Praca

W związku z roz­wo­jem i świad­cze­niem ambu­la­to­ryj­nych usług medycz­nych dla pacjen­tów sek­tora pry­wat­nego poszu­ku­jemy do współ­pracy niżej wymie­niony per­so­nel medyczny:

 • lekarz den­ty­sta (komer­cyj­nie i NFZ)
 • asy­stentka / higie­nistka dentystyczna
 • den­ty­sta spe­cja­li­sta orto­donta (wyłącz­nie komercyjnie)
 • spe­cja­li­sta pul­mo­no­log (wyłącz­nie komercyjnie)
 • spe­cja­li­sta chi­rurg ogólny / prok­to­log (komer­cyjne wyko­ny­wa­nie zabiegów)

Ocze­ku­jemy:

 • co naj­mniej 2-letniego stażu pracy w zakre­sie posia­da­nej specjalizacji
 • zna­jo­mo­ści przez per­so­nel lekar­ski co naj­mniej jed­nego z poda­nych języ­ków obcych (angiel­ski, nie­miecki, wło­ski) na pozio­mie umoż­li­wia­ją­cym swo­bodną komu­ni­ka­cję z pacjentem
 • spraw­nego komu­ni­ko­wa­nia się w zespole
 • dys­po­zy­cyj­no­ści gwa­ran­tu­ją­cej pod­ję­cie współ­pracy (praca dzienna zmia­nowa doty­czy pie­lę­gnia­rek i asy­sten­tek dentystycznych)
 • poważ­nego podej­ścia do powie­rzo­nych obo­wiąz­ków i wyko­ny­wa­nej pracy
 • umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się kom­pu­te­rem, prze­glą­darką inter­ne­tową, dru­kar­kami i kserokopiarką
 • wyso­kiej kul­tury osobistej
 • goto­wo­ści do pod­wyż­sza­nia kwa­li­fi­ka­cji poprzez uczest­nic­two w kur­sach i szkoleniach
 • brak nało­gów będzie dodat­ko­wym atutem
 • zna­jo­mość opro­gra­mo­wa­nia Medi­qus Przy­chod­nia (leka­rze) będzie dodat­ko­wym atutem
 • zna­jo­mość opro­gra­mo­wa­nia Smart­Den­tal (leka­rze den­ty­ści i asy­stentki den­ty­styczne) będzie dodat­ko­wym atutem

Ofe­ru­jemy pracę w mło­dym zespole, w nowo­cze­snej i kom­plet­nie wypo­sa­żo­nej pla­cówce oraz atrak­cyjne warunki finansowe.

Jeśli speł­nia­cie Pań­stwo wyżej okre­ślone wyma­ga­nia oraz posia­da­cie odpo­wied­nio wysoką moty­wa­cję do pod­ję­cia pracy lub roz­po­czę­cia współ­pracy, pro­simy o kon­takt za pośred­nic­twem poczty elektronicznej.

Prze­sy­łane drogą elek­tro­niczną doku­menty pro­simy uzu­peł­nić o zgodę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych:
Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych zawar­tych w ofer­cie pracy dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­cesu rekru­ta­cji (zgod­nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych Dz.U. Nr 02.101.926) 

Scroll To Top