Rehabilitacja i fizykoterapia

Magi­ster fizjo­te­ra­pii i spe­cja­li­sta tera­pii manu­al­nej uspraw­ni rucho­wo i usu­nie dole­gli­wo­ści bólo­we sto­su­jąc naj­now­sze tren­dy w fizy­ko­te­ra­pii, masa­żu lecz­ni­czym i reha­bi­li­ta­cji orto­pe­dycz­nej i neu­ro­lo­gicz­nej. Sze­ro­ki zakres zabie­gów elek­tro­te­ra­pii, TENS, lase­ro­te­ra­pii, polem magne­tycz­nym, ultra­dź­wię­ka­mi i pod­czer­wie­nią. Kolo­ro­wy Kine­sio­lo­gy Taping. 

Co rehabilitujemy?

rehab5

 • prze­wle­kłe sta­ny bólo­we pocho­dze­nia neu­ro­lo­gicz­ne­go i reumatologicznego
 • sta­ny bólo­we pocho­dze­nia orto­pe­dycz­ne­go, po ura­zach machanicznych
 • wady posta­wy wyma­ga­ją­ce korekcji

Masaże

Masaż

 • masa­że lecznicze
 • masaż bań­ką chińską
 • dre­naż limfatyczny

Terapia manualna

20131006_210124kafelek

 • lecze­nie zabu­rzeń stawów
 • lecz­nie dys­funk­cji i bólów kręgosłupa
 • tech­ni­ki mobi­li­za­cji i sta­bi­li­za­cji ruchowej

Rehabilitacja neurologiczna

Ćwiczenia przy torze do nauki i treningu chodu

 • tre­ning sen­so­mo­to­rycz­ny w cho­ro­bach wie­ku podeszłego
 • meto­da toro­wa­nia ner­wo­wo-mię­śnio­we­go PNF

Kinesio taping

Kinesiology Taping

 • meto­da pla­stro­wa­nia dynamicznego
 • w sta­nach bólo­wych i po kontuzjach
 • wspo­ma­ga­nie w lecze­niu paliatywnym

Zabiegi fizykoterapii

combi200-kafelek

 • sze­ro­ki zakres elektroterapii
 • lase­ro­te­ra­pia, świa­tło­te­ra­pia i IR
 • magne­to­te­ra­pia, ultradźwięki
Scroll To Top
Uni-Med