Wykonaj RTG zęba w Uni-Med

W codzien­nej prak­ty­ce sto­ma­to­lo­gicz­nej posłu­gu­je­my się nowo­cze­sny­mi apa­ra­tem RTG do zdjęć wewnątrz­ust­nych punk­to­wych Gen­dex 765DC i zdjęć zewną­trzust­nych pano­ra­micz­nych PAX-i. Apa­rat Gen­dex 765DC wypo­sa­żo­ny jest w naj­mniej­sze ogni­sko wśród dostęp­nych na ryn­ku urzą­dzeń. Ma to nie­sa­mo­wi­cie istot­ny wpływ na uzy­ski­wa­nie wyso­kiej jako­ści zdjęć, cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się bar­dzo wyso­ką roz­dziel­czo­ścią. Apa­rat do mini­mum redu­ku­je daw­kę pro­mie­nio­wa­nia mięk­kie­go pochła­nia­ne­go przez skó­rę pacjen­ta, a meta­lo­wa obu­do­wa gło­wi­cy ogra­ni­cza pro­mie­nio­wa­nie roz­pro­szo­ne nie­mal do zera. Sys­tem cyfro­wej radio­gra­fii umoż­li­wia reduk­cję daw­ki pro­mie­nio­wa­nia o ok. 80% w sto­sun­ku do tra­dy­cyj­nej tech­no­lo­gii fil­mu, chro­niąc - poza pacjen­tem - tak­że per­so­nel medyczny.

 

rtg1
rtg2
rtg3
rtg4
rtg5
rtg6

Bezpieczne RTG zębów w Sosnowcu

Cyfro­wa radio­wi­zjo­gra­fia bez­po­śred­nia wyso­kiej roz­dziel­czo­ści Visu­aliX eHD zapew­nia naszym leka­rzom pre­cy­zyj­ne roz­po­zna­nie w lecze­niu i umoż­li­wia dia­gno­sty­kę na nie­spo­ty­ka­nym dotąd pozio­mie jako­ści. Dostęp do cyfro­wych zdjęć, posłu­gi­wa­nie się opro­gra­mo­wa­niem Gen­dex VixWin Pla­ti­num umoż­li­wia kom­pu­te­ro­wą obrób­kę zdjęć, doko­ny­wa­nie pomia­rów odle­gło­ści, rekon­struk­cję obra­zu zęba w tech­no­lo­gii 3D oraz wgląd w struk­tu­rę kości. Posia­da­ny sys­tem zapew­nia bły­ska­wicz­ną akwi­zy­cję obra­zów o naj­wyż­szej jako­ści i dokład­no­ści przy mak­sy­mal­nym kom­for­cie pacjen­ta. W zakre­sie radio­lo­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej jest to jeden z naj­no­wo­cze­śniej­szych sys­te­mów dostęp­nych na ryn­ku. Nasza rent­ge­now­ska pra­cow­nia sto­ma­to­lo­gicz­na speł­nia wszel­kie nor­my ochro­ny radiologicznej.


rvg1
rvg2

Infor­ma­cja o wpły­wie dzia­łal­no­ści wyko­ny­wa­nej przez jed­nost­kę orga­ni­za­cyj­ną pole­ga­ją­cej na uru­cho­mie­niu pra­cow­ni RTG oraz uru­cho­mie­niu i sto­so­wa­niu apa­ra­tów RTG na zdro­wie ludzi i na środowisko
Na pod­sta­wie art. 32c ust. 2 usta­wy Pra­wo ato­mo­we (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), infor­mu­ję, że w Sto­ma­to­lo­gicz­nej Pra­cow­ni RTG Uni-Med Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ne­go w Sosnow­cu przy ul. Kuku­łek 45 wyko­ny­wa­na jest dzia­łal­ność zwią­za­na z nara­że­niem na pro­mie­nio­wa­nie joni­zu­ją­ce, pole­ga­ją­ca na:
• uru­cha­mia­niu i sto­so­wa­niu urzą­dzeń wytwa­rza­ją­cych pro­mie­nio­wa­nie joni­zu­ją­ce w posta­ci apa­ra­tu RTG do zdjęć punk­to­wych zębów (zdję­cia cyfro­we) Gen­dex 765DC i apa­ra­tu pan­to­mo­gra­ficz­ne­go Vatech PAX-i 3D Gre­en (zdję­cia cyfro­we pano­ra­micz­ne, sta­wów skro­nio­wo-żuchwo­wych i zatok).
• uru­cha­mia­niu pra­cow­ni, w któ­rych mają być sto­so­wa­ne źró­dła pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go, w szcze­gól­no­ści den­ty­stycz­nej sto­ma­to­lo­gicz­nej pra­cow­ni rentgenowskiej

