Dołącz do naszego zespołu

W związ­ku z roz­wo­jem i świad­cze­niem ambu­la­to­ryj­nych usług medycz­nych dla pacjen­tów sek­to­ra pry­wat­ne­go (bez umów z NFZ) poszu­ku­je­my do współ­pra­cy niżej wymie­nio­ny per­so­nel medyczny:

 • spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych (лікар внутрішніх хвороб)
 • spe­cja­li­sta medy­cy­ny rodzin­nej (лікар загальної практики) 
 • spe­cja­li­sta urolog
 • spe­cja­li­sta endokrynolog
 • spe­cja­li­sta diabetolog
 • den­ty­sta spe­cja­li­sta ortodoncji

Приймаємо на роботу лікаря сімейної медицини або внутрішньої медицини, який виїхав з України. Ми спробуємо отримати дозвіл на практику в Польщі в Міністерстві Oхорони Здоров’я.
Це допоможе в лікуванні наших друзів з України.

Ocze­ku­je­my:

 • co naj­mniej 2-let­nie­go sta­żu pra­cy w zakre­sie posia­da­nej specjalizacji
 • zna­jo­mo­ści przez per­so­nel lekar­ski co naj­mniej jed­ne­go z poda­nych języ­ków obcych (angiel­ski, nie­miec­ki, wło­ski) na pozio­mie umoż­li­wia­ją­cym swo­bod­ną komu­ni­ka­cję z pacjentem
 • spraw­ne­go komu­ni­ko­wa­nia się w zespole
 • dys­po­zy­cyj­no­ści gwa­ran­tu­ją­cej pod­ję­cie współ­pra­cy (pra­ca dzien­na zmia­no­wa doty­czy pie­lę­gnia­rek i asy­sten­tek dentystycznych)
 • poważ­ne­go podej­ścia do powie­rzo­nych obo­wiąz­ków i wyko­ny­wa­nej pracy
 • umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się kom­pu­te­rem, prze­glą­dar­ką inter­ne­to­wą, dru­kar­ka­mi i kserokopiarką
 • wyso­kiej kul­tu­ry osobistej
 • goto­wo­ści do pod­wyż­sza­nia kwa­li­fi­ka­cji poprzez uczest­nic­two w kur­sach i szkoleniach
 • brak nało­gów będzie dodat­ko­wym atutem
 • zna­jo­mość opro­gra­mo­wa­nia Wide Medi­cal Solu­tion Medi­qus Przy­chod­nia (leka­rze) będzie dodat­ko­wym atutem
 • zna­jo­mość opro­gra­mo­wa­nia Smart­Den­tal (leka­rze den­ty­ści i asy­stent­ki den­ty­stycz­ne) będzie dodat­ko­wym atutem

Ofe­ru­je­my pra­cę w mło­dym zespo­le, w nowo­cze­snej i kom­plet­nie wypo­sa­żo­nej pla­ców­ce oraz atrak­cyj­ne warun­ki finansowe.

Jeśli speł­nia­cie Pań­stwo wyżej okre­ślo­ne wyma­ga­nia oraz posia­da­cie odpo­wied­nio wyso­ką moty­wa­cję do pod­ję­cia współ­pra­cy i dołą­cze­nia do nasze­go zespo­łu, pro­si­my o kon­takt za pośred­nic­twem pocz­ty elektronicznej.

Skon­tak­tu­je­my się wyłącz­nie z wybra­ny­mi osobami.

Prze­sy­ła­ne dro­gą elek­tro­nicz­ną doku­men­ty pro­si­my uzu­peł­nić o zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych osobowych:
Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych zawar­tych w ofer­cie pra­cy dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji (zgod­nie z Usta­wą z dnia 29.08.1997 r. o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych Dz.U. Nr 02.101.926) 

Scroll To Top
Uni-Med