Oferta DCR

Zapra­sza­my do obej­rze­nia mate­ria­łu pro­mo­cyj­ne­go Dol­no­ślą­skie­go Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji Sp. z o.o. w Kamien­nej Górze.

Odpłat­ne usłu­gi medycz­ne świad­czo­ne są w Oddziałach :

- Chi­rur­gii Urazowo-Ortopedycznej
- Rehabilitacyjnych
- Reha­bi­li­ta­cji Neurologicznej
- Reumatologicznym
- Opiekuńczo-Leczniczym
w opar­ciu o umo­wy cywil­ne i obo­wią­zu­ją­ce cen­ni­ki, w ter­mi­nie usta­la­nym indy­wi­du­al­nie z Pacjentem;
w porad­niach spe­cja­li­stycz­nych (bez skierowania) :
- Chi­rur­gii Urazowo-Ortopedycznej
- Reumatologicznej
- Preluksacyjnej
pra­cow­niach diagnostycznych :
- Dia­gno­sty­ki Laboratoryjnej
- Dia­gno­sty­ki Obrazowej

Dol­no­ślą­skie Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji Spół­ka z o.o.
58-400 Kamien­na Góra, ul. Janu­sza Kor­cza­ka 1
tele­fon: 75 6459600

Scroll To Top
Uni-Med