Lekarze rodzinni Sosnowiec

Szyb­kie ter­mi­ny przy­jęć i badań dia­gno­stycz­nych. Reje­stra­cja oso­bi­sta, tele­fo­nicz­na i inter­ne­to­wa. Nowo­cze­sna, este­tycz­na porad­nia bez barier archi­tek­to­nicz­nych. Lecze­nie zgod­nie z naj­now­szy­mi zale­ce­nia­mi i wie­dzą medycz­ną. Mło­dzi, zdol­ni leka­rze specjaliści.

Leczenie w poradni

magdalena_zielinska_herczak Porad­nia leka­rzy rodzin­nych świad­czy usłu­gi medycz­ne w zakre­sie POZ od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 8 do 18.

Teleporady

Regu­la­min reali­za­cji porad za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej (tele­po­rad) w Pod­sta­wo­wej Opie­ce Zdrowotnej

Wizyty domowe Sosnowiec

wizyty_domowe1

Lekarz POZ reali­zu­je wizy­ty domo­we w miej­scu poby­tu pacjen­ta w przy­pad­kach uza­sad­nio­nych medycznie.

PulsoCare - telemedycyna

Pul­so­Ca­re tele­me­trycz­ne moni­to­ro­wa­nie satu­ra­cji i tęt­na u cho­rzych na COVID-19

Szczepienia ochronne

szczepienia_ochronne

Szcze­pie­nia ochron­ne to naj­sku­tecz­niej­sza meto­da na ochro­nę przed wie­lo­ma groź­ny­mi cho­ro­ba­mi zakaźnymi

Choroby układu krążenia

choroby układu krążenia

  • bez­płat­na pro­fi­lak­ty­ka dla wybra­nych roczników
  • lipi­do­gram, poziom glu­ko­zy i EKG spoczynkowe
  • ankie­ta i roz­mo­wa na temat zdro­we­go try­bu życia

Transport sanitarny

DSCN5165

Usłu­gi w zakre­sie trans­por­tu sani­tar­ne­go w POZ reali­zu­je dla nas fir­ma Luxu­ry Medi­cal Care.

Diagnostyka POZ

DSCN4485 Wszyst­kie bada­nia wyko­ny­wa­ne są na zle­ce­nie leka­rza pro­wa­dzą­ce­go POZ. Kata­log badań jest okre­ślo­ny ustawowo.

DiLO

dilo

Pacjen­ci cho­rzy onko­lo­gicz­nie – ze wzglę­du na rodzaj scho­rze­nia – muszą być oto­cze­ni szcze­gól­ną opie­ką. W ich przy­pad­ku czas ma bar­dzo duże znaczenie.

Scroll To Top
Uni-Med