OPTUS

Osoba chcąca przy­stą­pić do OPTUS wpłaca na swoje indy­wi­du­alne konto medyczne comie­sięczną składkę w wybra­nej przez sie­bie kwo­cie. Po zgro­ma­dze­niu mini­mal­nej war­to­ści wkładu człon­kow­skiego, otrzy­muje dla sie­bie i swo­jej rodziny Kartę OPTUS, dającą dostęp do indy­wi­du­al­nego konta i upo­waż­nia­jącą do korzy­sta­nia z nie­pu­blicz­nych pla­có­wek służby zdro­wia auto­ry­zo­wa­nych przez OPTUS.
Pla­cówka służby zdro­wia pobiera bez­go­tów­kową opłatę z indy­wi­du­al­nego konta medycz­nego pacjenta za pośred­nic­twem Karty OPTUS.

Środki zgro­ma­dzone na kon­cie medycz­nym można prze­zna­czyć na:

- wizyty u leka­rzy
- wizyty domowe leka­rza rodzin­nego
- pełny zakres lecze­nia den­ty­stycz­nego
- bada­nia dia­gno­styczne (m.in. labo­ra­to­ryjne, spo­czyn­kowe EKG, hol­ter, USG, USG dop­pler, RTG, wide­oder­ma­to­sko­pia)
- zabiegi i tera­pie (m.in. krio­chi­rur­gia, foto­te­ra­pia)
- reha­bi­li­ta­cję i fizy­ko­te­ra­pię
- zakup pomocy medycz­nych (m.in. pro­tezy zębowe)
- inne usługi medyczne będące w naszej ofercie

Posia­dacz konta medycz­nego potwier­dza wyko­na­nie usługi medycz­nej nume­rem PIN na kla­wia­tu­rze paypadu.

Scroll To Top