Mondial Assistance

W ramach wie­lo­let­niej umo­wy z Mon­dial Assi­stan­ce AWP Pol­ska Sp. z o.o. ofe­ru­jemy orga­ni­za­cję wizyt spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjen­ta w dni robo­cze w godzi­nach 8-20 oraz w sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta w godzi­nach 10-18, na tere­nie nastę­pu­ją­cych miast:

 • Sosnow­ca
 • Będzi­na
 • Cze­la­dzi
 • Dąbro­wy Górniczej
 • Jaworz­na
 • Mysło­wic
 • Sie­mia­no­wic Śląskich
 • Kato­wic

Umo­wa obej­mu­je tak­że dostęp­ność do nastę­pu­ją­cych ambu­la­to­ryj­nych świad­czeń medycznych:

 • ambu­la­to­ryj­na opie­ka pie­lę­gniar­ska (iniek­cje domię­śnio­we, pod­skór­ne, wle­wy kro­plo­we, pomiar ciśnienia)
 • ambu­la­to­ryj­ne kon­sul­ta­cje leka­rza rodzin­ne­go dla doro­słych i dzieci
 • ambu­la­to­ryj­ne kon­sul­ta­cje pedia­try dla dzieci
 • ambu­la­to­ryj­ne kon­sul­ta­cje wybra­nych leka­rzy spe­cja­li­stów dla doro­słych i dzieci
 • dia­gno­stycz­ne bada­nia czyn­no­ścio­we (m.in. EKG spo­czyn­ko­we, hol­ter RR, spi­ro­me­tria płuc)
 • bada­nia dia­gno­stycz­ne labo­ra­to­ryj­ne (m.in. mocz, kał, bio­che­mia, cho­ro­by infek­cyj­ne, hema­to­lo­gia, hor­mo­ny, immu­no­lo­gia, mar­ke­ry nowo­two­ro­we, mikrobiologia)
 • bada­nia radio­lo­gicz­ne RTG - wyko­ny­wane w Cen­trum Pro­fi­lak­tyki, Lecze­nia i Opie­ki MEDICO NZOZ sp. z o.o. w Sosnow­cu przy ul. Odro­dze­nia 9, tele­fon 32 363 23 30
 • bada­nia radio­lo­gicz­ne USG (m.in. jama brzusz­na i prze­strzeń zaotrzew­no­wa, ner­ki, moczo­wo­dy, pęcherz moczo­wy, tar­czy­ca, śli­nian­ki, pier­si, sta­wy, prostata)
 • bada­nia laryn­go­lo­gicz­ne (mikro­oto­sko­pia ucha środ­ko­we­go, wide­ola­ryn­go­sko­pia, wide­ory­no­sko­pia, dia­gno­sty­ka odru­chu strze­miącz­ko­we­go, tym­pa­no­me­tria) wyko­ny­wa­ne pod­czas kon­sul­ta­cji laryngologicznej
 • der­mo­sko­pia / wide­oder­mo­sko­pia wyko­ny­wa­na pod­czas kon­sul­ta­cji dermatologicznej
 • biop­sja cien­ko­igłowa tar­czycy, ślinia­nek, sutka
 • bada­nia prze­pły­wów w naczy­niach USG dop­pler (szy­ja, ner­ki, kończyny)
 • reha­bi­li­ta­cja, fizy­ko­te­ra­pia, kine­sio taping
 • szcze­pie­nia ochron­ne (m.in. sezo­no­we szcze­pie­nie prze­ciw­ko gry­pie, szcze­pie­nie prze­ciw­ko WZW typu B)
 • lecze­nie sto­ma­to­lo­gicz­ne w bar­dzo sze­ro­kim zakre­sie (chi­rur­gicz­ne, endo­don­tycz­ne, zacho­waw­cze oraz pro­fi­lak­ty­kę i znie­czu­le­nia The Wand) wraz z dia­gno­sty­ką RTG punk­to­wą i panoramiczną

Świad­cze­nia udzie­lane są po zgło­sze­niu przez AWP Pol­ska Sp. z o.o.

Scroll To Top
Uni-Med