Rehabilitacja i fizykoterapia

Magi­ster fizjo­te­ra­pii i spe­cja­li­sta tera­pii manu­al­nej usprawni ruchowo i usu­nie dole­gli­wo­ści bólowe sto­su­jąc naj­now­sze trendy w fizy­ko­te­ra­pii, masażu lecz­ni­czym i reha­bi­li­ta­cji orto­pe­dycz­nej i neu­ro­lo­gicz­nej. Sze­roki zakres zabie­gów elek­tro­te­ra­pii, TENS, lase­ro­te­ra­pii, polem magne­tycz­nym, ultra­dź­wię­kami i pod­czer­wie­nią. Kolo­rowy Kine­sio­logy Taping.

Co rehabilitujemy?

rehab5

 • prze­wle­kłe stany bólowe pocho­dze­nia neu­ro­lo­gicz­nego i reumatologicznego
 • stany bólowe pocho­dze­nia orto­pe­dycz­nego, po ura­zach machanicznych
 • wady postawy wyma­ga­jące korekcji

Masaże

Masaż

 • masaże lecz­ni­cze
 • masaż bańką chińską
 • dre­naż limfatyczny

Terapia manualna

20131006_210124kafelek

 • lecze­nie zabu­rzeń stawów
 • lecz­nie dys­funk­cji i bólów kręgosłupa
 • tech­niki mobi­li­za­cji i sta­bi­li­za­cji ruchowej

Rehabilitacja neurologiczna

Ćwiczenia przy torze do nauki i treningu chodu

 • tre­ning sen­so­mo­to­ryczny w cho­ro­bach wieku podeszłego
 • metoda toro­wa­nia nerwowo-mięśniowego PNF

Kinesio taping

Kinesiology Taping

 • metoda pla­stro­wa­nia dynamicznego
 • w sta­nach bólo­wych i po kontuzjach
 • wspo­ma­ga­nie w lecze­niu paliatywnym

Zabiegi fizykoterapii

combi200-kafelek

 • sze­roki zakres elektroterapii
 • lase­ro­te­ra­pia, świa­tło­te­ra­pia i IR
 • magne­to­te­ra­pia, ultradźwięki

Oferta DCR

Zapra­szamy do obej­rze­nia mate­riału pro­mo­cyj­nego Dol­no­ślą­skiego Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji Sp. z o.o. w Kamien­nej Górze

images (1)

Scroll To Top