Scanmed

W ramach umo­wy ze Scan­med Mul­ti­me­dis ofe­ru­je­my nastę­pu­ją­ce usłu­gi medyczne:

 • ambu­la­to­ryj­na opie­ka pie­lę­gniar­ska (iniek­cje domię­śnio­we, pod­skór­ne, pomiar ciśnie­nia, pro­ste opatrunki)
 • ambu­la­to­ryj­ne kon­sul­ta­cje leka­rza rodzin­ne­go dla doro­słych i dzieci
 • ambu­la­to­ryj­ne kon­sul­ta­cje pedia­try dla dzieci
 • ambu­la­to­ryj­ne kon­sul­ta­cje wybra­nych leka­rzy spe­cja­li­stów dla doro­słych i dzieci
 • wizy­ty domowe
 • dia­gno­stycz­ne bada­nia czyn­no­ścio­we (m.in. EKG spo­czyn­ko­we, hol­ter EKG, hol­ter RR, spi­ro­me­tria płuc)
 • bada­nia dia­gno­stycz­ne labo­ra­to­ryj­ne (m.in. mocz, kał, bio­che­mia, cho­ro­by infek­cyj­ne, hema­to­lo­gia, hor­mo­ny, immu­no­lo­gia, mar­ke­ry nowo­two­ro­we, mikrobiologia)
 • bada­nia radio­lo­gicz­ne RTG - wyko­ny­wane w Cen­trum Pro­fi­lak­tyki, Lecze­nia i Opie­ki MEDICO NZOZ sp. z o.o. w Sosnow­cu przy ul. Odro­dze­nia 9, tele­fon 32 363 23 30
 • bada­nia radio­lo­gicz­ne USG (m.in. jama brzusz­na i prze­strzeń zaotrzew­no­wa, ner­ki, moczo­wo­dy, pęcherz moczo­wy, tar­czy­ca, śli­nian­ki, pier­si, sta­wy, prostata)
 • biop­sja cien­ko­igłowa tar­czycy, ślinia­nek, sutka
 • bada­nia prze­pły­wów w naczy­niach USG dop­pler (szy­ja, ner­ki, kończyny)
 • reha­bi­li­ta­cja i fizykoterapia
 • sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza z endodoncją
 • chi­rur­gia stomatologiczna
 • szcze­pie­nia ochron­ne (m.in. sezo­no­we szcze­pie­nie prze­ciw­ko gry­pie, szcze­pie­nie prze­ciw­ko WZW typu B)

Zakres świad­czeń zależ­ny jest od pakie­tu ubez­pie­cze­nia. Świad­cze­nia wyko­na­ne poza pakie­tem roz­li­cza­ne są na warun­kach komercyjnych.

Scroll To Top
Uni-Med