Rehabilitacja ortopedyczna

  • medy­cyna orto­pe­dyczna wg Cyriax’a - Obej­muje dokładną dia­gno­stykę oraz takie ele­menty tera­pii jak: głę­boki masaż poprzeczny, mobilizacje/manipulacje, nacią­ga­nie torebki oraz trak­cje; takie połą­cze­nie pozwala sku­tecz­nie leczyć zabu­rze­nia ortopedyczne
  • tre­ning sen­so­mo­to­ryczny, łączący ele­menty metody PNF (Pro­prio­cep­tive Neu­ro­mu­scu­lar Faci­li­ta­tion), ćwi­cze­nia z uży­ciem sprzętu sen­so­mo­to­rycz­nego z tre­nin­giem na plat­for­mie rów­no­waż­nej; połą­cze­nie tych metod pozwala z powo­dze­niem ćwi­czyć zabu­rze­nia rów­no­wagi wyni­ka­jące z cho­rób neu­ro­lo­gicz­nych, sta­nów poura­zo­wych lub poope­ra­cyj­nych koń­czyn dol­nych; sto­so­wany rów­nież jako pre­wen­cja upad­ków u osób w pode­szłym wieku

rehab7

Nasi lekarze

mgr fizjo­te­ra­pii Mag­da­lena Nowak

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
18-20
14-16
8-12
18-20
Scroll To Top