Oferta DCR

Zapra­sza­my do obej­rze­nia mate­ria­łu pro­mo­cyj­ne­go Dol­no­ślą­skie­go Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji Sp. z o.o. w Kamien­nej Górze.

Odpłat­ne usłu­gi medycz­ne świad­czo­ne są w Oddzia­łach :

- Chi­rur­gii Ura­zo­wo-Orto­pe­dycz­nej
- Reha­bi­li­ta­cyj­nych
- Reha­bi­li­ta­cji Neu­ro­lo­gicz­nej
- Reu­ma­to­lo­gicz­nym
- Opie­kuń­czo-Lecz­ni­czym
w opar­ciu o umo­wy cywil­ne i obo­wią­zu­ją­ce cen­ni­ki, w ter­mi­nie usta­la­nym indy­wi­du­al­nie z Pacjen­tem;
w porad­niach spe­cja­li­stycz­nych (bez skie­ro­wa­nia) :
- Chi­rur­gii Ura­zo­wo-Orto­pe­dycz­nej
- Reu­ma­to­lo­gicz­nej
- Pre­luk­sa­cyj­nej
pra­cow­niach dia­gno­stycz­nych :
- Dia­gno­sty­ki Labo­ra­to­ryj­nej
- Dia­gno­sty­ki Obra­zo­wej

Dol­no­ślą­skie Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji Spół­ka z o.o.
58-400 Kamien­na Góra, ul. Janu­sza Kor­cza­ka 1
tele­fon: 75 6459600

Scroll To Top
Uni-Med