Schemat wizyt terapeutycznych

Naj­czę­ściej reha­bi­li­ta­cja odby­wa się raz w tygo­dniu. Pacjent po zakoń­czo­nej tera­pii zaopa­try­wa­ny jest w jed­no do trzech ćwi­czeń (jako paca domo­wa). Zada­nie to utrwa­la efekt osią­ga­ny przez tera­peu­tę w gabi­ne­cie. Po tygo­dniu tera­peu­ta oce­nia wyko­na­ne zada­nie i mody­fi­ku­je tera­pię do aktu­al­ne­go sta­nu narzą­du ruchu. Dzię­ki temu reha­bi­li­ta­cja aktyw­nie ule­ga zmianie.

Pierw­sza wizy­ta dia­gno­stycz­no-tera­peu­tycz­na (60 min)
Pod­czas tej wizy­ta tera­peu­ta prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad i bada­nie fizy­kal­ne pod kątem reha­bi­li­ta­cyj­nym. Tera­peu­ta spraw­dza aktyw­ność fizycz­ną pro­ble­ma­tycz­nej czę­ści cia­ła poprzez bada­nie ruchów czyn­nych i bier­nych. Oce­nia sto­pień popraw­no­ści wyko­na­nia zabu­rzo­nych sche­ma­tów rucho­wych. Następ­nie na pod­sta­wie bada­nia prze­pro­wa­dza wstęp­ną terapię.

Dru­ga i następ­na wizy­ta tera­peu­tycz­na (60min lub 30min)
Pod­czas kolej­nych wizyt 90% spo­tka­nia obej­mu­je tera­pia. W zależ­no­ści od dole­gli­wo­ści obej­mu­je ona: mobi­li­za­cje sta­wo­we, ćwi­cze­nia sta­bi­li­za­cyj­ne, mobi­li­za­cje tka­nek mięk­kich (masaż), fizy­ko­te­ra­pię (zabie­gi prą­do­we, ultra­dź­wię­ki, laser, sol­lux, pole magne­tycz­ne), kine­sio­lo­gy taping.

Scroll To Top
Uni-Med