Leczenie bólu

Lecze­nie bólu prze­wle­kłego róż­nego pocho­dze­nia z zastosowaniem:

 • far­ma­ko­te­ra­pii
 • lecz­ni­czych blo­kad ner­wów i splo­tów nerwowychnmr
 • TENS (ang. Trans­cu­ta­ne­ous Elec­tri­cal Nerve Sti­mu­la­tion) - prze­skórna elek­tro­sty­mu­la­cja ner­wów; prądy uży­wane w doraź­nym zwal­cza­niu bólu przewlekłego
 • aku­punk­tury
 • elek­tro­aku­punk­tury
Zabiegi pole­cane są szcze­gól­nie w:
 • bólach zwią­za­nych z zesztyw­nia­ją­cym zapa­le­niem sta­wów kręgosłupaigly
 • bólach zwią­za­nych ze zmia­nami zwy­rod­nie­nio­wymi w odcinku szyj­nym kręgosłupa
 • prze­wle­kłym bólu głowy
 • bólach zwią­za­nych z unie­ru­cho­mie­niem barku wsku­tek stanu zapalnego
 • bólach w prze­biegu półpaśca
 • bólach w prze­biegu cho­roby zwy­rod­nie­nio­wej stawów
 • bólach w prze­biegu rwy kulszowej
 • bólach ple­ców, dys­ko­pa­tii i sztyw­no­ści oko­licy lędźwiowej
 • ostrych bólach koń­czyn, w tym kolana lub łokcialampa
 • zmę­cze­niu ramion, stóp, łydek
 • cho­ro­bach narządu ruchu
 • celu uspraw­nie­nia krą­że­nia krwi
 • bólach reu­ma­tycz­nych i neu­ro­pa­tycz­nych, w tym neu­ro­pa­tii cukrzycowej
 • dys­funk­cji ner­wów obwodowych
 • cho­ro­bach układu nerwowego
 • bólach zwy­rod­nie­nio­wych
 • bólach onko­lo­gicz­nych
 • cho­ro­bach prze­miany mate­rii, narzą­dów wewnętrz­nych i naczyń
 • dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych
W naszej poradni ist­nieje rów­nież moż­li­wość reha­bi­li­ta­cji bólu metodą Kine­sio­logy Taping.

W tera­pii wyko­rzy­stu­jemy naj­now­szej gene­ra­cji mikro­pro­ce­so­rowe elek­tro­sty­mu­la­tory TENS japoń­skiej firmy Omron i chiń­skiej firmy Hwato, a także ory­gi­nalne chiń­skie igły do aku­punk­tury i elektroakupunktury.

Nasi lekarze

Lekarz Piotr Kurpas

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
10-14
16-20
12.30-16.30

Spe­cja­li­za­cje: ane­ste­zjo­lo­gia i inten­sywna tera­pia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: ane­ste­zjo­lo­gia w gine­ko­lo­gii i położ­nic­twie, lecze­nie bólu
Zain­te­re­so­wa­nia poza­za­wo­dowe: lot­nic­two, podróże
Inne infor­ma­cje: ordy­na­tor ane­ste­zjo­lo­gii w Mysło­wic­kim Cen­trum Zdro­wia, wice­prze­wod­ni­czący Zarządu Głów­nego Związku Zawo­do­wego Anestezjologów

Scroll To Top