PASM-II

W ramach umo­wy z Pol­ska-Ame­ry­kań­skim Sys­te­mem Medycz­nym II ofe­ru­jemy bar­dzo sze­ro­ki zakres usług medycznych:

 • ambu­la­to­ryjna opie­ka pie­lę­gniar­ska (iniek­cje domię­śniowe, pod­skórne, pomiar ciśnie­nia, pro­ste opatrunki)
 • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje leka­rza rodzin­nego dla doro­słych i dzieci
 • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje pedia­try dla dzieci
 • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje wybra­nych leka­rzy spe­cja­li­stów: der­ma­to­log, endo­kry­no­log, neu­ro­log, orto­pe­da, pediatra
 • wizy­ty domo­we na tere­nie Sosnow­ca i miast sąsia­du­ją­cych w dni powsze­dnie i dni wol­ne od pracy
 • dia­gno­styczne bada­nia czyn­no­ściowe (m.in. EKG spo­czyn­kowe, hol­ter EKG, hol­ter RR, spi­ro­me­tria płuc)
 • bada­nia dia­gno­styczne labo­ra­to­ryjne (m.in. mocz, kał, bio­che­mia, cho­roby infek­cyjne, hema­to­lo­gia, hor­mony, immu­no­lo­gia, mar­kery nowo­two­rowe, mikrobiologia)
 • bada­nia radio­lo­giczne RTG – wyko­ny­wane w HELIMED Dia­gno­stic Ima­ging Sp. z o.o. Sp. koman­dy­to­wa w Sosnow­cu przy ul. Teatral­nej 11 (elek­tro­nicz­ne zle­ce­nia badań)
 • bada­nia radio­lo­giczne USG (m.in. jama brzusz­na i prze­strzeń zaotrzew­no­wa, ner­ki, moczo­wody, pęcherz moczo­wy, tar­czyca, śli­nian­ki, pier­si, sta­wy, prostata)
 • dia­gno­sty­ka wideodermatoskopowa
 • drob­ne zabie­gi w zakre­sie der­ma­to­chi­rur­gii (krio­chi­rur­gia, elek­tro­chi­rur­gia, skal­pel, łyżecz­ka chirurgiczna)

Ofer­ta nie obej­mu­je kon­sul­ta­cji spe­cja­li­stów: hiper­ten­sjo­lo­ga, kar­dio­lo­ga, laryn­go­lo­ga, nefro­lo­ga i uro­lo­ga oraz lecze­nia sto­ma­to­lo­gicz­ne­go.
Zakres świad­czeń zależ­ny jest od pakie­tu ubezpieczenia.
Świad­cze­nia wyko­nane poza pakie­tem roz­li­czane są na warun­kach komercyjnych.

Scroll To Top
Uni-Med