo­gicz­ne­go, doku­men­tu­ją­cą roz­po­czę­cie lecze­nia w ramach szyb­kiej ścież­ki onko­lo­gicz­nej,
  • Porad­ni Der­ma­to­lo­gii-Wene­ro­lo­gii (AOS), gdzie leka­rze spe­cja­li­ści der­ma­to­lo­dzy, w przy­pad­ku podej­rze­nia nowo­two­ru zło­śli­we­go skó­ry (czer­nia­ka) mogą skie­ro­wać pacjen­ta na wstęp­ną, a następ­nie w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach pogłę­bio­ną dia­gno­sty­kę onko­lo­gicz­ną; w tym przy­pad­ku nie­zbęd­ne jest zgło­sze­nie się pacjen­ta z kar­tą dia­gno­sty­ki i lecze­nia onko­lo­gicz­ne­go wyda­ną w POZ lub kar­tę taką wyda lekarz der­ma­to­log rów­nież w przy­pad­ku podej­rze­nia nowo­two­ru zło­śli­we­go
W ramach dia­gno­sty­ki w POZ, może­my wyko­nać bada­nia bio­che­micz­ne (TSH, FT3, FT4, PSA) i obra­zo­we (USG, RTG) szyi, całej jamy brzusz­nej oraz obwo­do­wych węzłów chłon­nych.

Celem wstęp­nej dia­gno­sty­ki onko­lo­gicz­nej (reali­za­cja do 35 dni) jest potwier­dze­nie lub wyklu­cze­nie nowo­two­ru zło­śli­we­go. W naszej Porad­ni Der­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­je­my:

  • der­ma­to­sko­pię (99.9953) lub/i wide­oder­ma­to­sko­pię (99.9954) zmian skó­ry, w podej­rze­niu czer­nia­ka zło­śli­we­go (gru­pa roz­po­znań wg ICD: C43.X),
  • rady­kal­ne wycię­cie poje­dyn­czej zmia­ny skó­ry (86.381 lub 86.382) wraz z zaopa­trze­niem rany,
  • bada­nie histo­pa­to­lo­gicz­ne (Y90) przy­go­to­wa­nych z wycin­ków skó­ry pre­pa­ra­tów, pod kątem komó­rek czer­nia­ka zło­śli­we­go

Po potwier­dze­niu czer­nia­ka zło­śli­we­go spe­cja­li­sta der­ma­to­log wyda lub uzu­peł­ni otrzy­ma­ną w POZ kar­tę dia­gno­sty­ki i lecze­nia onko­lo­gicz­ne­go.

Dia­gno­sty­kę pogłę­bio­ną (reali­za­cja do 28 dni, roz­po­czę­cie mak­sy­mal­nie 7 dni od zakoń­cze­nia eta­pu dia­gno­sty­ki wstęp­nej) wyko­nu­je­my u pacjen­tów, u któ­rych potwier­dzo­no roz­po­zna­nie czer­nia­ka zło­śli­we­go. Ten etap dia­gno­sty­ki na celu szcze­gó­ło­we zróż­ni­co­wa­nie (zgod­nie z kla­sy­fi­ka­cją kli­nicz­ną i pato­lo­gicz­ną) typu histo­pa­to­lo­gicz­ne­go nowo­two­ru oraz oce­nę zaawan­so­wa­nia sta­nu cho­ro­bo­we­go, w tym prze­rzu­tów komó­rek nowo­two­ro­wych do innych orga­nów, w zakre­sie umoż­li­wia­ją­cym usta­le­nie zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne­go pla­nu lecze­nia. W ramach tego eta­pu badań prze­wi­dzia­na jest:

  • dia­gno­sty­ka USG węzłów chłon­nych (88.790)
  • dia­gno­sty­ka USG brzu­cha i prze­strze­ni zaotrzew­no­wej (88.761)
  • bada­nie RTG klat­ki pier­sio­wej (87.440)
  • pozy­to­no­wa emi­syj­na tomo­gra­fia kom­pu­te­ro­wa (PET) całe­go cia­ła z zasto­so­wa­niem 18 FDG we wska­za­niach onko­lo­gicz­nych (92.061)
Szyb­ką tera­pią onko­lo­gicz­ną dla zakre­su świad­czeń sko­ja­rzo­nych w zakre­sie obu eta­pów dia­gno­sty­ki onko­lo­gicz­nej nie są obję­te pozo­sta­łe nowo­two­ry skó­ry. Lecze­nie innych, niż czer­niak zło­śli­wy, nowo­two­rów skó­ry odby­wa się na zasa­dach ogól­nych.

Kar­ta dia­gno­sty­ki i lecze­nia onko­lo­gicz­ne­go doku­men­tu­je cały pro­ces dia­gno­sty­ki i lecze­nia, aż do powro­tu pacjen­ta do leka­rza POZ po zakoń­cze­niu lecze­nia. Kar­ta (kil­ka stron for­ma­tu A4) zawie­rać będzie wykaz badań dia­gno­stycz­nych, któ­re zosta­ły wyko­na­ne pacjen­to­wi, dia­gno­zę, a w przy­pad­ku roz­po­zna­nia nowo­two­ro­we­go rów­nież infor­ma­cję o stop­niu zaawan­so­wa­nia cho­ro­by. Będzie tak­że nakre­ślo­ny cało­ścio­wy plan lecze­nia.

W ramach szyb­kiej tera­pii onko­lo­gicz­nej zawar­li­śmy umo­wy zaku­pu świad­czeń z trze­ma pra­cow­nia­mi TK, w tym z dwo­ma na tere­nie Sosnow­ca, pra­cow­nią TK i PET-TK w Kato­wi­cach oraz labo­ra­to­rium dia­gno­sty­ki cyto­lo­gicz­nej i histo­pa­to­lo­gicz­nej.

Lecze­nie w ramach Szyb­kiej ścież­ki onko­lo­gicz­nej dla pacjen­tów ubez­pie­czo­nych jest bez­płat­ne na każ­dym eta­pie.

Scroll To Top
Uni-Med