Oferta DCR

Zapra­szamy do obej­rze­nia mate­riału pro­mo­cyj­nego Dol­no­ślą­skiego Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji Sp. z o.o. w Kamien­nej Górze.

Odpłatne usługi medyczne świad­czone są w Oddziałach :

- Chi­rur­gii Urazowo-Ortopedycznej
- Reha­bi­li­ta­cyj­nych
- Reha­bi­li­ta­cji Neu­ro­lo­gicz­nej
- Reu­ma­to­lo­gicz­nym
- Opiekuńczo-Leczniczym
w opar­ciu o umowy cywilne i obo­wią­zu­jące cen­niki, w ter­mi­nie usta­la­nym indy­wi­du­al­nie z Pacjen­tem;
w porad­niach spe­cja­li­stycz­nych (bez skie­ro­wa­nia) :
- Chi­rur­gii Urazowo-Ortopedycznej
- Reu­ma­to­lo­gicz­nej
- Pre­luk­sa­cyj­nej
pra­cow­niach dia­gno­stycz­nych :
- Dia­gno­styki Labo­ra­to­ryj­nej
- Dia­gno­styki Obrazowej

Dol­no­ślą­skie Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji Spółka z o.o.
58-400 Kamienna Góra, ul. Janu­sza Kor­czaka 1
tele­fon: 75 6459600

Scroll To Top