O nas - skrót

Uni-Med Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ne to nowo­cze­sna prywatna
wie­lo­spe­cja­li­stycz­na przy­chod­nia lekar­ska. Pod swo­ją opie­ką mamy kilkadziesiąt
tysię­cy pacjentów.

Pacjen­cie ! - oto nasze atuty:

  • dostęp do leka­rza rodzin­ne­go w dniu zgłoszenia
  • szyb­kie ter­mi­ny pod­sta­wo­wych badań dia­gno­stycz­nych (labo­ra­to­rium, EKG, USG,
    hol­ter, spirometria)
  • reje­stra­cja tele­fo­nicz­na i inter­ne­to­wa na wybra­ną godzinę
  • lecze­nie w este­tycz­nej i nowo­cze­śnie wypo­sa­żo­nej placówce
  • lecze­nie zgod­nie z naj­now­szy­mi zale­ce­nia­mi i wie­dzą medyczną
  • lecze­nie przez mło­dych leka­rzy spe­cja­li­stów, pra­cow­ni­ków nauko­wych SUM

Uni-Med jest part­ne­rem medycz­nym wie­lu towa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych oferujących
poli­sy zdro­wot­ne, abo­na­men­ty i pakie­ty usług medycznych.

app_zasw
Od 2012 roku mamy zaszczyt posłu­gi­wać się Godłem “Przy­ja­zna Przychodnia”,
cer­ty­fi­ka­tem wyso­kiej jako­ści jakość obsłu­gi pacjen­ta i świad­czo­nych usług
medycznych.

Scroll To Top
Uni-Med