RTG punktowe i panoramiczne

pra­cow­nia czynna codzien­nie w godzi­nach pracy Działu Stomatologii

W codzien­nej prak­tyce sto­ma­to­lo­gicz­nej posłu­gu­jemy się nowo­cze­snymi apa­ra­tem RTG do zdjęć wewnątrz­ust­nych punk­to­wych Gen­dex 765DC i zdjęć zewną­trzust­nych pano­ra­micz­nych PAX-i. Apa­rat Gen­dex 765DC wypo­sa­żony jest w naj­mniej­sze ogni­sko wśród dostęp­nych na rynku urzą­dzeń. Ma to nie­sa­mo­wi­cie istotny wpływ na uzy­ski­wa­nie wyso­kiej jako­ści zdjęć, cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się bar­dzo wysoką roz­dziel­czo­ścią.
Apa­rat do mini­mum redu­kuje dawkę pro­mie­nio­wa­nia mięk­kiego pochła­nia­nego przez skórę pacjenta, a meta­lowa obu­dowa gło­wicy ogra­ni­cza pro­mie­nio­wa­nie roz­pro­szone nie­mal do zera. Sys­tem cyfro­wej radio­gra­fii umoż­li­wia reduk­cję dawki pro­mie­nio­wa­nia o ok. 80% w sto­sunku do tra­dy­cyj­nej tech­no­lo­gii filmu, chro­niąc - poza pacjen­tem - także per­so­nel medyczny.

 

rtg1
rtg2
rtg3
rtg4
rtg5
rtg6

Cyfrowa radio­wi­zjo­gra­fia bez­po­śred­nia wyso­kiej roz­dziel­czo­ści Visu­aliX eHD (Ergo­no­mics and High Defi­ni­tion) zapew­nia naszym leka­rzom pre­cy­zyjne roz­po­zna­nie w lecze­niu i umoż­li­wia dia­gno­stykę na nie­spo­ty­ka­nym dotąd pozio­mie jako­ści. Dostęp do cyfro­wych zdjęć, posłu­gi­wa­nie się opro­gra­mo­wa­niem Gen­dex VixWin Pla­ti­num umoż­li­wia kom­pu­te­rową obróbkę zdjęć, doko­ny­wa­nie pomia­rów odle­gło­ści, rekon­struk­cję obrazu zęba w tech­no­lo­gii 3D oraz wgląd w struk­turę kości.


rvg1
rvg2

Posia­dany sys­tem zapew­nia bły­ska­wiczną akwi­zy­cję obra­zów o naj­wyż­szej jako­ści i dokład­no­ści przy mak­sy­mal­nym kom­for­cie pacjenta.
W zakre­sie radio­lo­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej jest to jeden z naj­no­wo­cze­śniej­szych sys­te­mów dostęp­nych na rynku.
Sto­ma­to­lo­giczna pra­cow­nia rent­ge­now­ska speł­nia wszel­kie normy ochrony radio­lo­gicz­nej i wypo­sa­żona jest w sprzęt ame­ry­kań­skiej firmy Gen­dex Den­tal Sys­tem. Visu­aliX eHD firmy Gen­dex to jedyny na rynku sys­tem radio­gra­fii speł­nia­jący wymogi bez­pie­czeń­stwa Class II Medi­cal Device.

Pan­to­mo­graf cyfrowy PAX-i jest nato­miast nowo­cze­snym sys­te­mem obra­zo­wa­nia zewną­trzust­nego z lampą RTG firmy Toshiba. Urzą­dze­nie umoż­li­wia wyko­na­nie wyso­kiej jako­ści zdjęć pano­ra­micz­nych seg­men­to­wych, zdjęć sta­wów skroniowo-żuchwowych w pro­jek­cjach PA i bocz­nej LAT w zwar­ciu i roz­war­ciu oraz zatoki w dwóch pro­jek­cjach PA i bocz­nej LAT. Apa­rat wypo­sa­żony jest w spe­cjalny pro­gram fast redu­ku­jący dawkę pro­mie­nio­wa­nia przy­ję­tego przez bada­nego. Pozy­cjo­no­wa­nie pacjenta odbywa się tech­niką „face to face”, a 3 lase­rowe linie pozy­cjo­no­wa­nia pozwa­lają na zawsze pre­cy­zyjne dobra­nie war­stwy obra­zo­wa­nej, a w rezul­ta­cie dosko­nałe zdję­cia o wyso­kiej jako­ści i ostro­ści.
Paxi

Scroll To Top