Schemat wizyt terapeutycznych

Naj­czę­ściej reha­bi­li­ta­cja odbywa się raz w tygo­dniu. Pacjent po zakoń­czo­nej tera­pii zaopa­try­wany jest w jedno do trzech ćwi­czeń (jako paca domowa). Zada­nie to utrwala efekt osią­gany przez tera­peutę w gabi­ne­cie. Po tygo­dniu tera­peuta oce­nia wyko­nane zada­nie i mody­fi­kuje tera­pię do aktu­al­nego stanu narządu ruchu. Dzięki temu reha­bi­li­ta­cja aktyw­nie ulega zmianie.

Pierw­sza wizyta diagnostyczno-terapeutyczna (60 min)
Pod­czas tej wizyta tera­peuta prze­pro­wa­dza dokładny wywiad i bada­nie fizy­kalne pod kątem reha­bi­li­ta­cyj­nym. Tera­peuta spraw­dza aktyw­ność fizyczną pro­ble­ma­tycz­nej czę­ści ciała poprzez bada­nie ruchów czyn­nych i bier­nych. Oce­nia sto­pień popraw­no­ści wyko­na­nia zabu­rzo­nych sche­ma­tów rucho­wych. Następ­nie na pod­sta­wie bada­nia prze­pro­wa­dza wstępną terapię.

Druga i następna wizyta tera­peu­tyczna (60min lub 30min)
Pod­czas kolej­nych wizyt 90% spo­tka­nia obej­muje tera­pia. W zależ­no­ści od dole­gli­wo­ści obej­muje ona: mobi­li­za­cje sta­wowe, ćwi­cze­nia sta­bi­li­za­cyjne, mobi­li­za­cje tka­nek mięk­kich (masaż), fizy­ko­te­ra­pię (zabiegi prą­dowe, ultra­dź­więki, laser, sol­lux, pole magne­tyczne), kine­sio­logy taping.

Scroll To Top