O firmie

Proszę kliknąć na banner

Reje­stra­cja tele­fo­niczna 327852255 / 56 i 327979756
czynna w dni robo­cze od 8 do 20

Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med  świad­czy kom­plek­sowe usługi medyczne obej­mu­jące zakres:

 • pod­sta­wo­wej opieki zdro­wot­nej (POZ), reali­zo­wa­nej przez leka­rzy rodzinnych
 • wizyt domo­wych leka­rzy rodzinnych
 • ambu­la­to­ryj­nej spe­cja­li­stycz­nej opieki zdro­wot­nej (AOS)
 • dia­gno­styki medycz­nej w bar­dzo sze­ro­kim zakresie
 • lecze­nia sto­ma­to­lo­gicz­nego w peł­nym zakresie
 • reha­bi­li­ta­cji i fizykoterapii
 • die­te­tyki i higieny żywienia

Część świad­czeń medycz­nych reali­zu­jemy w ramach umowy z Naro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia. Świad­cze­nia w peł­nym zakre­sie ofe­ru­jemy pacjen­tom komer­cyj­nym i obję­tym pry­wat­nymi ubez­pie­cze­niami zdro­wot­nymi lub pakie­tami medycz­nymi. Od wielu lat jeste­śmy part­ne­rem medycz­nym takich firm, jak: Allianz, Com­pensa, Inter Part­ner Assi­stance, Polmed, Polsko-Amerykański Sys­tem Medyczny-II, Scan­med Mul­ti­me­dis, Signal Iduna, Inter Pol­ska i OPTUS.

Pacjenci reje­stro­wani są do leka­rzy POZ, wszyst­kich leka­rzy spe­cja­li­stów i do leka­rzy den­ty­stów na kon­kretne godziny.

Zachę­camy do zało­że­nia konta w naszym sys­te­mie obsługi pacjenta Medi­qus Przychodnia.

rejestracja

Umoż­liwi to e-rejestrację do poszcze­gól­nych leka­rzy na dzień i godzinę, opty­malną dla pacjenta.

rejestracja

Moż­liwy jest także dostęp do wyni­ków badań labo­ra­to­ryj­nych i innych doku­men­tów (jeśli pacjent wyrazi na to pisemną zgodę).

badania

 

Ważne infor­ma­cje przed wizytą w naszej przychodni

Od dnia 1 stycz­nia 2013 r. wystar­czy, że w reje­stra­cji przed uzy­ska­niem świad­cze­nia pacjent poda swój numer PESEL i potwier­dzi swoją toż­sa­mość jed­nym z wymie­nio­nych dokumentów:

 • dowo­dem osobistym
 • pasz­por­tem
 • pra­wem jazdy
 • aktu­alną legi­ty­ma­cją szkolną (w przy­padku dzieci obję­tych obo­wiąz­kiem szkol­nym, do ukoń­cze­nia 18. roku życia)

Potwier­dze­nie w sys­te­mie eWUŚ prawa do świad­czeń nie wymaga przed­sta­wia­nia żad­nych dodat­ko­wych dokumentów.

Jeżeli sys­tem eWUŚ nie potwier­dzi upraw­nie­nia do bez­płat­nych świad­czeń, a pacjent wie, że posiada do nich prawo, może je potwier­dzić poprzez przed­sta­wie­nie doku­mentu potwier­dza­ją­cego prawo do świad­czeń lub zło­że­nie pisem­nego oświad­cze­nia o przy­słu­gu­ją­cym mu pra­wie do świad­czeń. Nie­zło­że­nie oświad­cze­nia wraz z przed­sta­wie­niem waż­nego doku­mentu potwier­dza­ją­cego toż­sa­mość jest jed­no­znaczne z bra­kiem udzie­le­nia świad­czeń refundowanych.

Uwaga ! Kto naj­czę­ściej „świeci się” na czer­wono w eWUŚ ?

 • cho­rzy prze­by­wa­jący na zwol­nie­niach lekar­skich po wypo­wie­dze­niu umowy o pracę
 • kobiety cię­żarne
 • rodzice (przede wszyst­kim matki) na urlo­pach zwią­za­nych z opieką nad dzieckiem
 • dzieci nie­ubez­pie­czo­nych rodziców
 • mło­dzież po ukoń­cze­niu 18. roku życia, przed ukoń­cze­niem szkoły pogimnazjalnej
 • mło­dzież kon­ty­nu­ująca naukę (np. stu­denci), która cza­sowo pod­jęła doryw­czą pracę.

