O firmie

Proszę kliknąć na banner

Rejestracja telefoniczna 327852255 / 56 i 327979756
czynna w dni robocze od 8 do 18

Centrum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med  świadczy kompleksowe usługi medyczne obejmujące zakres:

 

 • podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), realizowanej przez lekarzy rodzinnych
 • wizyt domowych lekarzy rodzinnych
 • ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej (AOS)
 • diagnostyki medycznej w bardzo szerokim zakresie
 • leczenia stomatologicznego w pełnym zakresie
 • rehabilitacji i fizykoterapii
 • dietetyki i higieny żywienia

Część świadczeń medycznych realizujemy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia w pełnym zakresie oferujemy pacjentom komercyjnym i objętym prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi lub pakietami medycznymi. Od wielu lat jesteśmy partnerem medycznym takich firm, jak: Allianz, Compensa, Europ Assistance, Inter Part­ner Assi­stance, INTER Polska (ubezpieczenie Vision), Mondial Assistance, OPTUS, Polsko-Amerykański System Medyczny-II, Scan­med Mul­ti­me­dis, Signal Iduna i TU Zdrowie.

Pacjenci rejestrowani są do lekarzy POZ, wszystkich lekarzy specjalistów i do lekarzy dentystów na konkretne godziny.

Zachęcamy do założenia konta w naszym systemie obsługi pacjenta Mediqus Przychodnia.

rejestracja

Umożliwi to e-rejestrację do poszczególnych lekarzy na dzień i godzinę, optymalną dla pacjenta.

rejestracja

Możliwy jest także dostęp do wyników badań laboratoryjnych i innych dokumentów (jeśli pacjent wyrazi na to pisemną zgodę).

badania

Ważne informacje przed wizytą w naszej przychodni

Od dnia 1 stycznia 2013 r. wystarczy, że w rejestracji przed uzyskaniem świadczenia pacjent poda swój numer PESEL i potwierdzi swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów:

 • dowodem osobistym
 • paszportem
 • prawem jazdy
 • aktualną legitymacją szkolną (w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia)

Potwierdzenie w systemie eWUŚ prawa do świadczeń nie wymaga przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów.

Jeżeli system eWUŚ nie potwierdzi uprawnienia do bezpłatnych świadczeń, a pacjent wie, że posiada do nich prawo, może je potwierdzić poprzez przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń lub złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń. Niezłożenie oświadczenia wraz z przedstawieniem ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość jest jednoznaczne z brakiem udzielenia świadczeń refundowanych.

Uwaga ! Kto najczęściej „świeci się” na czerwono w eWUŚ ?

 • chorzy przebywający na zwolnieniach lekarskich po wypowiedzeniu umowy o pracę
 • kobiety ciężarne
 • rodzice (przede wszystkim matki) na urlopach związanych z opieką nad dzieckiem
 • dzieci nieubezpieczonych rodziców
 • młodzież po ukończeniu 18. roku życia, przed ukończeniem szkoły pogimnazjalnej
 • młodzież kontynuująca naukę (np. studenci), która czasowo podjęła dorywczą pracę.

W wyżej wymienionych wypadkach prosimy o  PILNE wyjaśnienie swojego statusu ubezpieczenia w ZUS i NFZ.

Ulotka informacyjna o systemie eWUŚ.

Wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy (pacjentowi) prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składanego przez:

 • świadczeniobiorcę (pacjenta), w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia
 • przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego, w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 9 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697) w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

 • oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia
 • oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania wglądu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia

 

Wskazane powyżej dwa rodzaje upoważnień nie są tożsame – stanowią realizację dwóch odrębnych praw z zakresu praw pacjenta.
 Oświadczenia pacjenta przed podjęciem leczenia w NZOZ Uni-Med
Podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 9 i 23; art. 9 ust. 2; art. 26 ust.1)

Dnia 30 stycznia 2012 roku dołączyliśmy do prestiżowego grona 250 starannie dobranych niepublicznych placówek medycznych wyróżnionych certyfikatem Przyjazna Przychodnia. Placówki wyróżnione certyfikatem wykazują się ponadprzeciętną innowacyjnością, nowoczesnym sprzętem i aparaturą medyczną, kadrą posiadającą tytuły naukowe i specjalizacje lekarskie w swoich dziedzinach oraz najwyższym poziomem obsługi.

W styczniu 2016 roku na podstawie pozytywnego wyniku w procesie weryfikacji jakości otrzymaliśmy kolejne przedłużenie certyfikatu do dnia 1 lutego 2018 roku.

certyfikat0001

Od początku naszego istnienia staramy się także pomagać nie tylko naszym pacjentom, ale także najbardziej potrzebującym – chorym dzieciom. Corocznie wspieramy finansowo Fundację Dzieciom Zdążyć z pomocą. W 2010 roku wsparliśmy Fundację na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis

Honorujemy karty płatnicze, kredytowe, debetowe, przedpłacone i inne, w szczególności organizacji płatniczych: MasterCard, Visa, DinersClub oraz płatności Android Pay i Apple Pay. Możliwa jest także płatność przelewem bankowych przed datą udzielenia świadczenia (np. kosztowne prace implanto-protetyczne) i  płatność elektroniczna PayPal.Me. Wszystkie komercyjne usługi naszej placówki mogą być realizowane bez angażowania środków finansowanych „z góry” i opłacane w dogodnych ratach sytemu MediRaty. Oferujemy finansowanie w wysokości do 2000 zł z okresem spłaty od 6 do 36 miesięcy, a powyżej 5 000 zł nawet do 60 miesięcy. Przy wartości usług medycznych przekraczającej 10000 zł połowę wartości odsetek bierzemy na siebie.

Scroll To Top