RTG punktowe i panoramiczne

pracownia czynna codziennie w godzinach pracy Działu Stomatologii

W codzien­nej prak­ty­ce sto­ma­to­lo­gicz­nej posłu­gu­je­my się nowo­cze­sny­mi apa­ra­tem RTG do zdjęć wewnątrz­ust­nych punk­to­wych Gen­dex 765DC i zdjęć zewną­trzust­nych pano­ra­micz­nych PAX-i. Apa­rat Gen­dex 765DC wypo­sa­żo­ny jest w naj­mniej­sze ogni­sko wśród dostęp­nych na ryn­ku urzą­dzeń. Ma to nie­sa­mo­wi­cie istot­ny wpływ na uzy­ski­wa­nie wyso­kiej jako­ści zdjęć, cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się bar­dzo wyso­ką rozdzielczością.
Apa­rat do mini­mum redu­ku­je daw­kę pro­mie­nio­wa­nia mięk­kie­go pochła­nia­ne­go przez skó­rę pacjen­ta, a meta­lo­wa obu­do­wa gło­wi­cy ogra­ni­cza pro­mie­nio­wa­nie roz­pro­szo­ne nie­mal do zera. Sys­tem cyfro­wej radio­gra­fii umoż­li­wia reduk­cję daw­ki pro­mie­nio­wa­nia o ok. 80% w sto­sun­ku do tra­dy­cyj­nej tech­no­lo­gii fil­mu, chro­niąc - poza pacjen­tem - tak­że per­so­nel medyczny.

 

rtg1
rtg2
rtg3
rtg4
rtg5
rtg6

Cyfro­wa radio­wi­zjo­gra­fia bez­po­śred­nia wyso­kiej roz­dziel­czo­ści Visu­aliX eHD (Ergo­no­mics and High Defi­ni­tion) zapew­nia naszym leka­rzom pre­cy­zyj­ne roz­po­zna­nie w lecze­niu i umoż­li­wia dia­gno­sty­kę na nie­spo­ty­ka­nym dotąd pozio­mie jako­ści. Dostęp do cyfro­wych zdjęć, posłu­gi­wa­nie się opro­gra­mo­wa­niem Gen­dex VixWin Pla­ti­num umoż­li­wia kom­pu­te­ro­wą obrób­kę zdjęć, doko­ny­wa­nie pomia­rów odle­gło­ści, rekon­struk­cję obra­zu zęba w tech­no­lo­gii 3D oraz wgląd w struk­tu­rę kości.


rvg1
rvg2

Posia­da­ny sys­tem zapew­nia bły­ska­wicz­ną akwi­zy­cję obra­zów o naj­wyż­szej jako­ści i dokład­no­ści przy mak­sy­mal­nym kom­for­cie pacjenta.
W zakre­sie radio­lo­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej jest to jeden z naj­no­wo­cze­śniej­szych sys­te­mów dostęp­nych na rynku.
Sto­ma­to­lo­gicz­na pra­cow­nia rent­ge­now­ska speł­nia wszel­kie nor­my ochro­ny radio­lo­gicz­nej i wypo­sa­żo­na jest w sprzęt ame­ry­kań­skiej fir­my Gen­dex Den­tal Sys­tem. Visu­aliX eHD fir­my Gen­dex to jedy­ny na ryn­ku sys­tem radio­gra­fii speł­nia­ją­cy wymo­gi bez­pie­czeń­stwa Class II Medi­cal Device.

Pan­to­mo­graf cyfro­wy PAX-i jest nato­miast nowo­cze­snym sys­te­mem obra­zo­wa­nia zewną­trzust­ne­go z lam­pą RTG fir­my Toshi­ba. Urzą­dze­nie umoż­li­wia wyko­na­nie wyso­kiej jako­ści zdjęć pano­ra­micz­nych seg­men­to­wych, zdjęć sta­wów skro­nio­wo-żuchwo­wych w pro­jek­cjach PA i bocz­nej LAT w zwar­ciu i roz­war­ciu oraz zato­ki w dwóch pro­jek­cjach PA i bocz­nej LAT. Apa­rat wypo­sa­żo­ny jest w spe­cjal­ny pro­gram fast redu­ku­ją­cy daw­kę pro­mie­nio­wa­nia przy­ję­te­go przez bada­ne­go. Pozy­cjo­no­wa­nie pacjen­ta odby­wa się tech­ni­ką „face to face”, a 3 lase­ro­we linie pozy­cjo­no­wa­nia pozwa­la­ją na zawsze pre­cy­zyj­ne dobra­nie war­stwy obra­zo­wa­nej, a w rezul­ta­cie dosko­na­łe zdję­cia o wyso­kiej jako­ści i ostrości.

Scroll To Top
Uni-Med