Dla jed­nost­ki 31 mar­ca 2016 roku zosta­ły wyda­ne przez Ślą­skie­go Pań­stwo­we­go Woje­wódz­kie­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go w Kato­wi­cach decy­zje zezwa­la­ją­ce na uru­cho­mie­nie i sto­so­wa­nie apa­ra­tów RTG nr 100/2016 oraz na uru­cho­mie­nie pra­cow­ni RTG nr 99/2016 oraz zgo­da na pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści zwią­za­nej z nara­że­niem na pro­mie­nio­wa­nie joni­zu­ją­ce w celach medycz­nych pole­ga­ją­cej na udzie­la­niu świad­czeń zdro­wot­nych z zakre­su badań rentgenodiagnostycznych.
Na pod­sta­wie art. 17 ust. 1 usta­wy Pra­wo ato­mo­we, w celu dosto­so­wa­nia spo­so­bu oce­ny zagro­że­nia do jego spo­dzie­wa­ne­go pozio­mu, pra­cow­ni­cy jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej zosta­li zali­cze­ni do kate­go­rii B nara­że­nia. Oce­na nara­że­nia pra­cow­ni­ków pro­wa­dzo­na jest na pod­sta­wie sys­te­ma­tycz­nych pomia­rów dawek indy­wi­du­al­nych w śro­do­wi­sku pra­cy w spo­sób pozwa­la­ją­cy stwier­dzić pra­wi­dło­wość zali­cze­nia pra­cow­ni­ków do tej kategorii.
W prze­cią­gu ostat­nich 12 mie­się­cy nie stwier­dzo­no prze­kro­cze­nia dawek gra­nicz­nych okre­ślo­nych dla pracowników.

W dniach 25 paź­dzier­ni­ka 2007 roku i 9 listo­pa­da 2007 roku prze­pro­wa­dzo­no pomia­ry dozy­me­trycz­ne roz­kła­du mocy daw­ki pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go X wokół apa­ra­tu RTG Gen­dex 765DC, pod­czas któ­rych potwier­dzo­no, że kon­struk­cja ścian, stro­pów, okien, drzwi oraz zain­sta­lo­wa­ne urzą­dze­nia ochron­ne w pra­cow­ni RTG zabez­pie­cza oso­by pra­cu­ją­ce, oso­by z ogó­łu lud­no­ści prze­by­wa­ją­ce w sąsiedz­twie, a tak­że oso­by z ogó­łu lud­no­ści w przy­pad­ku pra­cow­ni rtg znaj­du­ją­cej się w budyn­ku miesz­kal­nym przed otrzy­ma­niem w cią­gu roku dawek okre­ślo­nych w § 2 i § 3 ust. 1 roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Zdro­wia z dnia 21 sierp­nia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kie­row­nik jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej zapew­nia wyko­ny­wa­nie dzia­łal­no­ści zwią­za­nej z nara­że­niem zgod­nie z zasa­dą opty­ma­li­za­cji wyma­ga­ją­cą, żeby – przy roz­sąd­nym uwzględ­nie­niu czyn­ni­ków eko­no­micz­nych i spo­łecz­nych oraz aktu­al­ne­go sta­nu wie­dzy tech­nicz­nej – licz­ba nara­żo­nych pra­cow­ni­ków i osób z ogó­łu lud­no­ści oraz praw­do­po­do­bień­stwo ich nara­że­nia były jak naj­mniej­sze, a otrzy­my­wa­ne przez nich daw­ki pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go były moż­li­wie małe.

Na pod­sta­wie powyż­szych infor­ma­cji stwier­dza się, że dzia­łal­ność w minio­nych 12 mie­sią­cach nie mia­ła nega­tyw­ne­go wpły­wu na zdro­wie ludzi i środowisko.
W związ­ku z wyko­ny­wa­niem wyżej opi­sa­nej dzia­łal­no­ści do śro­do­wi­ska nie są uwal­nia­ne sub­stan­cje promieniotwórcze.

Scroll To Top
Uni-Med