DiLO

Pacjen­ci cho­rzy onko­lo­gicz­nie – ze wzglę­du na rodzaj scho­rze­nia – muszą być oto­cze­ni szcze­gól­ną opie­ką. W ich przy­pad­ku czas ma bar­dzo duże zna­cze­nie. To, czy pacjent cho­ry na nowo­twór zło­śli­wy prze­ży­je, zale­ży przede wszyst­kim od wykry­cia cho­ro­by w jak naj­wcze­śniej­szym sta­dium. Dla­te­go od 1 stycz­nia 2015 r. pacjen­ci z podej­rze­niem nowo­two­ru będą lecze­ni w ramach szyb­kiej tera­pii onko­lo­gicz­nej.

dilo

W naszej przy­chod­ni Szyb­ką tera­pię onko­lo­gicz­ną pro­wa­dzi­my w porad­ni Pod­sta­wo­wej Opie­ki Zdro­wot­nej (POZ), gdzie spe­cja­li­ści medy­cy­ny rodzin­nej, w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach, po wyko­na­niu nie­zbęd­nych badań dia­gno­stycz­nych i posta­wie­niu wstęp­nej dia­gno­zy mogą zało­żyć kar­tę dia­gno­sty­ki i lecze­nia onko­lo­gicz­ne­go, doku­men­tu­ją­cą roz­po­czę­cie lecze­nia w ramach szyb­kiej ścież­ki onkologicznej.

W ramach dia­gno­sty­ki w POZ, może­my wyko­nać bada­nia bio­che­micz­ne (TSH, FT3, FT4, PSA) i obra­zo­we (USG, RTG) szyi, całej jamy brzusz­nej oraz obwo­do­wych węzłów chłonnych.

Kar­ta dia­gno­sty­ki i lecze­nia onko­lo­gicz­ne­go doku­men­tu­je cały pro­ces dia­gno­sty­ki i lecze­nia, aż do powro­tu pacjen­ta do leka­rza POZ po zakoń­cze­niu lecze­nia. Kar­ta (kil­ka stron for­ma­tu A4) zawie­rać będzie wykaz badań dia­gno­stycz­nych, któ­re zosta­ły wyko­na­ne pacjen­to­wi, dia­gno­zę, a w przy­pad­ku roz­po­zna­nia nowo­two­ro­we­go rów­nież infor­ma­cję o stop­niu zaawan­so­wa­nia cho­ro­by. Będzie tak­że nakre­ślo­ny cało­ścio­wy plan leczenia.

Lecze­nie w ramach Szyb­kiej ścież­ki onko­lo­gicz­nej dla pacjen­tów ubez­pie­czo­nych jest bez­płat­ne na każ­dym etapie.

Scroll To Top
Uni-Med