Laryngolog Sosnowiec

Skorzystaj z usług laryngologa w Sosnowcu

Laryn­go­log spe­cja­li­zu­je się w lecze­niu cho­rób w obrę­bie gło­wy i szyi, zaj­mu­je się przede wszyst­kim scho­rze­nia­mi zatok, nosa, gar­dła oraz krta­ni. Wizy­ty u nasze­go spe­cja­li­sty zapew­nia­ją kom­plek­so­wą dia­gno­sty­kę oraz dobra­nie odpo­wied­nie­go lecze­nia do wystę­pu­ją­ce­go u Cie­bie pro­ble­mu. W cen­trum medycz­no-sto­ma­to­lo­gicz­ny Uni-Med prze­pro­wa­dza­my dia­gno­sty­kę laryn­go­sko­po­wą i oto­sko­po­wą oraz dia­gno­sty­kę odru­chu strze­miącz­ko­we­go. Laryn­go­log pomo­że rów­nież w lecze­niu nie­do­słu­chu, oczy­ści kanał słu­cho­wy pacjen­ta, wyko­na tam­po­na­dę oraz usu­nie cia­ła obce z jamy noso­wej lub kana­łu słu­cho­we­go. W naszej porad­ni uży­wa­my naj­wyż­szej jako­ści sprzę­tu, cenio­ne­go i uży­wa­ne­go na całym świe­cie, jak tym­pa­no­me­trem cyfro­wym Inte­ra­co­ustics MT10, audio­me­trem cyfro­wym Maico MA28 czy ana­li­za­to­rem QuikReadGO.

Kiedy należy zgłosić się do laryngologa?

Laryn­go­log sku­pia się na lecze­niu cho­rób wystę­pu­ją­cych w obrę­bie gór­nych dróg odde­cho­wych oraz uszu. Głów­ny­mi dole­gli­wo­ścia­mi, któ­re powin­ny skło­nić Cię do wizy­ty są: krwa­wie­nie z nosa, prze­wle­kła chry­pa i katar. Jeże­li wystą­pi­ła u Cie­bie nagła głu­cho­ta, utra­ta węchu lub sma­ku, nawra­ca­ją­ce zawro­ty gło­wy, rów­nież powi­nie­neś sko­rzy­stać z pora­dy tego spe­cja­li­sty. Pomo­że on wyle­czyć wszel­kie infek­cje uszu, per­fo­ra­cję bło­ny bęben­ko­wej, nie­droż­ność trąb­ki słu­cho­wej oraz zapa­le­nie zatok czy tcha­wi­cy. Laryn­go­log pora­dzi sobie z wie­lo­ma scho­rze­nia­mi w obrę­bie gło­wy i szyi, jed­nak gdy wystą­pi potrze­ba, skie­ru­je dalej do inne­go spe­cja­li­sty np. neu­ro­lo­ga.

Nasi lekarze

Elżbieta Zwolińska-Grębosz

specjalista otolaryngologii

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
16-19
15-18
15-17

Spe­cja­li­za­cje: otolaryngologia

Zain­te­re­so­wa­nia zawodowe:

Not­ka biograficzna:

Scroll To Top
Uni-Med