O firmie

Proszę kliknąć na banner

Rejestracja telefoniczna 327852255
czynna w dni robocze od 8 do 18

Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ne Uni-Med  świad­czy kom­plek­so­we usłu­gi medycz­ne obej­mu­ją­ce zakres:

 • pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej (POZ), reali­zo­wa­nej przez leka­rzy rodzinnych
 • wizyt domo­wych leka­rzy rodzinnych
 • ambu­la­to­ryj­nej spe­cja­li­stycz­nej opie­ki zdro­wot­nej (AOS)
 • dia­gno­sty­ki medycz­nej w bar­dzo sze­ro­kim zakresie
 • lecze­nia sto­ma­to­lo­gicz­ne­go w peł­nym zakresie
 • reha­bi­li­ta­cji i fizykoterapii

Część świad­czeń medycz­nych reali­zu­je­my w ramach umo­wy z Naro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia. Świad­cze­nia w peł­nym zakre­sie ofe­ru­je­my pacjen­tom komer­cyj­nym i obję­tym pry­wat­ny­mi ubez­pie­cze­nia­mi zdro­wot­ny­mi lub pakie­ta­mi medycz­ny­mi. Od wie­lu lat jeste­śmy part­ne­rem medycz­nym takich firm, jak: Allianz, Com­pen­sa, INTER Pol­ska (ubez­pie­cze­nie Vision), Mon­dial Assi­stan­ce, OPTUS, Pol­sko-Ame­ry­kań­ski Sys­tem Medycz­ny-II, Scan­med Mul­ti­me­dis, Signal Idu­na i TU Zdro­wie.

Pacjen­ci reje­stro­wa­ni są do leka­rzy POZ, wszyst­kich leka­rzy spe­cja­li­stów i do leka­rzy den­ty­stów na kon­kret­ne godzi­ny.

Zachę­ca­my do zało­że­nia kon­ta w naszym sys­te­mie obsłu­gi pacjen­ta Medi­qus Przychodnia.

rejestracja

Umoż­li­wi to e-reje­stra­cję do poszcze­gól­nych leka­rzy na dzień i godzi­nę, opty­mal­ną dla pacjenta.

rejestracja

W por­ta­lu dostęp­ne są wyni­ki badań labo­ra­to­ryj­nych i innych doku­men­tów doda­nych samo­dziel­nie (wypi­sy, doku­men­ta­cja medycz­na od innych leka­rzy) lub przez pra­cow­ni­ka reje­stra­cji. Moż­li­we jest tak­że zama­wia­nie sta­le przyj­mo­wa­nych leków oraz wgląd we wszyst­kie wysta­wio­ne e-recepty.

badania

Waż­ne infor­ma­cje przed wizy­tą w naszej przychodni

Od dnia 1 stycz­nia 2013 r. wystar­czy, że w reje­stra­cji przed uzy­ska­niem świad­cze­nia pacjent poda swój numer PESEL i potwier­dzi swo­ją toż­sa­mość jed­nym z wymie­nio­nych dokumentów:

 • dowo­dem oso­bi­stym lub e-dowo­dem oso­bi­stym (posia­da­my spe­cjal­ny czyt­nik war­stwy elektronicznej)
 • pasz­por­tem
 • pra­wem jazdy
 • aktu­al­ną legi­ty­ma­cją szkol­ną (w przy­pad­ku dzie­ci obję­tych obo­wiąz­kiem szkol­nym, do ukoń­cze­nia 18. roku życia)

Potwier­dze­nie w sys­te­mie eWUŚ pra­wa do świad­czeń nie wyma­ga przed­sta­wia­nia żad­nych dodat­ko­wych dokumentów.

Jeże­li sys­tem eWUŚ nie potwier­dzi upraw­nie­nia do bez­płat­nych świad­czeń, a pacjent wie, że posia­da do nich pra­wo, może je potwier­dzić poprzez przed­sta­wie­nie doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go pra­wo do świad­czeń lub zło­że­nie pisem­ne­go oświad­cze­nia o przy­słu­gu­ją­cym mu pra­wie do świad­czeń. Nie­zło­że­nie oświad­cze­nia wraz z przed­sta­wie­niem waż­ne­go doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go toż­sa­mość jest jed­no­znacz­ne z bra­kiem udzie­le­nia świad­czeń refundowanych.

Uwa­ga ! Kto naj­czę­ściej „świe­ci się” na czer­wo­no w eWUŚ ?

 • cho­rzy prze­by­wa­ją­cy na zwol­nie­niach lekar­skich po wypo­wie­dze­niu umo­wy o pracę
 • kobie­ty ciężarne
 • rodzi­ce (przede wszyst­kim mat­ki) na urlo­pach zwią­za­nych z opie­ką nad dzieckiem
 • dzie­ci nie­ubez­pie­czo­nych rodziców
 • mło­dzież po ukoń­cze­niu 18. roku życia, przed ukoń­cze­niem szko­ły pogimnazjalnej
 • mło­dzież kon­ty­nu­ują­ca naukę (np. stu­den­ci), któ­ra cza­so­wo pod­ję­ła doryw­czą pracę.

W wyżej wymie­nio­nych wypad­kach pro­si­my o  PILNE wyja­śnie­nie swo­je­go sta­tu­su ubez­pie­cze­nia w ZUS i NFZ.

Ulot­ka infor­ma­cyj­na o sys­te­mie eWUŚ.

