O firmie

Proszę kliknąć na banner

Rejestracja telefoniczna 327852255 / 56 i 327979756
czynna w dni robocze od 8 do 20

Centrum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med  świadczy kompleksowe usługi medyczne obejmujące zakres:

 • podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), realizowanej przez lekarzy rodzinnych
 • wizyt domowych lekarzy rodzinnych
 • ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej (AOS)
 • diagnostyki medycznej w bardzo szerokim zakresie
 • leczenia stomatologicznego w pełnym zakresie
 • rehabilitacji i fizykoterapii
 • dietetyki i higieny żywienia

Część świadczeń medycznych realizujemy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia w pełnym zakresie oferujemy pacjentom komercyjnym i objętym prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi lub pakietami medycznymi. Od wielu lat jesteśmy partnerem medycznym takich firm, jak: Allianz, Compensa, Inter Part­ner Assi­stance, Polmed, Polsko-Amerykański System Medyczny-II, Scan­med Mul­ti­me­dis, Signal Iduna, Inter Pol­ska i OPTUS.

Pacjenci rejestrowani są do lekarzy POZ, wszystkich lekarzy specjalistów i do lekarzy dentystów na konkretne godziny.

Zachęcamy do założenia konta w naszym systemie obsługi pacjenta Mediqus Przychodnia.

rejestracja

Umożliwi to e-rejestrację do poszczególnych lekarzy na dzień i godzinę, optymalną dla pacjenta.

rejestracja

Możliwy jest także dostęp do wyników badań laboratoryjnych i innych dokumentów (jeśli pacjent wyrazi na to pisemną zgodę).

badania

 

Ważne informacje przed wizytą w naszej przychodni

Od dnia 1 stycznia 2013 r. wystarczy, że w rejestracji przed uzyskaniem świadczenia pacjent poda swój numer PESEL i potwierdzi swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów:

 • dowodem osobistym
 • paszportem
 • prawem jazdy
 • aktualną legitymacją szkolną (w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia)

Potwierdzenie w systemie eWUŚ prawa do świadczeń nie wymaga przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów.

Jeżeli system eWUŚ nie potwierdzi uprawnienia do bezpłatnych świadczeń, a pacjent wie, że posiada do nich prawo, może je potwierdzić poprzez przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń lub złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń. Niezłożenie oświadczenia wraz z przedstawieniem ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość jest jednoznaczne z brakiem udzielenia świadczeń refundowanych.

Uwaga ! Kto najczęściej „świeci się” na czerwono w eWUŚ ?

 • chorzy przebywający na zwolnieniach lekarskich po wypowiedzeniu umowy o pracę
 • kobiety ciężarne
 • rodzice (przede wszystkim matki) na urlopach związanych z opieką nad dzieckiem
 • dzieci nieubezpieczonych rodziców
 • młodzież po ukończeniu 18. roku życia, przed ukończeniem szkoły pogimnazjalnej
 • młodzież kontynuująca naukę (np. studenci), która czasowo podjęła dorywczą pracę.

W wyżej wymienionych wypadkach prosimy o  PILNE wyjaśnienie swojego statusu ubezpieczenia w ZUS i NFZ.

Ulotka informacyjna o systemie eWUŚ.

Wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy (pacjentowi) prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składanego przez:

 • świadczeniobiorcę (pacjenta), w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia
 • przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego, w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 9 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697) w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

 • oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia
 • oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania wglądu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia

 

Wskazane powyżej dwa rodzaje upoważnień nie są tożsame – stanowią realizację dwóch odrębnych praw z zakresu praw pacjenta.
 Oświadczenia pacjenta przed podjęciem leczenia w NZOZ Uni-Med
Podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 9 i 23; art. 9 ust. 2; art. 26 ust.1)

Poczekalnia    Rejestracja    Lekarz przy pracy
Dnia 30 stycznia 2012 roku dołączyliśmy do prestiżowego grona 250 starannie dobranych niepublicznych placówek medycznych wyróżnionych certyfikatem Przyjazna Przychodnia. Placówki wyróżnione certyfikatem wykazują się ponadprzeciętną innowacyjnością, nowoczesnym sprzętem i aparaturą medyczną, kadrą posiadającą tytuły naukowe i specjalizacje lekarskie w swoich dziedzinach oraz najwyższym poziomem obsługi.

W styczniu 2016 roku na podstawie pozytywnego wyniku w procesie weryfikacji jakości otrzymaliśmy kolejne przedłużenie certyfikatu do dnia 1 lutego 2018 roku.

certyfikat0001

Od początku naszego istnienia staramy się także pomagać nie tylko naszym pacjentom, ale także najbardziej potrzebującym – chorym dzieciom. Corocznie wspieramy finansowo Fundację Dzieciom Zdążyć z pomocą. W 2010 roku wsparliśmy Fundację na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis

Honorujemy karty bankowe i kredytowe VISA ElectronMaestroMaestro ElectronicVISA i MasterCard.
Umożliwiamy także płatności w systemie SkyCash przez telefon komórkowy, zapewniający prostotę i szybkość przelewów z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Nasz numer przyjmowania płatności SkyCash to: 410018.

Scroll To Top