Laryngolog

kon­sul­ta­cje lekar­skie w zakre­sie dia­gno­styki i lecze­nia:

 • cho­rób ucha, niedosłuchu
 • cho­rób nosa
 • cho­rób jamy ust­nej, gar­dła i krtani
 • cho­rób narzą­dów głowy i szyi
 • dia­gno­styka wide­oen­do­sko­powa (ryno­sko­pia endoskopowa)
 • dia­gno­styka laryn­go­sko­powa (laryn­go­sko­pia lupowa)
 • dia­gno­styka mikro­oto­sko­powa (bada­nie ucha przy uży­ciu mikroskopu)
 • tym­pa­no­me­tria (infek­cje ucha środ­ko­wego, per­fo­ra­cja błony bęben­ko­wej, zatkany kanał słu­chowy, nie­droż­ność trąbki słu­cho­wej Eusta­chiu­sza, per­lak, oto­skle­roza, nie­do­słuch prze­wo­dze­niowy i nie­do­słuch odbior­czy, nie­które scho­rze­nia neurologiczne)
 • audio­me­tria tonalna (bada­nie skriningowe)
 • dia­gno­styka odru­chu strzemiączkowego
W poradni dys­po­nu­jemy nastę­pu­ją­cym sprzę­tem:
 • bez­prze­wo­dową lampą czo­łową z oświe­tle­niem LED firmy Karl Storz (Niemcy)
 • ryn­so­ko­pem firmy Richard Wolf (Niemcy)
 • endo­sko­pami firmy Richard Wolf (Niemcy)
 • źró­dłem świa­tła z torem wizyj­nym do wide­odia­gno­styki wraz z ekra­nem LCD
 • mikro­sko­pem laryngologicznym
 • ssa­kiem Atmos LC16 (Niemcy)
 • tympanometrem-audiometrem cyfro­wym Inte­ra­co­ustics MT10 (Dania)
 • apa­rat QuikRead GO firmy Orion Dia­gno­stica  (Fin­lan­dia) do szyb­kiego i dokład­nego ilo­ścio­wego ozna­cze­nia stę­że­nia białka CRP w krwi oraz jako­ścio­wego ozna­cza­nia w prób­kach wymazu z gar­dła bak­te­rii paciorkowca
 • auto­kla­wem Sta­tim 7000 (Kanada) -wszyst­kie narzę­dzia są ste­ry­li­zo­wane i pako­wane w ste­rylne jed­no­ra­zowe pakiety
Lecze­nie pacjen­tów powy­żej 15 roku życia.

Nasi lekarze

Dr n. med. Piotr Wardas

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
17-20

Spe­cja­li­za­cje: oto­la­ryn­go­lo­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: chi­rur­gia, mało­in­wa­zyjne lecze­nie endo­sko­powe zatok metodą FEES, far­ma­ko­lo­gia doświad­czalna
Notka bio­gra­ficzna:
Absol­went Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Obec­nie adiunkt Kate­dry i Kli­niki Laryn­go­lo­gii Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Kato­wi­cach. Pro­wa­dzi zaję­cia dydak­tyczne ze stu­den­tami polsko- i anglo­ję­zycz­nymi. Publi­kuje w pol­skich i zagra­nicz­nych perio­dy­kach medycz­nych.
Kie­row­nik Oddziału Oto­la­ryn­go­lo­gii i Onko­lo­gii Laryn­go­lo­gicz­nej w Woje­wódz­kim Szpi­talu Spe­cja­li­stycz­nym im. Św. Bar­bary w Sosnowcu.

Opi­nie zna­le­zione w inter­ne­cie:
opinia2

Scroll To Top