Rehabilitacja i fizykoterapia

Magi­ster fizjo­te­ra­pii i spe­cja­li­sta tera­pii manu­al­nej uspraw­ni rucho­wo i usu­nie dole­gli­wo­ści bólo­we sto­su­jąc naj­now­sze tren­dy w fizy­ko­te­ra­pii, masa­żu lecz­ni­czym i reha­bi­li­ta­cji orto­pe­dycz­nej i neu­ro­lo­gicz­nej. Sze­ro­ki zakres zabie­gów elek­tro­te­ra­pii, TENS, lase­ro­te­ra­pii, polem magne­tycz­nym, ultra­dź­wię­ka­mi i pod­czer­wie­nią. Kolo­ro­wy Kine­sio­lo­gy Taping.

Co rehabilitujemy?

rehab5

 • prze­wle­kłe sta­ny bólo­we pocho­dze­nia neu­ro­lo­gicz­ne­go i reu­ma­to­lo­gicz­ne­go
 • sta­ny bólo­we pocho­dze­nia orto­pe­dycz­ne­go, po ura­zach macha­nicz­nych
 • wady posta­wy wyma­ga­ją­ce korek­cji

Masaże

Masaż

 • masa­że lecz­ni­cze
 • masaż bań­ką chiń­ską
 • dre­naż lim­fa­tycz­ny

Terapia manualna

20131006_210124kafelek

 • lecze­nie zabu­rzeń sta­wów
 • lecz­nie dys­funk­cji i bólów krę­go­słu­pa
 • tech­ni­ki mobi­li­za­cji i sta­bi­li­za­cji rucho­wej

Rehabilitacja ortopedyczna

Trening na platformie równoważnej

 • medy­cy­na orto­pe­dycz­na Cyria­x’a
 • tre­ning sen­so­mo­to­rycz­ny
 • ćwi­cze­nia meto­dą PNF

Rehabilitacja neurologiczna

Ćwiczenia przy torze do nauki i treningu chodu

 • tre­ning sen­so­mo­to­rycz­ny w cho­ro­bach wie­ku pode­szłe­go
 • meto­da toro­wa­nia ner­wo­wo-mię­śnio­we­go PNF

Kinesio taping

Kinesiology Taping

 • meto­da pla­stro­wa­nia dyna­micz­ne­go
 • w sta­nach bólo­wych i po kon­tu­zjach
 • wspo­ma­ga­nie w lecze­niu palia­tyw­nym

Zabiegi fizykoterapii

combi200-kafelek

 • sze­ro­ki zakres elek­tro­te­ra­pii
 • lase­ro­te­ra­pia, świa­tło­te­ra­pia i IR
 • magne­to­te­ra­pia, ultra­dź­wię­ki

Oferta DCR

Zapra­sza­my do obej­rze­nia mate­ria­łu pro­mo­cyj­ne­go Dol­no­ślą­skie­go Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji Sp. z o.o. w Kamien­nej Górze

images (1)

Scroll To Top
Uni-Med