Signal Iduna

W ramach umo­wy z Signal Idu­na Pol­ska Towa­rzy­stwo Ubez­pie­czeń S.A. ofe­ru­je­my nastę­pu­ją­ce usłu­gi medyczne:

 • ambu­la­to­ryj­na opie­ka pie­lę­gniar­ska (iniek­cje domię­śnio­we, pod­skór­ne, pomiar ciśnie­nia, pro­ste opatrunki)
 • ambu­la­to­ryj­ne kon­sul­ta­cje leka­rza rodzin­ne­go dla doro­słych i dzieci
 • ambu­la­to­ryj­ne kon­sul­ta­cje pedia­try dla dzieci
 • ambu­la­to­ryj­ne kon­sul­ta­cje wybra­nych leka­rzy spe­cja­li­stów dla doro­słych i dzieci
 • wizy­ty domowe
 • dia­gno­stycz­ne bada­nia czyn­no­ścio­we (m.in. EKG spo­czyn­ko­we, hol­ter RR, spi­ro­me­tria płuc)
 • bada­nia dia­gno­stycz­ne labo­ra­to­ryj­ne (m.in. mocz, kał, bio­che­mia, cho­ro­by infek­cyj­ne, hema­to­lo­gia, hor­mo­ny, immu­no­lo­gia, mar­ke­ry nowotworowe)
 • bada­nia radio­lo­gicz­ne RTG - wyko­ny­wane w Heli­med w Sosnow­cu przy ul. Teatral­nej 11
 • bada­nia radio­lo­gicz­ne USG (m.in. jama brzusz­na i prze­strzeń zaotrzew­no­wa, ner­ki, moczo­wo­dy, pęcherz moczo­wy, tar­czy­ca, śli­nian­ki, pier­si, sta­wy, prostata)
 • sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza doro­słych i dzieci
 • lecze­nie endo­don­tycz­ne (kana­ło­we) pod mikroskopem
 • chi­rur­gia stomatologiczna

Zakres świad­czeń zależ­ny jest od pakie­tu ubez­pie­cze­nia. Świad­cze­nia wyko­na­ne poza pakie­tem roz­li­cza­ne są na warun­kach komercyjnych.

Auto­ry­za­cja świad­czeń odby­wa się na miej­scu, za pomo­cą sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go, na pod­sta­wie kar­ty iden­ty­fi­ka­cyj­nej i danych per­so­nal­nych pacjen­ta. Nie jest koniecz­ne uma­wia­nie wizy­ty przez info­li­nię Signal Iduna.

Scroll To Top
Uni-Med