Wzór oświad­cze­nia o przy­słu­gu­ją­cym świad­cze­nio­bior­cy (pacjen­to­wi) pra­wie do świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej skła­da­ne­go przez:

 • świad­cze­nio­bior­cę (pacjen­ta), w przy­pad­ku o któ­rym mowa w art. 50 ust. 6 usta­wy z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych, okre­śla załącz­nik nr 1 do rozporządzenia
 • przed­sta­wi­cie­la usta­wo­we­go albo opie­ku­na praw­ne­go lub fak­tycz­ne­go, w przy­pad­ku, o któ­rym mowa w art. 50 ust. 9 usta­wy, okre­śla załącz­nik nr 2 do rozporządzenia.

Zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Zdro­wia z dnia 21 grud­nia 2010 r. w spra­wie rodza­jów i zakre­su doku­men­ta­cji medycz­nej oraz spo­so­bu jej prze­twa­rza­nia (Dz. U. Nr 252 poz. 1697) w doku­men­ta­cji indy­wi­du­al­nej wewnętrz­nej zamiesz­cza się lub dołą­cza do niej:

 • oświad­cze­nie pacjen­ta o upo­waż­nie­niu oso­by bli­skiej do uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji o jego sta­nie zdro­wia i udzie­lo­nych świad­cze­niach zdro­wot­nych, ze wska­za­niem imie­nia i nazwi­ska oso­by upo­waż­nio­nej oraz danych umoż­li­wia­ją­cych kon­takt z tą oso­bą albo oświad­cze­nie o bra­ku takie­go upoważnienia
 • oświad­cze­nie pacjen­ta o upo­waż­nie­niu oso­by bli­skiej do uzy­ski­wa­nia wglą­du, odpi­su lub kopii doku­men­ta­cji medycz­nej, ze wska­za­niem imie­nia i nazwi­ska oso­by upo­waż­nio­nej albo oświad­cze­nie o bra­ku takie­go upoważnienia

 

Wska­za­ne powy­żej dwa rodza­je upo­waż­nień nie są toż­sa­me - sta­no­wią reali­za­cję dwóch odręb­nych praw z zakre­su praw pacjenta.
 Oświad­cze­nia pacjen­ta przed pod­ję­ciem lecze­nia w NZOZ Uni-Med
Pod­sta­wa praw­na: Usta­wa o pra­wach pacjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pacjen­ta (art. 9 i 23; art. 9 ust. 2; art. 26 ust.1)

Dnia 30 stycz­nia 2012 roku dołą­czy­li­śmy do pre­sti­żo­we­go gro­na 250 sta­ran­nie dobra­nych nie­pu­blicz­nych pla­có­wek medycz­nych wyróż­nio­nych cer­ty­fi­ka­tem Przy­ja­zna Przy­chod­nia. Pla­ców­ki wyróż­nio­ne cer­ty­fi­ka­tem wyka­zu­ją się ponad­prze­cięt­ną inno­wa­cyj­no­ścią, nowo­cze­snym sprzę­tem i apa­ra­tu­rą medycz­ną, kadrą posia­da­ją­cą tytu­ły nauko­we i spe­cja­li­za­cje lekar­skie w swo­ich dzie­dzi­nach oraz naj­wyż­szym pozio­mem obsługi.

W stycz­niu 2016 roku na pod­sta­wie pozy­tyw­ne­go wyni­ku w pro­ce­sie wery­fi­ka­cji jako­ści otrzy­ma­li­śmy kolej­ne prze­dłu­że­nie cer­ty­fi­ka­tu do dnia 31 stycz­nia 2020 roku.

certyfikat0001

Od począt­ku nasze­go ist­nie­nia sta­ra­my się tak­że poma­gać nie tyl­ko naszym pacjen­tom, ale tak­że naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cym - cho­rym dzie­ciom. Corocz­nie wspie­ra­my finan­so­wo Fun­da­cję Dzie­ciom Zdą­żyć z pomo­cą. W 2010 roku wspar­li­śmy Fun­da­cję na rzecz dzie­ci z wada­mi ser­ca Cor Infantis

Pod­czas 28. Fina­łu WOŚP Uni-Med wyli­cy­to­wał patro­nat nad sosno­wiec­ki­mi Sta­wi­ka­mi, ulu­bio­nym miej­scem wypo­czyn­ku i rekre­acji miesz­kań­ców Sosnow­ca. 8 maja 2020 roku, przy współ­udzia­le Pre­zy­den­ta mia­sta Sosnow­ca Arka­diu­sza Chę­ciń­skie­go, zosta­ła odsło­nię­ta tabli­ca infor­mu­ją­ca o hono­ro­wym patro­na­cie nad Stawikami.

Hono­ru­je­my kar­ty płat­ni­cze, kre­dy­to­we, debe­to­we, przed­pła­co­ne i inne, w szcze­gól­no­ści orga­ni­za­cji płat­ni­czych: Master­Card, Visa, Diner­sC­lub oraz płat­no­ści Andro­id Pay i Apple Pay. Moż­li­wa jest tak­że płat­ność prze­le­wem ban­ko­wym przed datą udzie­le­nia świad­cze­nia (np. kosz­tow­ne pra­ce implan­to-pro­te­tycz­ne) i  płat­no­ści elek­tro­nicz­ne tpay. Wszyst­kie komer­cyj­ne usłu­gi naszej pla­ców­ki mogą być reali­zo­wa­ne bez anga­żo­wa­nia środ­ków finan­so­wa­nych „z góry” i opła­ca­ne w dogod­nych ratach syte­mu Medi­ra­ty i PayDent.

Scroll To Top
Uni-Med