Rehabilitacja neurologiczna

  • PNF (Pro­rio­cep­ti­ve Neu­ro­mu­scu­lar Faci­li­ta­tion - toro­wa­nie ner­wo­wo-mię­śnio­we) - Głów­nym celem tera­pii jest pra­ca nad zabu­rzo­ną funk­cją. Meto­da ta wyko­rzy­stu­je moc­ne stro­ny orga­ni­zmu do pra­cy nad osła­bio­ny­mi czę­ścia­mi cia­ła; tera­peu­ta przy pomo­cy środ­ków tera­peu­tycz­nych poma­ga pacjen­to­wi osią­gnąć cel, prze­zwy­cię­żyć dysfunkcję


rehab5
rehab2
  • tre­ning sen­so­mo­to­rycz­ny, łączą­cy ele­men­ty meto­dy PNF, ćwi­cze­nia z uży­ciem sprzę­tu sen­so­mo­to­rycz­ne­go z tre­nin­giem na plat­for­mie rów­no­waż­nej; połą­cze­nie tych metod pozwa­la z powo­dze­niem ćwi­czyć zabu­rze­nia rów­no­wa­gi wyni­ka­ją­ce z cho­rób neu­ro­lo­gicz­nych, sta­nów poura­zo­wych lub poope­ra­cyj­nych koń­czyn dol­nych; sto­so­wa­ny rów­nież jako pre­wen­cja upad­ków u osób w pode­szłym wieku

rehab7
Scroll To Top
Uni-Med