Lekarze rodzinni

Szyb­kie ter­miny przy­jęć i badań dia­gno­stycz­nych. Reje­stra­cja oso­bi­sta, tele­fo­niczna i inter­ne­towa. Nowo­cze­sna, este­tyczna porad­nia bez barier archi­tek­to­nicz­nych. Lecze­nie zgod­nie z naj­now­szymi zale­ce­niami i wie­dzą medyczną. Mło­dzi, zdolni leka­rze specjaliści.

Leczenie w poradni

magdalena_zielinska_herczak

Porad­nia leka­rzy rodzin­nych świad­czy usługi medyczne w zakre­sie POZ od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 8 do 18.

Wizyty domowe

wizyty_domowe1

Lekarz POZ reali­zuje wizyty domowe w miej­scu pobytu pacjenta w przy­pad­kach uza­sad­nio­nych medycznie.

Szczepienia ochronne

szczepienia_ochronne

Szcze­pie­nia ochronne to naj­sku­tecz­niej­sza metoda na ochronę przed wie­loma groź­nymi cho­ro­bami zakaźnymi

Transport sanitarny

DSCN5165

Usługi w zakre­sie trans­portu sani­tar­nego w POZ reali­zuje dla nas firma Luxury Medi­cal Care.

Diagnostyka w POZ

DSCN4485

Wszyst­kie bada­nia wyko­ny­wane są na zle­ce­nie leka­rza pro­wa­dzą­cego POZ. Kata­log badań jest okre­ślony ustawowo.

DiLO

dilo

Pacjenci cho­rzy onko­lo­gicz­nie – ze względu na rodzaj scho­rze­nia – muszą być oto­czeni szcze­gólną opieką. W ich przy­padku czas ma bar­dzo duże znaczenie.

Scroll To Top