DiLO

Pacjenci cho­rzy onko­lo­gicz­nie – ze względu na rodzaj scho­rze­nia – muszą być oto­czeni szcze­gólną opieką. W ich przy­padku czas ma bar­dzo duże zna­cze­nie. To, czy pacjent chory na nowo­twór zło­śliwy prze­żyje, zależy przede wszyst­kim od wykry­cia cho­roby w jak naj­wcze­śniej­szym sta­dium. Dla­tego od 1 stycz­nia 2015 r. pacjenci z podej­rze­niem nowo­tworu będą leczeni w ramach szyb­kiej tera­pii onko­lo­gicz­nej.

dilo

W naszej przy­chodni Szybką tera­pię onko­lo­giczną pro­wa­dzimy w porad­niach:

  • Pod­sta­wo­wej Opieki Zdro­wot­nej (POZ), gdzie spe­cja­li­ści medy­cyny rodzin­nej, w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach, po wyko­na­niu nie­zbęd­nych badań dia­gno­stycz­nych i posta­wie­niu wstęp­nej dia­gnozy mogą zało­żyć kartę dia­gno­styki i lecze­nia onko­lo­gicz­nego, doku­men­tu­jącą roz­po­czę­cie lecze­nia w ramach szyb­kiej ścieżki onkologicznej,
  • Poradni Dermatologii-Wenerologii (AOS), gdzie leka­rze spe­cja­li­ści der­ma­to­lo­dzy, w przy­padku podej­rze­nia nowo­tworu zło­śli­wego skóry (czer­niaka) mogą skie­ro­wać pacjenta na wstępną, a następ­nie w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach pogłę­bioną dia­gno­stykę onko­lo­giczną; w tym przy­padku nie­zbędne jest zgło­sze­nie się pacjenta z kartą dia­gno­styki i lecze­nia onko­lo­gicz­nego wydaną w POZ
W ramach dia­gno­styki w POZ, możemy wyko­nać bada­nia bio­che­miczne (TSH, FT3, FT4, PSA) i obra­zowe (USG, RTG) szyi, całej jamy brzusz­nej oraz obwo­do­wych węzłów chłonnych.

Celem wstęp­nej dia­gno­styki onko­lo­gicz­nej (reali­za­cja do 35 dni) jest potwier­dze­nie lub wyklu­cze­nie nowo­tworu zło­śli­wego. W naszej Poradni Der­ma­to­lo­gicz­nej wyko­nu­jemy:

  • der­ma­to­sko­pię (99.9953) lub/i wide­oder­ma­to­sko­pię (99.9954) zmian skóry, w podej­rze­niu czer­niaka zło­śli­wego (grupa roz­po­znań wg ICD: C43.X),
  • rady­kalne wycię­cie poje­dyn­czej zmiany skóry (86.381 lub 86.382) wraz z zaopa­trze­niem rany,
  • bada­nie histo­pa­to­lo­giczne (Y90) przy­go­to­wa­nych z wycin­ków skóry pre­pa­ra­tów, pod kątem komó­rek czer­niaka złośliwego

Po potwier­dze­niu czer­niaka zło­śli­wego spe­cja­li­sta der­ma­to­log wyda lub uzu­pełni otrzy­maną w POZ kartę dia­gno­styki i lecze­nia onko­lo­gicz­nego.

Dia­gno­stykę pogłę­bioną (reali­za­cja do 28 dni, roz­po­czę­cie mak­sy­mal­nie 7 dni od zakoń­cze­nia etapu dia­gno­styki wstęp­nej) wyko­nu­jemy u pacjen­tów, u któ­rych potwier­dzono roz­po­zna­nie czer­niaka zło­śli­wego. Ten etap dia­gno­styki na celu szcze­gó­łowe zróż­ni­co­wa­nie (zgod­nie z kla­sy­fi­ka­cją kli­niczną i pato­lo­giczną) typu histo­pa­to­lo­gicz­nego nowo­tworu oraz ocenę zaawan­so­wa­nia stanu cho­ro­bo­wego, w tym prze­rzu­tów komó­rek nowo­two­ro­wych do innych orga­nów, w zakre­sie umoż­li­wia­ją­cym usta­le­nie zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nego planu lecze­nia. W ramach tego etapu badań prze­wi­dziana jest:

  • dia­gno­styka USG węzłów chłon­nych (88.790)
  • dia­gno­styka USG brzu­cha i prze­strzeni zaotrzew­no­wej (88.761)
  • bada­nie RTG klatki pier­sio­wej (87.440)
  • pozy­to­nowa emi­syjna tomo­gra­fia kom­pu­te­rowa (PET) całego ciała z zasto­so­wa­niem 18 FDG we wska­za­niach onko­lo­gicz­nych (92.061)
Szybką tera­pią onko­lo­giczną dla zakresu świad­czeń sko­ja­rzo­nych w zakre­sie obu eta­pów dia­gno­styki onko­lo­gicz­nej nie są objęte pozo­stałe nowo­twory skóry. Lecze­nie innych, niż czer­niak zło­śliwy, nowo­two­rów skóry odbywa się na zasa­dach ogólnych.

Karta dia­gno­styki i lecze­nia onko­lo­gicz­nego doku­men­tuje cały pro­ces dia­gno­styki i lecze­nia, aż do powrotu pacjenta do leka­rza POZ po zakoń­cze­niu lecze­nia. Karta (kilka stron for­matu A4) zawie­rać będzie wykaz badań dia­gno­stycz­nych, które zostały wyko­nane pacjen­towi, dia­gnozę, a w przy­padku roz­po­zna­nia nowo­two­ro­wego rów­nież infor­ma­cję o stop­niu zaawan­so­wa­nia cho­roby. Będzie także nakre­ślony cało­ściowy plan leczenia.

W ramach szyb­kiej tera­pii onko­lo­gicz­nej zawar­li­śmy umowy zakupu świad­czeń z trzema pra­cow­niami TK, w tym z dwoma na tere­nie Sosnowca, pra­cow­nią TK i PET-TK w Kato­wi­cach oraz labo­ra­to­rium dia­gno­styki cyto­lo­gicz­nej i histopatologicznej.

Lecze­nie w ramach Szyb­kiej ścieżki onko­lo­gicz­nej dla pacjen­tów ubez­pie­czo­nych jest bez­płatne na każ­dym etapie.

Scroll To Top