Laryngolog Sosnowiec

kon­sul­ta­cje lekar­skie w zakre­sie dia­gno­sty­ki i lecze­nia:

 • cho­rób narzą­dów gło­wy i szyi
 • cho­rób nosa, uszu i gar­dła
 • nie­do­słuch
 • oczysz­cza­nia kana­łu słu­cho­we­go
 • usu­wa­nia ciał obcych z jamy noso­wej lub kana­łu słu­cho­we­go
 • dia­gno­sty­ka laryn­go­sko­po­wa
 • dia­gno­sty­ka oto­sko­po­wa
 • audio­me­tria tonal­na (bada­nie na prze­wod­nic­two powietrz­ne i kost­ne)
 • audio­me­tria impe­dan­cyj­na (tym­pa­no­me­tria lub/i odru­chy z mię­śnia strze­miącz­ko­we­go)
 • tym­pa­no­me­tria (infek­cje ucha środ­ko­we­go, per­fo­ra­cja bło­ny bęben­ko­wej, zatka­ny kanał słu­cho­wy, nie­droż­ność trąb­ki słu­cho­wej Eusta­chiu­sza, per­lak, oto­skle­ro­za, nie­do­słuch prze­wo­dze­nio­wy i nie­do­słuch odbior­czy, nie­któ­re scho­rze­nia neu­ro­lo­gicz­ne)
 • dia­gno­sty­ka odru­chu strze­miącz­ko­we­go

W porad­ni dys­po­nu­je­my nastę­pu­ją­cym sprzę­tem:
 • bez­prze­wo­do­wą lam­pą czo­ło­wą clar N LED fir­my Rie­ster (Niem­cy) o natę­że­niu świa­tła 30000 lux i tem­pe­ra­tu­rze bar­wo­wej 4000 K
 • tym­pa­no­me­trem cyfro­wym Inte­ra­co­ustics MT10 (Dania)
 • audio­me­trem cyfro­wym Maico MA28 (Niem­cy)
 • ana­li­za­to­rem QuikRe­ad­GO fir­my Orion Dia­gno­sti­ca (Fin­lan­dia) do szyb­kie­go i dokład­ne­go ilo­ścio­we­go ozna­cze­nia stę­że­nia biał­ka CRP w krwi oraz jako­ścio­we­go ozna­cza­nia w prób­kach wyma­zu z gar­dła bak­te­rii pacior­kow­ca
 • kom­for­to­wym fote­lem laryn­go­lo­gicz­nym zapew­nia­ją­cym wygo­dę pacjen­to­wi pod­czas bada­nia
 • ssa­kiem Atmos LC16 (Niem­cy)
 • apa­ra­tem do czysz­cze­nia kana­łu słu­cho­we­go i usu­wa­nia wosz­czy­ny muli­med-oto­scil­lo® pro­fes­sio­nal fir­my Schne­ider Medi­zin­tech­nik (Niem­cy)
 • auto­kla­wem Sta­tim 7000 (Kana­da) -wszyst­kie narzę­dzia są ste­ry­li­zo­wa­ne i pako­wa­ne w ste­ryl­ne jed­no­ra­zo­we pakie­ty
Nasi lekarze

Lekarz Elżbieta Zwolińska-Grębosz

Godzi­ny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
16-19
15-18
15-18

Spe­cja­li­za­cje: oto­la­ryn­go­lo­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we:
Not­ka bio­gra­ficz­na:

Scroll To Top
Uni-Med