OPTUS

Oso­ba chcą­ca przy­stą­pić do OPTUS wpła­ca na swo­je indy­wi­du­al­ne kon­to medycz­ne comie­sięcz­ną skład­kę w wybra­nej przez sie­bie kwo­cie. Po zgro­ma­dze­niu mini­mal­nej war­to­ści wkła­du człon­kow­skie­go, otrzy­mu­je dla sie­bie i swo­jej rodzi­ny Kar­tę OPTUS, dają­cą dostęp do indy­wi­du­al­ne­go kon­ta i upo­waż­nia­ją­cą do korzy­sta­nia z nie­pu­blicz­nych pla­có­wek służ­by zdro­wia auto­ry­zo­wa­nych przez OPTUS.
Pla­ców­ka służ­by zdro­wia pobie­ra bez­go­tów­ko­wą opła­tę z indy­wi­du­al­ne­go kon­ta medycz­ne­go pacjen­ta za pośred­nic­twem Kar­ty OPTUS.

Środ­ki zgro­ma­dzo­ne na kon­cie medycz­nym moż­na prze­zna­czyć na:

  • wizy­ty u lekarzy
  • wizy­ty domo­we leka­rza rodzinnego
  • peł­ny zakres lecze­nia dentystycznego
  • bada­nia dia­gno­stycz­ne (m.in. labo­ra­to­ryj­ne, spo­czyn­ko­we EKG, hol­ter, USG, USG dop­pler, RTG, wideodermatoskopia)
  • zabie­gi i tera­pie (m.in. krio­chi­rur­gia, fototerapia)
  • reha­bi­li­ta­cję i fizykoterapię
  • zakup pomo­cy medycz­nych (m.in. pro­te­zy zębowe)
  • inne usłu­gi medycz­ne będą­ce w naszej ofercie

Posia­dacz kon­ta medycz­ne­go potwier­dza wyko­na­nie usłu­gi medycz­nej nume­rem PIN na kla­wia­tu­rze paypadu.

Scroll To Top
Uni-Med