W wyżej wymie­nio­nych wypad­kach pro­simy o  PILNE wyja­śnie­nie swo­jego sta­tusu ubez­pie­cze­nia w ZUS i NFZ.

Ulotka infor­ma­cyjna o sys­te­mie eWUŚ.

Wzór oświad­cze­nia o przy­słu­gu­ją­cym świad­cze­nio­biorcy (pacjen­towi) pra­wie do świad­czeń opieki zdro­wot­nej skła­da­nego przez:

 • świad­cze­nio­biorcę (pacjenta), w przy­padku o któ­rym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­cze­niach opieki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych, okre­śla załącz­nik nr 1 do rozporządzenia
 • przed­sta­wi­ciela usta­wo­wego albo opie­kuna praw­nego lub fak­tycz­nego, w przy­padku, o któ­rym mowa w art. 50 ust. 9 ustawy, okre­śla załącz­nik nr 2 do rozporządzenia.

Zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Zdro­wia z dnia 21 grud­nia 2010 r. w spra­wie rodza­jów i zakresu doku­men­ta­cji medycz­nej oraz spo­sobu jej prze­twa­rza­nia (Dz. U. Nr 252 poz. 1697) w doku­men­ta­cji indy­wi­du­al­nej wewnętrz­nej zamiesz­cza się lub dołą­cza do niej:

 • oświad­cze­nie pacjenta o upo­waż­nie­niu osoby bli­skiej do uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji o jego sta­nie zdro­wia i udzie­lo­nych świad­cze­niach zdro­wot­nych, ze wska­za­niem imie­nia i nazwi­ska osoby upo­waż­nio­nej oraz danych umoż­li­wia­ją­cych kon­takt z tą osobą albo oświad­cze­nie o braku takiego upoważnienia
 • oświad­cze­nie pacjenta o upo­waż­nie­niu osoby bli­skiej do uzy­ski­wa­nia wglądu, odpisu lub kopii doku­men­ta­cji medycz­nej, ze wska­za­niem imie­nia i nazwi­ska osoby upo­waż­nio­nej albo oświad­cze­nie o braku takiego upoważnienia

 

Wska­zane powy­żej dwa rodzaje upo­waż­nień nie są toż­same - sta­no­wią reali­za­cję dwóch odręb­nych praw z zakresu praw pacjenta.
 Oświad­cze­nia pacjenta przed pod­ję­ciem lecze­nia w NZOZ Uni-Med
Pod­stawa prawna: Ustawa o pra­wach pacjenta i Rzecz­niku Praw Pacjenta (art. 9 i 23; art. 9 ust. 2; art. 26 ust.1)

Poczekalnia    Rejestracja    Lekarz przy pracy
Dnia 30 stycz­nia 2012 roku dołą­czy­li­śmy do pre­sti­żo­wego grona 250 sta­ran­nie dobra­nych nie­pu­blicz­nych pla­có­wek medycz­nych wyróż­nio­nych cer­ty­fi­ka­tem Przy­ja­zna Przy­chod­nia. Pla­cówki wyróż­nione cer­ty­fi­ka­tem wyka­zują się ponad­prze­ciętną inno­wa­cyj­no­ścią, nowo­cze­snym sprzę­tem i apa­ra­turą medyczną, kadrą posia­da­jącą tytuły naukowe i spe­cja­li­za­cje lekar­skie w swo­ich dzie­dzi­nach oraz naj­wyż­szym pozio­mem obsługi.

W stycz­niu 2016 roku na pod­sta­wie pozy­tyw­nego wyniku w pro­ce­sie wery­fi­ka­cji jako­ści otrzy­ma­li­śmy kolejne prze­dłu­że­nie cer­ty­fi­katu do dnia 1 lutego 2018 roku.

certyfikat0001

Od początku naszego ist­nie­nia sta­ramy się także poma­gać nie tylko naszym pacjen­tom, ale także naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cym - cho­rym dzie­ciom. Corocz­nie wspie­ramy finan­sowo Fun­da­cję Dzie­ciom Zdą­żyć z pomocą. W 2010 roku wspar­li­śmy Fun­da­cję na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis

Hono­ru­jemy karty ban­kowe i kre­dy­towe VISA Elec­tronMaestroMaestro Elec­tro­nicVISA i Master­Card.
Umoż­li­wiamy także płat­no­ści w sys­te­mie Sky­Cash przez tele­fon komór­kowy, zapew­nia­jący pro­stotę i szyb­kość prze­le­wów z zacho­wa­niem naj­wyż­szych stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa.
Nasz numer przyj­mo­wa­nia płat­no­ści Sky­Cash to: 410018.

Scroll To Top