Rehabilitacja ortopedyczna

  • medy­cy­na orto­pe­dycz­na wg Cyria­x’a - Obej­mu­je dokład­ną dia­gno­sty­kę oraz takie ele­men­ty tera­pii jak: głę­bo­ki masaż poprzecz­ny, mobilizacje/manipulacje, nacią­ga­nie toreb­ki oraz trak­cje; takie połą­cze­nie pozwa­la sku­tecz­nie leczyć zabu­rze­nia ortopedyczne
  • tre­ning sen­so­mo­to­rycz­ny, łączą­cy ele­men­ty meto­dy PNF (Pro­prio­cep­ti­ve Neu­ro­mu­scu­lar Faci­li­ta­tion), ćwi­cze­nia z uży­ciem sprzę­tu sen­so­mo­to­rycz­ne­go z tre­nin­giem na plat­for­mie rów­no­waż­nej; połą­cze­nie tych metod pozwa­la z powo­dze­niem ćwi­czyć zabu­rze­nia rów­no­wa­gi wyni­ka­ją­ce z cho­rób neu­ro­lo­gicz­nych, sta­nów poura­zo­wych lub poope­ra­cyj­nych koń­czyn dol­nych; sto­so­wa­ny rów­nież jako pre­wen­cja upad­ków u osób w pode­szłym wieku

rehab7
Scroll To Top
Uni-Med